SSAB

Fortsatt stark utveckling för SSAB

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 11:02 CEST

SSAB redovisar idag sitt resultat för de tre första kvartalen 2005. Resultatet efter finansnetto för det tredje kvartalet var något bättre än rekordresultatet i fjol och uppgick till 933 (923) Mkr. Resultatet för de tre första kvartalen förbättrades därmed med 1 947 Mkr till 4 473 (2 526) Mkr. Kassaflödet för motsvarande period uppgick till 3 931 (1 594) Mkr.

- Under tredje kvartalet har vi bland annat arbetat med våra förädlingskostnader som för kvartalet var på ungefär samma nivå som i fjol, framhåller verkställande direktören Anders Ullberg i en kommentar till rapporten.

- Kassaflödet är mycket starkt trots att rörelsekapitalet har ökat med ungefär 800 Mkr, vilket är en effekt av ökade priser på råvaror och stålprodukter. Vi har dock fortsatt kunna minska våra utestående kredittider, fortsätter Anders Ullberg.

Den globala stålkonsumtionen förväntas 2005 öka till en ny rekordnivå på drygt
1 000 Mton. Tillväxten är dock koncentrerad till Asien och framförallt Kina där stålförbrukningen fortsätter att växa kraftigt.

- I Europa bedömer vi att den underliggande stålefterfrågan är ungefär oförändrad medan den minskar något i USA. Baserat på de avtal som slutits inför fjärde kvartalet så bedömer vi att stålrörelsens priser i lokala valutor blir marginellt högre än under tredje kvartalet, säger Anders Ullberg.

- Efterfrågan på våra spetsprodukter, kylda stål samt extra och ultra höghållfast tunnplåt, är fortsatt stark på samtliga marknader. Efter att under sommaren genomfört första etappen av tre i ett investeringsprogram för att ta bort flaskhalsar i det kylda stålflödet har vi nu bättre möjligheter att möta våra kunders ökande efterfrågan, avslutar Anders Ullberg.


Koncernstab Information
Ulrika Ekström
08-45 45 734
0703-98 54 52