Finansdepartementet

Fortsatt stöd till kommuner och landsting i budgeten

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 10:36 CEST

Under 2003 och 2004 har landets kommuner och landsting fått ett förlängt tillfälligt stöd för att öka sysselsättningen. Regeringen föreslår att detta sysselsättningsstöd förstärks med 400 miljoner kronor för 2004 till 3,4 miljarder kronor och att det ”permanentas” det vill säga att motsvarande belopp förs in i det generella bidraget till kommunerna från och med 2005.

Den så kallade 200-kronan tillfaller kommuner och landsting även för 2004 vilket ger ett tillskott på 1,3 miljarder kronor. 200-kronan är det fasta belopp som alla inkomsttagare betalar i statlig inkomstskatt. Även 200-kronan ”permanentas” från och med 2005. Sammantaget innebär dessa förändringar förstärkningar i form av höjt generellt statsbidrag till kommuner och landsting på 4,7 miljarder från och med 2005.

- Många kommuner och landsting lever i ett ansträngt ekonomiskt läge och därför är det positivt att vi nu kan ge besked om att de tillfälliga stöden kommer att permanentas. Det ger större möjligheter för kommuner och landsting att planera mer långsiktigt, säger kommun- och bostadsminister Lars-Erik Lövdén.

Till dessa förändringar kan läggas den särskilda vårdsatsning med 9 miljarder som görs 2001-2004 och satsningen under 2002-2004 på 3,6 miljarder för att minska köerna inom vården. Motsvarande medel kommer att ligga kvar efter 2004.

Bidraget som tillförs kommunerna för att kunna anställa fler lärare och andra specialister i skolan höjs 2004 till 3,5 miljarder kronor och därefter successivt till 5 miljarder 2006.

I syfte att stödja särskilt utsatta kommuner och landsting har regeringen slutit överenskommelser med 36 kommuner och 4 landsting om ekonomisk hjälp för att strukturera om sin verksamhet och uppnå en ekonomi i balans. 32 kommuner och 2 landsting har uppfyllt överenskommelserna och har därmed fått ut hela det beviljade bidraget. Beträffande de 4 kommuner och 2 landsting som återstår har regeringen ännu inte tagit ställning. Det är viktigt att nu ta tillvara erfarenheterna från detta arbete så att det kommer fler kommuner och landsting till del.

Kommuner med stor befolkningsminskning får idag ett extra bidrag utöver den kompensation som erhålls i utjämningssystemet. Detta bidrag kommer även att utgå för 2004. Sammanlagt utbetalas 150 miljoner kronor per år till berörda kommuner.

För att stödja landsting med stor befolkningsminskning finns 2001-2004 ett särskilt omställningsbidrag. År 2004 beräknas bidraget uppgå till 100 miljoner kronor.

Kommunerna får ytterligare 170 miljoner kronor från och med 2004 som kompensation för minskade avgiftsintäkter till följd av avgiftsreformen inom äldre- och handikappomsorgen.

Landstingen får ytterligare 485 miljoner kronor för viss tandvård för vuxna 2004. Från och med 2005 är beloppet 311 miljoner kronor. Detta är en slutreglering av kompensationen för landstingens övertagande av viss vuxentandvård i samband med tandvårdsreformen 1999.

Kommunkontosystemet, som kompenserar kommuner och landsting för ingående moms i icke mervärdesskattepliktigt verksamhet, finansierades till och med 2002 med avgifter som kommuner och landsting betalade till staten. När dessa avgifter avskaffades 2003 sänktes statsbidraget med ett preliminärt belopp. År 2004 görs en slutreglering.

Nyligen överlämnade regeringen dessutom en proposition till riksdagen med förslag om att införa ett kostnadsutjämningssystem mellan kommunerna för stöd och service till funktionshindrade (prop 2002/03:151).

Pressekreterare
Ulrika Borg
08- 405 15 99
070- 575 15 99