Statistiska centralbyrån, SCB

Fortsatt sysselsättningsökning

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 09:39 CET

Antalet sysselsatta ökade i februari jämfört med februari 2005. Denna årsvisa ökning förelåg även i november och december 2005. Det är bland män som sysselsättningen har ökat.

Resultaten från nya AKU är inte helt jämförbara med de tidigare undersökningarna. Uppgifterna för februari 2005 har justerats för att åstadkomma jämförbarhet med februari 2006 och redovisas som omräknade, s.k. länkade värden. På grund av brott i tidsserien är säsongrensning inte möjlig och därmed inte heller någon jämförelse mellan två närliggande månader med hänsyn tagen till säsongvariationer.

Antalet sysselsatta har på ett år ökat med 104 000 och var i februari 4 252 000. Precis som under november och december månad är det bland män som sysselsättningen ökat. Andelen sysselsatta i åldern 16 - 64 år har på ett år ökat från 72,1 procent av befolkningen till 73,3 (±0,6) procent i februari i år. Bland män har andelen sysselsatta under samma period ökat från 73,5 till 75,6 (±0,8) procent av befolkningsgruppen.

Deltagandet i vissa AMS-program räknas i AKU-statistiken som sysselsatta. Sådana program, bland annat personer med anställningsstöd och friårslediga, svarar för cirka 13 000 av ökningen i februari. Därav är cirka 1 800 plusjobb.

Av de sysselsatta var 39 000 (±8 000) personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Diagram på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____163001.aspArbetade timmar
Antalet arbetade timmar i genomsnitt per vecka var i februari 141,9 (±1,6) miljoner, vilket är en ökning jämfört med februari för ett år sedan.
Av de arbetade timmarna februari 2006 utfördes 1,5 (±0,3) miljoner av personer sysselsatta utomlands, men folkbokförda i Sverige.

Arbetslösa
Antalet arbetslösa var i februari 253 000. Förändringen jämfört med februari 2005 ligger inom den statistiska felmarginalen. Av de arbetslösa var 50 000 (±8 000) långtidsarbetslösa dvs. hade en sammanhängande arbetslöshetsperiod på mer än sex månader.

Arbetslösheten har på ett år minskat från 6,2 procent till 5,6 procent av arbetskraften i februari i år. Minskningen har skett bland män där arbetslösheten gått ned från 7,2 procent till 5,7 (±0,6) procent av arbetskraften. För kvinnor har arbetslösheten gått från 5,1 procent till 5,6 (±0,6) procent i februari i år. Skillnaden ligger inom den statistiska felmarginalen.

I slutet av februari 2006 deltog, enligt statistik från AMS, 140 000 personer i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program. Det är en ökning med drygt 8 000 personer jämfört med samma tidpunkt förra året.

Latent arbetssökande
Latent arbetssökande består av personer som velat och kunnat ta ett arbete, men som inte aktivt sökt arbete samt heltidsstuderande som aktivt sökt och kunnat ta ett arbete. De latent arbetssökande var i februari 191 000 (±16 000) personer. Av de latent arbetssökande var 89 000 (±9 000) heltidsstuderande som sökt arbete, varav cirka 32 000 i åldern 16-19 år.

I internationell statistik förs de heltidsstuderande som sökt arbete till gruppen arbetslösa, medan de i officiell svensk statistik räknas till gruppen utanför arbetskraften.

Regeringens sysselsättningsmål
Regeringen har som mål att 80 procent av befolkningen i åldern 20-64 år skall vara sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden. För att kunna följa upp detta mål har SCB fått i uppdrag att varje månad ta fram och publicera uppgifter om andelen sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden i nämnda åldersgrupp.

Som sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden räknas sysselsatta enligt AKU exklusive sysselsatta i de konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska programmen friårslediga, akademikerjobb, plusjobb, utbildningsvikariat, allmänt anställningsstöd, förstärkt anställningsstöd, särskilt anställningsstöd och start av näringsverksamhet, enligt statistik från AMS. Från och med april 2005 ingår sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Tabell på:http://www.scb.se/templates/pressinfo____163001.aspSCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU)
Från och med AKU april infördes en helt ny EU-harmoniserad arbetskraftsundersökning. Resultaten från denna är inte helt jämförbara med de tidigare undersökningarna. I nedanstående tabell har uppgifterna för 2005 justerats för att åstadkomma jämförbarhet med 2006, så kallade länkade värden.

Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____163001.asp

3) Arbetskraften och sysselsatta anges i procent av befolkningen 16-64 år.
4) Arbetslösa anges i procent av arbetskraften.
5) Personer utanför arbetskraften som velat och kunnat arbeta.
6) I internationell statistik förs sådana heltidsstuderande till gruppen arbetslösa.Bilaga


Jämförbarhet mellan nya och gamla AKU
Från och med april månad 2005 infördes en helt ny EU-harmoniserad arbetskraftsundersökning (AKU). Till följd av de förändringar i undersökningen som detta medför är resultaten från och med april månad 2005 inte helt jämförbara med resultaten dessförinnan. För mer detaljer om förändringen se vidare www.scb.se/aku
Ett antal variabler i gamla AKU har justerats för att åstadkomma jämförbarhet med nya AKU, så kallade länkade värden, se sidan 4. Ett alternativt sätt att beskriva effekterna är att räkna om erhållna resultat i den nya mätningen så att de motsvarar den förväntade nivå de skulle ha hamnat på om förändringen inte gjorts. En sådan beräkning har gjorts för tre centrala AKU-variabler. Någon säsongrensning har inte kunnat göras.

Sysselsatta, arbetslösa samt arbetade timmar, 1000-tal resp. procent.
Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____163001.asp
Värden fr.o.m. april 2005 har reviderats till den förväntade nivån enligt gamla AKU.

Heltidsstuderande som sökt och kunnat ta ett arbete
Redovisningen av den nya AKU skiljer sig på en punkt från de definitioner som är beslutade i den EU-harmoniserade arbetskraftsundersökningen. Heltidsstuderande som sökt arbete ingår liksom tidigare inte i det svenska måttet för arbetslösa. De hänförs i den svenska redovisningen till kategorin ”ej i arbetskraften”. Gruppen utgjorde som ett genomsnitt för år 2004 ca 53 000 personer och skulle ha motsvarat 1,2 procent av arbetskraften om de räknats till denna.
SCB kommer även fortsättningsvis att nationellt redovisa arbetslösheten exkl. heltidsstuderande som sökt arbete. Uppgifter om hur stor denna grupp är kommer liksom tidigare att särredovisas. I uppgifterna till Eurostat kommer de liksom tidigare att ingå i kategorin arbetslösa enligt gällande förordning.

Definitioner och förklaringar

1) Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.
2) Ej i arbetskraften: personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa. Gruppen omfattar t.ex. studerande utan arbete (även deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program), sjuka utan arbete, hemarbetande och pensionärer.

Länkade värden: Resultaten från nya AKU är inte helt jämförbara med de tidigare undersökningarna. Uppgifterna för gamla AKU har justerats för att åstadkomma jämförbarhet med nya AKU och redovisas som omräknade, så kallade länkade värden.

Se även information på SCB:s webbplats, länk: AKU-definitioner och förklaringar.

Ny AKU: EU-harmoniserad arbetskraftsundersökning
I och med AKU april 2005 (31 maj) infördes helt ny EU-harmoniserad arbetskraftsundersökning. Detta medför att AKU-data från och med april 2005 inte är helt jämförbara med tidigare publicerade data.
Information om EU-harmoniserad AKU.

AKU-tabeller finns avgiftsfritt på www.scb.se/aku

Arbetskraftsundersökningarna
På webbplatsen ges information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

AMS-statistik
Arbetslösa, i program, lediga platser m.m.Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i mars publiceras 2006-04-26 kl. 09.30.

Avskiljare
Producent
SCB Enheten för arbetskraftsundersökningar
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 948 12
Förfrågningar
Margareta Henkel
Tfn 08- 506 943 49
E-post margareta.henkel@scb.se
Gunborg Johansson
Tfn 08- 506 949 24
E-post gunborg.johansson@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.