VSM Group Aktiebolag

Fortsatt tillväxt för VSM Group i USA

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2003 14:06 CEST

• Omsättningen i USA ökade under andra kvartalet med 1,5 procent jämfört med det exceptionellt starka fjolåret.
• Resultatet före goodwillavskrivningar var positivt, 22 MSEK (53 MSEK).
• Den valutajusterade försäljningen minskade totalt sett med 4 procent under andra kvartalet och med 7 procent för första halvåret.
• Den fallande dollarkursen fick begränsad resultateffekt till följd av valutasäkring.

Den valutajusterade omsättningen för VSM Group minskade med 4 procent jämfört med andra kvartalet i fjol och med 7 procent för perioden januari-juni. Då ska man komma ihåg att första halvåret 2002 var exceptionellt starkt, främst som en följd av viktiga nya produktlanseringar, med en försäljningsökning på 24 procent jämfört med motsvarande period året innan.

– Trots att vissa intressanta produktlanseringar försenats till andra halvåret är jag nöjd med försäljningen hittills i år. Rekordåret 2002 undantaget var årets andra kvartal det starkaste andra kvartalet hittills, säger Svante Runnquist, vd för VSM Group.

På koncernens huvudmarknad USA ökade försäljningen i dollar räknat med 1,5 procent under andra kvartalet jämfört med det starka fjolåret. Detta bland annat som ett resultat av fortsatta framgångar för de egna butikerna.

På de tyskspråkiga marknaderna och en del agentmarknader har försäljningen minskat under andra kvartalet, medan den har ökat i bland annat Norden, Japan och Australien.

– Vi bedömer att den underliggande marknadsutvecklingen är fortsatt positiv – inte bara i USA utan även på många andra marknader, bland annat i Sverige, säger Svante Runnquist och fortsätter:

– Glädjen med att sy får ett allt större utrymme i tidningar och TV-kanaler världen över. Sömnads- och underhållningsprogram som Sick-Sack som börjat sändas i TV4 Plus ökar sömnadsintresset och det är självfallet bra för oss.

Resultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar uppgick under andra kvartalet till 22 MSEK (53 MSEK) och för halvåret till 72 MSEK (130 MSEK).

Även om omsättningen räknat i svenska kronor påverkats negativt av den lägre dollarkursen är effekten på resultatet mer begränsad till följd av tidigare beslut att valutasäkra nettoflödet i dollar.

Resultatet under första halvåret har även belastats med vissa omställningskostnader i produktionen som en konsekvens av försenade produktlanseringar. Rationaliseringsprogrammet SMART, som drogs igång under första kvartalet, har påverkat resultatet positivt men beräknas få större effekt när det implementerats fullt ut under resten av 2003 och 2004.

Det operativa kassaflödet uppgick för andra kvartalet till 25 MSEK (43 MSEK) och ackumulerat till 22 MSEK (150 MSEK). Nettoskuldsättningen ökade under perioden med 53 MSEK till 1 091 MSEK.

– Strategin som har varit så framgångsrik de senaste sex åren, det vill säga att sälja syglädje, ligger fast, säger Svante Runnquist, vd för VSM Group.

Vi ser positivt på att marknaden för börsintroduktioner åter börjat röra på sig även om vi inte har några sådana planer för resten av 2003.

Nyckeltal (belopp i MSEK)

April-juni
Januari-juni

2003
2002
2001
2003
2002
2001

Nettoomsättning 504
596
499
1 062
1 295
1026

Rörelseresultat för
avskrivning på

immateriella poster

(EBITA)
22
53
6
72
130
51

Rörelseresultat (EBIT) 6
41
-5
40
107
29

Operativt kassaflöde 25
43
54
22
150
122


VSM Group AB
561 84 Huskvarna
Tel: 036-14 60 00 (växel)

KONTAKTPERSONER
Svante Runnquist Vd Tel: 036-14 65 82

Gunnar Vidén Ekonomichef Tel: 036-14 72 47

Bilder för fri publicering kan laddas ned från vårt pressrum på www.vsmgroup.com

Där finns också övrig pressinformation.