Statistiska centralbyrån, SCB

Fortsatt trögt på arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 09:34 CEST

Från och med AKU april 2005 infördes en helt ny EU-harmoniserad arbetskraftsundersökning. Resultaten från den nya undersökningen är inte helt jämförbara med de tidigare undersökningarna. Se närmare www.scb.se/aku

Fortsatt trögt på arbetsmarknaden

Antalet arbetslösa har minskat jämfört med september 2004. Minskningen ligger hos kvinnor, men detta samtidigt som allt fler kvinnor är utanför arbetskraften.

Resultaten från nya AKU är inte helt jämförbara med de tidigare undersökningarna. Uppgifterna för september 2004 har justerats för att åstadkomma jämförbarhet med september 2005 och redovisas som omräknade, s.k. länkade värden. Eftersom det blir ett brott i tidsserien är säsongrensning inte möjlig.

Tabeller och figurer på:
http://www.scb.se/templates/pressinfo____148400.asp

Arbetslösa
I september var antalet arbetslösa 242 000 eller 5,4 procent av arbetskraften. Jämfört med september 2004 är det en minskning med 37 000 personer eller 0,8 procentenheter. Kvinnorna står för 24 000 av minskningen.

En jämförelse av arbetslösheten mellan augusti och september i år, ej säsongrensat, visar en minskning av antalet arbetslösa, huvudsakligen hos kvinnor.

Säsongrensade data är ännu inte tillgängliga på grund av införandet av EU-harmoniserad AKU. Någon jämförelse mellan två närliggande månader med hänsyn tagen till säsongvariationer är därför inte möjlig.

Antalet långtidsarbetslösa har minskat med 25 000 på ett års sikt och var i september 68 000 (±10 000).

Antalet deltagare i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program har minskat på ett års sikt med 1 000 och var i slutet av september 121 000 personer, enligt statistik från AMS.

Latent arbetssökande
182 000 (±18 000) personer var i september i år latent arbetssökande. Detta är en ökning med 36 000 personer jämfört med september 2004. Av de latent arbetssökande var 72 000 (±11 000) heltidsstuderande som sökt arbete, vilket är en ökning med 17 000 personer på ett års sikt.

I internationell statistik förs de heltidsstuderande som sökt arbete till gruppen arbetslösa, medan de i officiell svensk statistik räknas till gruppen utanför arbetskraften.

Ej i arbetskraften
Antalet kvinnor utanför arbetskraften har ökat markant under september 2005 jämfört med samma period år 2004. Under september i år var 712 000 (±26 000) kvinnor utanför arbetskraften, vilket är en ökning med 46 000 jämfört med samma period för ett år sedan.
Under september i år var det totalt 1 275 000 personer utanför arbetskraften vilket inte är någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med för ett år sedan.

Sysselsatta
Antalet sysselsatta män har ökat med 50 000 personer på ett års sikt.
Antalet sysselsatta för båda könen uppgick i september i år till 4 259 000 jämfört med 4 215 000 i september förra året vilket inte är någon statistiskt säkerställd förändring.

Av samtliga sysselsatta var totalt 28 000 (±8 000) personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

En jämförelse mellan augusti och september 2005, ej säsongrensat, visar en minskning i antalet sysselsatta, för båda könen, vilket är normalt för årstiden.
Säsongrensade data är ännu inte tillgängliga på grund av införandet av EU-harmoniserad AKU. Någon jämförelse mellan två närliggande månader med hänsyn tagen till säsongvariationer är därför inte möjlig

Arbetade timmar
Antalet arbetade timmar i genomsnitt per vecka uppgick till 143,4 (±1,7) miljoner i september 2005 vilket inte är någon säkerställd skillnad jämfört med september 2004. Av de arbetade timmarna i september 2005 utfördes 1,1 (±0,3) miljoner av personer sysselsatta utomlands, men folkbokförda i Sverige.

Länkar till tabeller

SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) september 2005 och september 2004, skattningar, förändringar och osäkerhet

AMS-statistik:
Lediga platser, varsel, arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Regeringens sysselsättningsmål
Regeringen har som mål att 80 procent av befolkningen i åldern 20-64 år skall vara sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden. För att kunna följa upp detta mål har SCB fått i uppdrag att varje månad ta fram och publicera uppgifter om andelen sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden i nämnda åldersgrupp.

Som sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden räknas sysselsatta enligt AKU exklusive friårslediga, sysselsatta i de konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska programmen bristyrkesutbildning, allmänt anställningsstöd, förstärkt anställningsstöd, särskilt anställningsstöd, offentligt tillfälligt arbete (OTA), resursarbeten i offentlig verksamhet och stöd till start av näringsverksamhet, enligt statistik från AMS. Från och med april 2005 ingår sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Definitioner och förklaringar
1)
Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.

2)
Ej i arbetskraften: personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa. Gruppen omfattar t.ex. studerande utan arbete (även deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program), sjuka utan arbete, hemarbetande och pensionärer.

3)
Länkade värden: Resultaten från nya AKU är inte helt jämförbara med de tidigare undersökningarna. Uppgifterna för gamla AKU har justerats för att åstadkomma jämförbarhet med nya AKU och redovisas som omräknade, så kallade länkade värden.

Se även information på SCB:s webbplats, länk: AKU-definitioner och förklaringar.

Mer information

NY AKU: EU-harmoniserad arbetskraftsundersökning
Sedan Sverige blev medlem i Europeiska unionen har stora förändringar gjorts inom den officiella statistiken. Från och med AKU april 2005 (31 maj) infördes den EU-harmoniserade arbetskraftsundersökningen. Detta medför att AKU-data från och med april 2005 inte är helt jämförbara med tidigare publicerade data.

En nyhet är att AKU:s tabeller är åtkomliga avgiftsfritt på www.scb.se/aku.

Se även information om förändringarna på SCB:s webbplats Information om EU-harmoniserad AKU.

Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som är åtkomliga avgiftsfritt via SCB:s webbplats. För närvarande publiceras nya data enbart för de mest centrala variablerna i AKU. Databaserna kommer sedan successivt att kompletteras, fram till 2005-12-31 då samtliga data kommer att vara tillgängliga.

Arbetskraftsundersökningarna
På webbplatsen ges information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

Nästa publiceringstillfälle
Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i oktober 2005 publiceras
2005-11-17 kl.09.30.

Utskriftsvänlig version av detta pressmeddelande

Arbetskraftsundersökningen i september 2005 (64 kB)

SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU)
Från och med AKU april infördes en helt ny EU-harmoniserad arbetskraftsundersökning. Resultaten från denna är inte helt jämförbara med de tidigare undersökningarna. I nedanstående tabell har uppgifterna för 2004 justerats för att åstadkomma jämförbarhet med 2005, så kallade länkade värden.

3) Arbetskraften och sysselsatta anges i procent av befolkningen 16-64 år.
4) Arbetslösa anges i procent av arbetskraften.
5) Avser sammanhängande arbetslöshetsperiod.
6) Andelen anges som procent av samtliga arbetslösa.
7) Personer utanför arbetskraften som velat och kunnat arbeta.
8) I internationell statistik förs sådana heltidsstuderande till gruppen arbetslösa.

Arbetsförmedlingarnas verksamhetsstatistik1

1) Utförligare uppgifter framgår av Arbetsmarknadsstyrelsens pressmeddelande 2005-09-09 avseende augusti


Bilaga
Jämförbarhet mellan nya och gamla AKU
Från och med april månad 2005 infördes en helt ny EU-harmoniserad arbetskraftsundersökning (AKU). Till följd av de förändringar i undersökningen som detta medför är resultaten från och med april månad 2005 inte helt jämförbara med resultaten dessförinnan. För mer detaljer om förändringen se vidare www.scb.se/aku.

Ett antal variabler i gamla AKU har justerats för att åstadkomma jämförbarhet med nya AKU, så kallade länkade värden. Ett alternativt sätt att beskriva effekterna är att räkna om erhållna resultat i den nya mätningen så att de motsvarar den förväntade nivå de skulle ha hamnat på om förändringen inte gjorts. En sådan beräkning har gjorts för tre centrala AKU-variabler. Någon säsongrensning har inte kunnat göras.


Sysselsatta, arbetslösa samt arbetade timmar, 1000-tal resp. procent.
Värden fr.o.m. april 2005 har reviderats till den förväntade nivån enligt gamla AKU

Heltidsstuderande som sökt och kunnat ta ett arbete
Redovisningen av den nya AKU skiljer sig på en punkt från de definitioner som är beslutade i den EU-harmoniserade arbetskraftsundersökningen. Heltidsstuderande som sökt arbete ingår liksom tidigare inte i det svenska måttet för arbetslösa. De hänförs i den svenska redovisningen till kategorin ”ej i arbetskraften”. Gruppen utgjorde som ett genomsnitt för år 2004 ca 53 000 personer och skulle ha motsvarat 1,2 procent av arbetskraften om de räknats till denna.

SCB kommer även fortsättningsvis att nationellt redovisa arbetslösheten exkl. heltidsstuderande som sökt arbete. Uppgifter om hur stor denna grupp är kommer liksom tidigare att särredovisas. I uppgifterna till Eurostat kommer de liksom tidigare att ingå i kategorin arbetslösa enligt gällande förordning.

Producent
SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300,10451 STOCKHOLM
Detta pressmeddelande publiceras direkt på SCB:s webbplats: www.scb.se
Fax 08-506 948 12

Förfrågningar
Emma Persson
Tfn 08-506 940 38
Margareta Henkel
Tfn 08-506 943 49
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.