Justitiedepartementet

Fortsatt upprustning av rättsväsendet

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 08:50 CEST

Regeringen har under mandatperioden gjort historiskt stora satsningar på att rusta upp hela rättskedjan från polis till åklagare och kriminalvård. Ett väl fungerande rättsväsende är en självklar förutsättning för att samhällets åtgärder mot brottsligheten ska bli framgångsrika. Hitintills under mandatperioden har rättsväsendet tillförts drygt 2 miljarder kronor.

Målet är att brottsligheten ska minska och att människors trygghet ska öka. Regeringen vill göra hela Sverige till ett tryggt land att leva i. Regeringen kommer därför att fortsätta reformera rättsväsendet och straffrätten för att kriminalpolitiken bättre ska svara upp mot de berättigade kraven på minskad brottslighet samt ökad trygghet.

Regeringens förstärkning av rättsväsendet fortsätter under 2009. Under mandatperioden har regeringen hittills tillfört polisen cirka 1,3 miljarder kronor. Den hittills genomförda satsningen på polisen ökar polisens kapacitet och skapar förutsättningar att öka antalet uppklarade brott. Detta kräver tillskott till övriga delar av rättsväsendet. Regeringen förstärker därför i denna budget resten av rättskedjan genom ökade anslag till bland annat åklagare, domstolar och kriminalvård.

- För att Åklagarmyndigheten ska kunna hantera en ökande ärendetillströmningen med bibehållen kvalitet tillskjuts 59 miljoner konor för innevarande år och 80 miljoner kronor för 2009.
- Ekobrottsmyndigheten får en förstärkning med 20 miljoner kronor 2009 för att säkerställa fortsatt hög kvalitet och effektivitet i verksamheten.
- Verksamheten vid Sveriges domstolar ska bedrivas med hög kvalitet och vara effektiv. Det är av stor betydelse för medborgarnas förtroende för domstolarna att mål och ärenden avgörs inom rimlig tid. För att domstolarna ska kunna hantera den ökande tillströmningen av brottmål utan att handläggningstiden för andra mål och ärenden, till exempel tvistemål, förlängs ges domstolarna tillskott om 35 miljoner kronor för innevarande år och med 130 miljoner kronor för 2009.
- Kriminalvårdens anslag höjs med 100 miljoner kronor 2009 för att möta det ökande platsbehovet och utveckla verkställigheten. Det är viktigt att tiden på anstalt och under övervakning används för att genom sysselsättning, utbildning och behandling ge de dömda bättre förutsättningar att efter avtjänad verkställighet leva ett hederligt liv och försörja sig själva genom arbete.
- Säkerhetspolisens anslag höjs med 100 miljoner kronor 2009. Den förra regeringen finansierade inte den förstärkning av Sveriges förmåga att förebygga och bekämpa terrorism som påkallades av det förändrade säkerhetsläget efter händelserna den 11 september 2001. Förutsättningar skapas nu för ett långsiktigt och förstärkt arbete med terrorismbekämpning och annan angelägen verksamhet för att stärka vårt lands säkerhet.

I budgetpropositionen föreslår regeringen sammanlagt att ytterligare medel om 785 miljoner kronor tillförs rättsväsendet under 2009. Sänkningen av arbetsgivaravgifterna med en procentenhet kommer dessutom för rättsväsendets myndigheter innebära minskade utgifter om cirka 150 miljoner kronor. Det pågår dessutom ett omfattande arbete med att se över effektiviteten inom hela rättsväsendet. Arbetet ska vara slutfört under 2009.

Målet om 20 000 poliser 2010 ligger fast. Regeringen återkommer dessutom till riksdagen i budgetpropositionen för 2010 med närmare redovisning av vilka ytterligare resurstillskott och åtgärder som krävs för att rättsväsendets myndigheter ska kunna svara upp mot regeringens högre krav och det ökande ärendeinflödet.

Sammanlagt innebär höjningen av anslagen i denna budget att rättsväsendet under mandatperioden har fått en permanent förhöjd årlig budgetram om 2,5 miljarder kronor.Kontakt:
Martin Valfridsson
pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
0702-74 10 22

Edvard Unsgaard
Pressekreterare hos Fredrik Reinfeldt
08-405 48 36
070-269 98 44