Jernhusen AB

Fortsatta investeringar för ökade transporter på järnväg

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 19:43 CET

Utvecklingen för Jernhusen var fortsatt positiv under det fjärde kvartalet och verksamheten utvecklas i linje med plan. 

Fastighetsintäkterna för helåret 2010 uppgick till 1 014 MSEK, vilket är en ökning med 17 procent. Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 442 MSEK jämfört med 393 MSEK för föregående år och förklaras av fastighetsförvärv och nyinvesteringar. Vädersituationen i början av året och under november och december innebar kostnadsökningar för Jernhusen, främst för snöröjning och utökat öppethållande av stationer.

Nettouthyrningen för 2010 uppgick till 29 (118) MSEK. Marknadsvärdet för Jernhusens fastigheter ökade med 555 MSEK, vilket förklaras av nettoinvestering om 340 MSEK samt värdeförändringar om 215 MSEK. Värdeförändringen i finansiella instrument var positiv, beroende på förändrade marknadsräntor.

– Det händer mycket inom alla delar av vår verksamhet. Flera större projekt slutfördes eller nådde avgörande milstolpar under det fjärde kvartalet. Vi planerar att hålla den höga investeringstakten eller till och med öka den under de kommande åren bland annat i underhållsdepåer samt i gods- och kombiterminaler. Drivkraften är att våra satsningar ska bidra till en fördubbling av både kollektivresandet och kombigods på järnvägen fram till 2020, säger Kerstin Gillbro, vd.

Fjärde kvartalet oktober–december 2010

 • Fastighetsintäkterna uppgick till 269 (228) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 101 (90) MSEK.
 • Värdeförändringar uppgick till 268 (–145) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 238 (–54) MSEK.
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 366 (1 399) MSEK.
 • Kerstin Gillsbro efterträdde Per Berggren som vd i Jernhusen den 1 november 2010.
 • Flera färdigställda projekt under fjärde kvartalet.
 • Det miljösmarta Kungsbrohuset är fullt uthyrt.

Helåret januari–december 2010

 • Fastighetsintäkterna uppgick till 1 014 (868) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 442 (393) MSEK.
 • Värdeförändringar uppgick till 297 (-290) MSEK.
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 490 (43) MSEK.
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 1 401 (2 129) MSEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 100 (100) MSEK.

Hela bokslutskommunikén finns på Jernhusens webbplats jernhusen.se

För mer information:
Kerstin Gillsbro, vd, Telefon 070-621 26 29, e-post: kerstin.gillsbro@jernhusen.se
Anders Bäck, Ekonomidirektör/vvd, Telefon 070-623 62 55, e-post: anders.back@jernhusen.se

Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har ca 190 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 259 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 9,5 miljarder kronor.