Utbildningsdepartementet

Fortsatta satsningar på ökad kvalitet i skolan

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 10:29 CEST

I budgetpropositionen för 2004 tillförs skolor och fritidshem ytterligare en miljard kronor för att anställa fler lärare och andra specialister. Skolverket får ett tillskott om 5 miljoner kronor från 2004 för att ytterligare stärka sin tillsyn och inspektion av bland annat fristående skolor.

Satsningen på att anställa fler lärare och andra specialister, som beräknas ge en personalförstärkning om 3 000 personer 2004, sker inom ramen för den riktade satsning på att anställa ytterligare 15 000 personer i skolan och skolbarnomsorgen som genomförs under perioden 2001-2006. Personalförstärkningen sker genom att skolan och fritidshemmen tillförs en miljard kronor per år fram till 2006, vilket totalt sett innebär en nivåhöjning med 5 miljarder kronor under perioden 2001-2006.

För att förstärka uppföljningen av skolornas måluppfyllelse har Skolverket i mars 2003 ombildats till en renodlad gransknings- och tillsynsmyndighet. Skolverket får nu ett tillskott om 5 miljoner kronor från 2004 för att ytterligare stärka sin tillsyn och inspektion av bland annat fristående skolor.

De utvecklingsfrämjande insatserna har överförts till en ny myndighet, Myndigheten för skolutveckling, som skall bistå kommuner, skolor och förskolor i deras utvecklingsarbete. Regeringen har givit Myndigheten för skolutveckling som sitt första och viktigaste uppdrag att arbeta för en förbättrad förskole- och skolsituation i segregerade områden.

Vidare föreslår regeringen att de 25-30 teknik- och naturvetenskapscentra, ”Science Center”, som finns över hela landet får en förstärkning av statsbidraget med 4 miljoner kronor från 2004.

– För att ge alla barn likvärdiga möjligheter måste alla skolor vara bra skolor och eleverna få det stöd de behöver för att nå utbildningsmålen. Regeringen genomför därför under 2003 och 2004 ett ambitiöst kvalitetsprogram för skolan. Förutom satsningen på mer personal innebär det att granskningen och tillsynen av skolornas kvalitet skärps. För att garantera en nationellt likvärdig skola ska alla skolors resultat följas upp och kvalitetsgranskas. Dessutom stärks elevernas och föräldrarnas rätt till information både om hur det går för eleven och om skolans utveckling mot de nationella målen, säger utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros.

Regeringen har tidigare uttalat ambitionen att elever bör ges möjlighet till någon form av fysisk aktivitet under minst 30 minuter varje skoldag. Från och med sommaren 2003 har läroplanerna för grund- och gymnasieskolan ändrats så att skolan har fått ansvar att erbjuda daglig och regelbunden fysisk aktivitet inom ramen för den samlade skoldagen. För att erbjuda skolorna stöd och sprida goda erfarenheter har ett nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet och andra hälsofrämjande åtgärder inrättats vid Örebro universitet. Detta nationella centrum kommer att påbörja sitt arbete under hösten 2003. Genom regeringens ”handslag för idrott” med idrottsrörelsen tillförs idrottsrörelsen sammanlagt en miljard kronor under mandatperioden under förutsättning att de bland annat ökar samarbetet med skolorna.

Arbetsformerna i gymnasieskolan behöver utvecklas så att möjligheterna med lärande i arbetslivet utnyttjas mer effektivt och den kompetens som finns i arbetslivet kommer skolan till nytta genom olika typer av utbyten. Frågorna om samverkan mellan skola och arbetsliv kommer att belysas ytterligare i den yrkesutbildningsdelegation som regeringen avser tillsätta under hösten 2003.

Håkan Carlsson
Pressekreterare
08-405 18 89
0708-56 99 56

David Samuelsson
Planeringschef
08-405 18 23

Johanna Graf
Politiskt sakkunnig
08-405 17 95