Fortum Sverige AB

Fortum Abp:s delårsrapport 1 januari–31 mars 2003

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2003 23:19 CEST

Starkt ekonomiskt resultat för Fortum under första kvartalet - vinsterna ökade över 50 %

Första kvartalet i korthet

Resultat per aktie var EUR 0,32, 52 % högre än motsvarande period 2002
Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär fördubblades
Fortsatt starkt kassaflöde från rörelsen, 344 miljoner euro
Nettoskulden var 4,624 miljoner euro, en ytterligare minskning med 1,2 miljarder euro, skuldsättningsgraden låg på 63 %
Strategiskt viktiga framsteg i Norge och Ryssland.

Årets första tre månader karaktäriserades av gradvis sjunkande energipriser på Nord Pool efter rekordhöga nivåer runt årsskiftet. De höll sig dock klart över priserna för motsvarande period 2002. Även den internationella raffineringsmarginalen var mycket hög under första kvartalet medan priset på råolja började falla kraftigt i mitten av mars.

I januari tog Fortum viktiga strategiska steg i Norge och nordvästra Ryssland genom att sluta avtal med E.ON om ett utbyte av krafttillgångar. Avyttringen av de norska olje- och gastillgångarna avslutades i början av mars.

Under årets första kvartal fortsatte integreringen av Birka Energi som planerat. Samordningsvinsterna under första kvartalet översteg 30 miljoner euro.

Koncernens resultat för kvartalet var starkt och kassaflödet låg på fortsatt hög nivå. Nettoskulden minskade med ytterligare 1,2 miljarder och skuldsättningsgraden låg på 63 %, vilket var klart under målsättningsnivån på 70 %. Under de senaste 12 månaderna har nettoskulden minskat med 2,5 miljoner euro.