Fortum Sverige AB

Fortum deltar i miljöprojekt i Värmland - river ut dammen i Acksjön

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 09:08 CET

Tillsammans med Klarälvens vattenråd , och Länsstyrelsen Värmland har Fortum tagit fram en programförklaring om en åtgärdsplan att genomföra biotopförstärkande åtgärder i Acksjön och Acksjöälven. Åtgärderna innefattar bland annat en utrivning av Acksjödammen. I samband med åtgärderna planeras ett uppföljningsprogram för att se hur åtgärderna påverkar de lokala ekosystemen.

Acksjödammen är placerad där Acksjön mynnar ut i Acksjöälven, i Hagfors kommun. Dammen ägs av Fortum, och fungerar som regleringsdamm för vattenkraften i Klarälven. Projektet innebär en rent miljöförstärkande åtgärd som syftar till att uppnå god ekologisk status i det lokala systemet. Fortums del av projektet kommer att kosta ca 1,2 miljoner kronor varav ca 600 000 kommer att bekostas ur Fortums Miljöfond.

I projektet ingår även andra biotopförstärkande åtgärder som Länsstyrelsen Värmland ansvarar för. Acksjöälven är ett biflöde till Klarälven, och har påverkats åtskilligt av mänsklig aktivitet. De största ingreppen kommer från forna dagars flottning då älven rensades för att möjliggöra smidigare flottning. Länsstyrelsen skall därför åtgärda dessa flottningsskador genom att utföra biotopåtgärder som exempelvis nytt lekgrus samt utplacering av större stenar.

När projektet är genomfört är förhoppningen att området kommer att nå god ekologisk status och att livsmiljöerna för flertalet arter har förbättrats. Som del i projektet kommer en uppföljning att göras för att utreda vilka förändringar i ekosystemet som sker på grund av åtgärderna. Uppföljningsprojektet kommer att påbörjas redan under 2015 med undersökning av nuläget.

Projektet genomförs i bred samverkan inom vattenrådet, och övriga deltagare ,förutom Fortum och Länsstyrelsen i Värmland, är en rad markägare och ideella krafter som skoterklubben, fiskeintressen och Bergsängs byalag, och det är i tät samverkan mellan dessa parter som åtgärderna kommer att genomföras. Nästa steg i processen är att en rad samråd kommer att hållas varefter en tillståndsansökan lämnas in till våren.

För mer information kontakta:
Katarina Erelöf, projektledare och miljösamordnare, Hydro Power and Technology, Renewable Energy, Fortum, tfn:070-256 15 68
Per-Oscar Hedman, presschef, Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors. www.fortum.se

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.