Fortum Sverige AB

Fortum kommenterar: Branschetiska regler ökar förtroendet för Svensk kärnkraftsverksamhet

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 12:30 CET

För att möta behovet av en större insyn inom den samägda kärnkraften och undvika ett förtroendeproblem på elmarknaden har Fortum, E.ON och Vattenfall tagit initiativ till att utveckla gemensamma branschetiska regler. Syftet är att öka förtroendet för att styrelsearbetet sker i enlighet med gällande konkurrenslagstiftning. De branschetiska reglerna omfattar informationsutbyte och utbildning. Dessutom bjuder man in Energimarknadsinspektionen (EI) att nominera oberoende observatörer att vara adjungerade till de tre styrelserna. EI har löpande informerats om processen, framtagandet av de branschetiska reglerna och har haft möjlighet att kommentera.

Idag tisdagen den 30 november presenterade EI rapporten "Övervakning och transparens på elmarknaden". Rapporten, som tagits fram på regeringens uppdrag, innehåller ett antal konkreta åtgärder för övervakning och ökad transparens på elmarknaden.   I rapporten framkommer det att EI delar Konkurrensverkets uppfattning att det finns risker för konkurrensbegränsningar med samägd produktion men att just samägd kärnkraft inte nödvändigtvis är den mest besvärande. Rapporten pekar också på att samägande kan ha positiva effekter då det kan innebära möjligheter för andra aktörer än de redan etablerade, att göra inträde på elmarknaden.

  • Med de gemensamma branschetiska reglerna ger vi ytterligare ökade möjligheter för insyn i den svenska kärnkraftsverksamheten. Genom denna ökade öppenhet hoppas vi få politikernas och våra kunders fortsatta förtroende för oss som producenter. Den tidigare förhandlingen att försöka lösa upp samägandet, där bolagen tillsammans med utredaren på ett öppet och konstruktivt sätt försökte hitta en lösning visade sig vara mycket svårt. Vi har som ägare alltid verkat för att kraftverkens drift skall vara säker och effektiv och de utredningar som har gjorts har visat att det inte förekommit något som tyder på olagligt samarbete. Trots detta tror vi att det är bra att öka transparensen ytterligare, säger Göran Hult, Senior advisor Fortum Power.

Konkurrensverket inledde 2006 en utredning om ägarna till de svenska kärnkraftverken har brutit mot gällande konkurrenslagstiftning.  Konkurrensverkets rapport konstaterade att det inte fanns några tecken som tydde på olagliga samarbeten. I samband med att Konkurrensverket la ned utredningen gjorde de en rekommendation till regeringen som syftade till att initiera åtgärder för att lösa upp samägandet då det gemensamma ägandet som sådant, enligt verkets egen uppfattning, kan påverka trovärdigheten för en väl fungerande elmarknad.    

De tre svenska kärnkraftverken i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals är (med vissa mindre undantag) gemensamt ägda av energibolagen Vattenfall, E.ON och Fortum. Den historiska bakgrunden till det gemensamma ägandet beror delvis på att ägarna vid tiden för byggandet hade en önskan om att dela risker och kompetenser samt delvis på grund av de politiska engagemang som fanns i samband med stängningen av Barsebäcks kärnkraftverk.           

Kontaktinformation:
Agneta Molinder, Presschef Fortum Sverige - 0703 445 332

www.fortum.se

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare.
Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet.
I framtiden ser vi även att de snabbt växande energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2009 uppgick Fortums omsättning till 5,4 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 11.500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Ytterligare information: www.fortum.com