Fortum Sverige AB

FORTUMS BOLAGSSTÄMMA GAV STYRELSEN MANDAT ATT FÖRVÄRVA FORTUMAKTIER

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 08:45 CET

Fortum Abp BÖRSMEDDELANDE 16.3.2006 1 (4)

Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma den 16 mars 2005 i Helsingfors fastställde moderföretagets och koncernens resultaträkning och balansräkning för år 2005 samt beviljade förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2005.

Bolagsstämman godkände vidare en utbetalning av 1,12 euro per aktie i utdelning för år 2005, dvs. sammantaget 987 miljoner euro. Den resterande delen av de utdelningsbara medlen förs till ny räkning. Avstämningsdagen för utdelningen är den 21 mars 2006. Utdelningen utbetalas den 28 mars 2006.

Antalet ledamöter i Fortums förvaltningsråd fastställdes till 11.
Följande ledamöter omvaldes: riksdagsledamöter Lasse Hautala, Rakel Hiltunen, Mikko Immonen, Timo Kalli, Kimmo Kiljunen, Jari Koskinen, Oras Tynkkynen, Ben Zyskowicz, stadsfullmäktiges II vice ordförande Martti Alakoski och industrirådet Kimmo Kalela. Som nya ledamöter invaldes riksdagsledamoten Sirpa Paatero. Till förvaltningsrådets ordförande valdes Timo Kalli och till vice ordförande Rakel Hiltunen. Förvaltningsrådets verksamhetsperiod går ut vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman bekräftade följande ersättning för arbete i förvaltningsrådet:

ordförande: 1 000 euro/månad
vice ordförande: 600 euro/månad
medlemmar: 500 euro/månad
mötesarvode: 200 euro/möte

Därutöver ersätts resekostnaderna enligt bolagets resereglemente.

Antalet ledamöter i Fortums styrelse fastställdes till sju.
Till styrelsen omvaldes Peter Fagernäs (ordförande), Birgitta Kantola (vice ordförande), Birgitta Johansson-Hedberg, Matti Lehti och Marianne Lie samt Esko Aho och Christian Ramm-Schmidt till nya styrelseledamöter för den verksamhetsperiod som går ut vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman bekräftade följande ersättning för styrelsearbete:

ordförande: 55 000 euro/år
vice ordförande: 42 000 euro/år
medlemmar: 30 000 euro/år
mötesarvode: 500 euro/möte

Också styrelsens utskott är berättigade till ett arvode om 500 euro per möte. Därutöver ersätts resekostnaderna enligt bolagets resereglemente.

Till revisor valdes CGR-samfundet Deloitte-Touche Oy, huvudansvarig är Mikael Paul, auktoriserad revisor.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier med medel som är tillgängliga för vinstutdelning. Bemyndigandet gäller ett år från slutet av den ordinarie bolagsstämman.

Antalet förvärvade egna aktier kan uppgå till högst 35 miljoner aktier. De medel som används för att förvärva aktierna får dock inte överstiga 500 miljoner euro.

Det maximala antalet aktier som bemyndigandet avser motsvarar en andel på cirka fyra procent av aktiekapitalet och röstetalet i bolaget. Aktierna förvärvas till det marknadspris de erhållit i offentlig handel på Helsingforsbörsen vid tidpunkten för förvärvet. Förvärv och betalning av aktierna sker enligt Helsingforsbörsens och Finlands Värdepapperscentrals regler.

De aktier som återköpts annulleras antingen genom ett bolagsstämmobeslut om nedsättning av bolagets aktiekapital eller genom ett beslut av styrelsen utan nedsättning av bolagets aktiekapital, förutsatt att den nya finska aktiebolagslagen, som föreslagits träda i kraft i september 2006, ger styrelsen denna möjlighet.

Förvärvet av aktierna minskar bolagets fria egna kapital som kan användas för vinstutdelning. Förvärvet av aktierna har ingen betydande inverkan på fördelningen av aktier och röstetal i bolaget.

Aktierna förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur och utgör första delen i det planerade återköpsprogram som omfattar förvärv av Fortumaktier för högst 1 000 miljoner euro under de kommande tre åren.

Bolagsstämman beslutade om att tillsätta en nomineringskommitté som ska förbereda förslag på styrelsemedlemmar och deras arvode inför nästa ordinarie bolagsstämma. Nomineringskommittén består av representanter för de tre största aktieägarna samt styrelsens ordförande som expertmedlem. De tre aktieägare vars andel av det totala antalet röstberättigade aktier i bolaget är störst den 1 november före ordinarie bolagsstämma äger rätt att utse dem som ska representera aktieägarna i nomineringskommittén. Om en aktieägare avstår från sin rätt att utse representanter till nomineringskommittén, övergår rätten till den därefter största aktieägaren. För att fastställa vilka som är bolagets största aktieägare används de uppgifter om ägare som registrerats i värdeandelssystemet, dock med beaktande av att den som enligt värdepappersmarknadslagen är skyldig att underrätta bolaget om förändringar i sin ägarandel (flaggningsskyldig) och där ägandet är utspritt, t.ex. i form av olika fonder, kan få rätt att räkna samman sitt ägande om denne senast den 31 oktober 2006 skriftligen begär detta av bolagets styrelse.

Aktieägarnas nomineringskommitté sammankallas av styrelsens ordförande och väljer inom sig en ordförande. Nomineringskommittén lämnar sitt förslag till styrelsen senast den 1 februari före den ordinarie bolagsstämman.

Aktieägaren George Jauhiainens förslag att förvaltningsrådet skulle upphöra blev inte godkänt.Fortum Abp
Carola Teir-Lehtinen
kommunikationsdirektör

Distribution:
Helsingforsbörsen
Centrala nyhetsmedia


BILAGA Styrelsemedlemmar

Esko Aho, f. 1954, magister i statsvetenskap. Esko Aho har bakom sig en lång och uppmärksammad karriär i det finländska samhällets tjänst. Aho blev invald till riksdagen 1983 och var partiledare för Centern i Finland under åren 1990–2002. Under tiden som riksdagsman var han medlem av många viktiga riksdagsutskott och hade uppdrag som medlem av Finlands delegationer till Nordiska rådet och Europarådet. Under åren 1991-1995 var Esko Aho Finlands statsminister. Efter sin kandidatur i det finländska presidentvalet år 2000 tillbringade han ett år vid Harvarduniversitetet i USA som gästföreläsare och övergick efter avslutat riksdagsarbete till att driva ett eget företag i konsultbranschen. Den 1 juli 2004 utsågs Esko Aho till överombudsman för Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. Ny styrelseledamot.

Fagernäs, Peter, f. 1952. juris kandidat. Styrelseordförande för Oy Hermitage Ab och aktiv delägare i Hermitage & Co. Ltd, samt tidigare ordförande för Pohjola Gruppen Abp 2001-2003. Han är ledamot i styrelsen för Finnlines Oyj. Styrelseordförande sedan 2004.

Johansson-Hedberg, Birgitta, f. 1947, filosofie kandidat, psykolog. Verkställande direktör och koncernchef för Lantmännen. Tidigare vd och koncernchef för Föreningssparbanken och skandinavisk chef för det börsnoterade holländska bolaget Wolters Kluwer. Hon är ledamot i styrelserna för Skandia, Sveaskog och Oriflame och styrelseordförande för Umeå Universitet. Hon är även ledamot i Aktiemarknadsnämnden. Styrelseledamot sedan 2004.

Kantola, Birgitta, f. 1948, vicehäradshövding. Tidigare direktör i Nordiska Investeringsbanken (1991-1995) och ekonomidirektör för International Finance Corporation, Washington D.C. (1995-2000). Ledamot i styrelserna för Vasakronan AB, Akademiska Hus AB, Nordea Bank AB och Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma. Styrelseledamot sedan 2001.

Lehti, Matti, f. 1947, ekonomie doktor, verkställande direktör och styrelsemedlem i TietoEnator Oyj. Han har tidigare fungerat som verkställande direktör och styrelsemedlem i Tietotehdas Oy och Tietokoncernen samt vice verkställande direktör för Rautakirja Oy. Han är kansler för Helsingfors Handelshögskola, styrelseordförande i Fonden för företagsekonomisk forskning, vice ordförande i Helsingfors Handelshögskolas stödstiftelse samt styrelsemedlem i Jaakko Pöyry Group och Näringslivets centralförbund. Styrelseledamot sedan 2005.

Lie, Marianne, f. 1962, verkställande direktör för Norges rederiförbund. Hon har tidigare jobbat både som verkställande direktör för Vattenfall Norge AS och Helsevakten Telemed AS samt som chef för Norges rederiförbunds informations- och industripolitiska avdelning. Marianne Lie är styrelsemedlem i flera norska företag. Styrelseledamot sedan 2005.

Christian Ramm-Schmidt, f. 1946, diplomekonom. Christian Ramm-Schmidt har sedan början av 1970-talet innehaft befattningar i både finländska och utländska företag inom marknadsföring och ledning. En mångsidig erfarenhet av näringslivet har han bl.a. skaffat sig i Rank-Xerox Oy, Readers' Digest Oy och Servi Systems Oy. Med början från 1994 var han verkställande direktör i Fazer Kex Oy och Fazer Choklad Oy. Under senare tid svarade han för Fazers konfektyrverksamhet, där verksamhetens internationalisering blev en huvuduppgift. 1997 övergick han till Baltic Beverages Holding AB (BBH) som verkställande direktör. Bolaget uppnådde på bara några år en marknadsledande position inom bryggeribranschen i Ryssland, Ukraina, Baltikum och Kazakstan samtidigt som det utvecklades till ett av de ledande bryggeriföretagen i världen. Ramm-Schmid har också en stor erfarenhet av styrelsearbete, bl.a. från tre börsbolag. Ny styrelseledamot.