Kemikalieinspektionen

Fosfatförbud för enskilda avlopp tillräckligt effektiv åtgärd

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 10:16 CET

Kemikalieinspektionen (KemI) har på regeringens uppdrag utrett förutsättningarna för ett nationellt förbud mot fosfater i tvätt- och rengöringsmedel. Uppdraget har genomförts i samråd med Naturvårdsverket, näringslivet och andra berörda intressenter.

KemI har kommit fram till att miljövinsten inte är tillräckligt stor för att motivera ett totalförbud mot fosfater i tvätt- och rengöringsmedel. Ett totalförbud skulle, enligt utredningen, inte eller endast marginellt påverka utsläppen från de kommunala reningsverken som i dagsläget renar utgående vatten ned till en halt av 0,3 milligram fosfor per liter. Det är i stället från de enskilda avloppen som fosfater når sjöar och hav.

KemI föreslår därför följande:

att ett användningsförbud införs mot fosfathaltiga tvätt- och maskindiskmedel i fastigheter med enskilt avlopp,
att förbudet kombineras med informationsinsatser och märkningskrav,
att resurser avsätts till att mäta och utvärdera effekterna av ett användningsförbud och olika informationsinsatser,
att en frivillig överenskommelse mellan handelns aktörer och berörda myndigheter träffas om att inte marknadsföra fosfathaltiga tvätt- och maskindiskmedel i butiker i vissa särskilt utsatta områden,
att Sverige verkar för att frågan om fosfater i rengöringsmedel hanteras på regional nivå i samverkan mellan de olika Östersjöländerna, eller via EU-samarbetet.
De stora tillverkarna av tvättmedel har de senaste åren mer och mer gått över till fosfatfria tvättmedel, vilket minskar behovet av ett totalförbud i Sverige. I länder som saknar effektiv fosforrening av avloppsvattnet kan ett totalförbud mot fosfater i tvätt- och rengöringsmedel ge betydande miljövinster.

Frågan om en eventuell reglering på EU-nivå av fosfater i tvätt- och rengöringsmedel utreds för närvarande av Europeiska kommissionen. Senast den 8 april 2007 ska kommissionen presentera sitt förslag.

Rapport: Fosfater i tvätt- och rengöringsmedel - förutsättningar för ett nationellt förbud och förslag på åtgärder (PDF, 522 kB).

Kontakt:

Bo Nyström
Telefon: 08-519 41 103
Mobil: 070-429 39 02

Urban Boije af Gennäs
Telefon: 08-519 41 220Presskontakt:
Carin Törner
Tel: 08-519 41 217
Mobil: 070-429 39 08
E-post: carin.torner@kemi.se

Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 Sundbyberg

Webbplats: www.kemi.se