Aktiebolaget Åkerikonsult

Fossilfrihet i sikte?

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 08:44 CEST

Sveriges Åkeriföretag har i dagarna besvarat regeringens remiss Fossilfri fordonsflotta år 2030, även kallad FFF-utredningen. Med sina tusen sidor är det en rejäl omfattning, åtminstone sett till storleken. Den är desto tunnare när det gäller skarpa förslag och består till stor del av förslag på fler utredningar. Åkerinäringen efterlyser i första hand långsiktighet, förutsägbarhet och tydlighet. Morgondagen är redan här och nu måste våra medlemmar få spelreglerna för investeringar de kommande 10-15 åren.

-  Sveriges Åkeriföretag tillstyrker delvis utredningen förslag men vi är också kritiska till en del alternativ som vi inte bedömer är trovärdiga utifrån prognoser om drivmedelstillgång, investeringskostnader för ny teknik och presenterar därför ett antal andra alternativ, säger Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriföretag.

-  Kostnadseffektivitet och maximal klimatnytta bör genomsyra alla styrmedel. Det är allmänt känt att CO2-besparande åtgärder i den tunga vägtransportsektorn är dyra relativt andra sektorer. Huvuddelen av antalet ton gods i samhället transporteras mycket korta sträckor där det inte finns något alternativ till vägtransport, säger Gegö vidare.

-  Elektrifiering av tunga fordon är möjligt men bara till viss del. Utredningens prognoser är i huvudsak överskattade anser vi, både för distributionstrafik och för godstransporter i fjärrtrafik, även om det i grunden är ett framtidsinriktat och intressant förslag. 


För ytterligare frågor, kontakta

Erika Svanström, erika.svanstrom@akeri.se

072-206 89 94, Samhällspolitiskt ansvarig

Rickard Gegö, rikard.gego@akeri.se

072-553 56 63


Axplock av våra förslag ur remissvaret

Sveriges Åkeriföretag anser att

·  vi ska tillåta tunga transporter i kollektivkörfälten, åtminstone delar av dygnet

·  vi ska tillåta tunga transporter på dygnets alla timmar i stadsmiljö för att minska trycket på vägarna, öka trafiksäkerheten och framkomligheten

·  goda fungerande exempel på godstafiknätverk finns till exempel i Malmö och Göteborg där många aktörer är involverade med gott resultat, och behöver lyftas fram

·  metodhandledningar bör tas fram av SKL eller annan part för samordning av varudistribution för citylogistik

·  upphandlande enheter behöver ta ett stort ansvar för samordning av transporter, inte minst inom offentlig sektor

·  det är positivt att ställa högre krav på miljö när det gäller anläggningsfordon från Trafikverkets sida. Det är viktigt att de krav som ställs när det gäller val av drivmedel är realistiskt ur ett tillgänglighets- och investeringsperspektiv

·  det är viktigt att de regioner där kraven ställs ger möjlighet att tanka det bränsle som det ställs krav på

·  elektrifiering av vägar är ett intressant och realistiskt alternativ som komplement till mer traditionella lösningar såsom järnväg och dieseldrift

·  Många prognoser bl.a. från IEA, indikerar att dieselfraktionen kommer bli en trång sektor i drivmedelsförsörjningen fram till år 2035. Det innebär att dieselefterfrågan driver efterfrågan på råolja vars utvinningstakt är proportionell mot utsläpp av CO2. Dieselkonsumtionen bör därmed förknippas med en större andel GHG-utsläpp relativt de fraktioner som finns i överskott

·  Ett kostnadseffektivt sätt att minimera efterfrågan av diesel är att minska användningen inom personbilssegmentet, då alternativen för tunga transporter jämförelsevis är kapitalintensiva

·  En höjning av momsen på diesel innebär att Sverige kan anpassa konsumtionen av fossila drivmedel efter raffinaderiernas produktion av oljeprodukter och därmed reducera utsläppen av CO2 med endast en smärre förändring av beteende

·  tillåten bruttovikt för godstransporter på BK1-väg i Sverige bör generellt höjas till 74 ton för att därigenom förenkla effektiva transporter och samtidigt minska negativ påverkan inom miljö, infrastruktur och trafiksäkerhet

·  enklare procedurer behöver tas fram för godkännande av transporter med högre bruttovikter än 74 ton eller längre fordon än 25,25 m

·  ett modulbaserat synsätt för lastlängd är viktigt för konkurrensneutraliteten vid utformning av regler för långa högkapacitetsfordon

·  en höjning av momsen på diesel skulle möjliggöra stimulans för en ökad efterfrågan på andra drivmedel

·  längre och tyngre fordon för godstransporter på väg s.k. högkapacitetstransporter kan signifikant bidra till lägre utsläpp i relativa tal samt medverka till högre energieffektivitet

·  Kostnaden för genomförandet och infrastrukturen måste bäras av samhället och inte den enskilde åkeriföretagaren

·  dieselbränsle bör prioriteras till tunga fordon vid en bristsituation

·  omdefinierad dieselstandard en nyckelfaktor för ökad inblandningSveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 7 500 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. Åkerinäringen omsätter ca 100 miljarder och sysselsätter ca 60 000 personer.