Folkpartiet

Fp begär extra riksdagsdebatt om klimathotet

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2007 15:49 CET

- Under måndagen kommer folkpartiets riksdagsgrupp att begära en aktuell debatt om klimathotet med anledning av dels FN:s klimatpanels (IPCC) rapport dels den s.k. Sternrapporten som innehåller en ekonomisk analys av klimatförändringarna.

Det säger folkpartiets klimat- och energipolitiske talesman Carl B Hamilton på söndagen.

Begäran om aktuell debatt bifogas.


Carl B Hamilton, Riksdagsledamot (fp)
0708-34 57 36

Anna Prucha, Pressekreterare (fp)
0708-54 90 66
Till Talmannen

Anhållan om Aktuell Debatt med anledning av två uppmärksammade klimatrapporter

Förra veckan publicerade FN:s klimatpanel (IPCC) sin rapport om klimatförändringar drivna av människans eget beteende, framför allt utsläpp av växthusgaser. Hösten 2006 publicerades den s.k. Sternrapporten som innehåller en ekonomisk analys av klimatförändringarna. Båda rapporterna har fått stor uppmärksamhet i svenska och internationella media och frågan om vilka åtgärder som bör vidtas på politisk nivå — internationellt och nationellt — står nu i fokus.

Ett första syfte med en Aktuell debatt i riksdagen skall vara att klarlägga i vilken utsträckning partierna accepterar den beskrivning av klimatförändringen som ges i rapporterna, och att för väljarna lyfta fram problemet.

Vetenskapsmännen som författat FN-rapporten säger uttryckligen att de nu överlämnar sin rapport till politiker och andra beslutsfattare för åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. Sternrapporten innehåller ekonomiska bedömningar av vad som händer om inget görs, eller görs senare, samt förslag till åtgärder. Ett andra syfte med en Aktuell debatt är följaktligen att riksdagen diskuterar vilka politiska slutsatser som bör dras.

Folkpartiet menar — liksom Sternrapporten — att minskade utsläpp av växthusgaser inte bara är möjliga utan också går att förena med fortsatt tillväxt. För att det skall bli möjligt krävs en kraftfull användning av marknadsekonomiska styrmedel med ett globalt samhällsekonomiskt pris på i princip alla CO2-utsläpp, effektivisering och utvidgning till hela världen av EU:s system för handel med utsläppsrätter, koldioxidskatt och ändringar i energibeskattningen när det är en effektivare metod, och minskad avskogning. Vilka teknologier som kommer att användas inom energisektorn blir avgörande. Begränsningen är inte tillgången på fossila bränslen (kol, olja, gas) utan kravet att mänskligheten nu övergår till en global låg-fossilenergi-ekonomi.

För Sveriges del innebär både FN-panelens rapport och Sternrapporten nej till ny storskalig introduktion av naturgas och ja till utbyggd kärnkraft och dito forskning. Sternrapporten betonar behovet av privata och offentliga forskningssatsningar för att utveckla ny teknik som kan minska och effektivisera användningen av fossila bränslen, fånga upp och begrava CO2 i bergrunden, mm. Sist och mest: Att fullt ut utnyttja EU som miljöorganisation och det svenska EU-ordförandeskapets 2009 möjligheter till insatser på global nivå för minskade CO2-utsläpp.