Folkpartiet

Fp-offensiv för äldreomsorgens personal: Vi måste förbättra vår trovärdighet

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 09:46 CEST

- De kommande tio åren måste en halv miljon människor med omvårdnadsutbildning rekryteras till äldreomsorgen. Samtidigt saknar yrken som vårdbiträden och undersköterskor i dag den status som skulle behövas för att locka nya människor - endast 3000 ungdomar väljer gymnasiets omvårdnadsprogram varje år. Därför inleder folkpartiet nu en offensiv och lägger en rad konkreta förslag för att höja vård­personalens status.

Det säger Erik Ullenhag, socialpolitisk talesman (fp), på fredagen.

- Möjligheterna till vidareutbildning ska öka. Vårdbiträden och undersköterskor ska kunna ”specialisera” sig som exempelvis demenssköterskor och en sjuksköterskelinje som bedrivs på halvfart ska startas. För att visa att vi menar allvar med vår utbildningssatsning ska den som höjer sin kompetens också se resultatet i lönekuvertet - vilket sällan är fallet i dag. Arbetstidslagen ska ändras så att en timbank skapas - det ska vara möjligt att ta ut ledighet i timmar. Därmed får även vårdens personal möjlighet att påverka sin arbetstid och få ”livspusslet” att gå ihop. Dessutom måste vårdsektorn öppnas upp för fler arbetsgivare, all erfarenhet visar att personalen har bättre arbetsförhållanden om det finns en mångfald av arbetsgivare.

- Feministiskt Initiativ har inte mycket gemensamt med folkpartiets feminism. Men Fi hade, om de inte hade börjat falla sönder i atomer, kunnat se till att kvinnorna i vården hade funnits med på agendan i nästa års val. Nu riskerar vårdens personal, som så ofta tidigare, att glömmas bort när valrörelsen drar i gång på allvar. För oss i folkpartiet är en av dagens centrala feministiska strider att lyfta statusen hos kvinnoyrkena.

- Självkritiskt kan vi konstatera att folkpartiet i dag saknar den trovärdighet som vi borde ha bland äldreomsorgens personal. Orsaken är sannolikt att vi inte i tillräckligt hög utsträckning betonat det självklara; nämligen att personalen är den avgörande faktorn för en god vård och omsorg. Men fram till valet ska vi se till att skapa en trovärdighet som gör att vårdens personal ser att det behövs en liberal vårdpolitik för att kvinnoyrkena ska lyfta, säger Erik Ullenhag (fp).

En promemoria angående folkpartiets offensiv för äldreomsorgens personal bifogas.
___________________________________

Erik Ullenhag, riksdagsledamot (fp)
0708 - 13 67 18, erik.ullenhag@riksdagen.se

Niki Westerberg
Presschef (fp)
070 - 937 1525 / niki.westerberg@riksdagen.se

Bild på Erik för fri publicering finns här:
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0275724540919

Besök gärna Eriks hemsida:
www.folkpartiet.se/ullenhag


Fp-offensiv för äldreomsorgens personal
Vårdyrkenas status måste höjas
De kommande tio åren kommer mycket personal i vård och omsorg att gå i pension. En halv
miljon personer med omvårdnadsutbildning behöver rekryteras mellan åren 2000 och 2015.
Som jämförelse kan nämnas att cirka 3 000 ungdomar varje år väljer att gå gymnasiets
omvårdnadsprogram. Sedan tillkommer bland annat vuxenutbildning, men det är ändå
uppenbart att dagens utbildningstakt kommer att leda till enorma brister. Klarar vi inte
personalbristerna kommer vi inte klara att ge en värdig omsorg om våra äldre i framtiden.
På de flesta arbetsplatser är det naturligt att med åren få delvis nya uppgifter och större
ansvar. I den offentliga sektorn däremot finns det många som i stort sett gör samma saker på
samma sätt från att de börjar jobba tills de går i pension. Vi vill ge vårdbiträden,
undersköterskor och sjuksköterskor möjligheten att höja kvaliteten på omsorgen och sin egen
lön genom kompetensutveckling.
Vi vill se personalen i vård och omsorg som individer, med olika behov och förmåga. Medan
vissa kanske trivs med den dagliga verksamheten så finns det andra med en enorm outnyttjad
kapacitet. Äldreomsorgen har allt att vinna på att ge personalen möjligheter att utvecklas och
utveckla.
Folkpartiet saknar i dag den trovärdighet som vi borde ha bland äldreomsorgens personal.
Orsaken är sannolikt att vi inte i tillräckligt hög utsträckning betonat det självklara; nämligen
att personalen är den avgörande faktorn för en god vård och omsorg. Vi kommer nu att inleda
en offensiv och lägga en rad förslag för att höja personalens status. Fyra centrala inslag
kommer att vara:
1. Öka möjligheterna till vidareutbildning
Vårdbiträden och undersköterskor ska ges möjligheter att vidareutveckla sin kompetens. Det
ska vara möjligt att ”specialisera” sig som exempelvis demenssköterska, kostsköterska,
fallsköterska eller biverkningssköterska. Vi vill också införa en sjuksköterskeutbildning på
halvfart så att det blir enklare för vårdbiträden och undersköterskor att vidareutbilda sig till
sjuksköterskor.
2. Utbildning måste löna sig
Den platta lönestrukturen för vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor gör att det
sällan lönar sig med vidareutbildning. Exempelvis den sjuksköterska som väljer att
specialisera sig inom geriatrik får ofta uppleva att hon eller han inte får en krona mer i
plånboken efter avslutad utbildning. Den signal samhället sänder är mycket bekymmersam –
de ansvariga politikerna talar varmt om att vårdens personal ska höja sin kompetens men är
samtidigt inte beredda att se till att utbildning lönar sig. Folkpartister i kommuner och
landsting kommer att arbeta för att den som genomgått en relevant utbildning alltid ska kunna
få höjd lön. Om kommunerna inte klarar av detta kan det bli aktuellt med statliga insatser.
3. Fler arbetsgivare
All erfarenhet visar att enskilda aktörer inom vården är bättre arbetsgivare än det offentliga –
personal på privat drivna verksamheter är som regel mer nöjda än de som arbetar för en
offentlig arbetsgivare. Förklaringen till att så är fallet är enkel; när personalen bara har en
arbetsgivare att välja finns det självklart begränsade skäl för arbetsgivaren att ta väl hand om
sin personal. För att höja vårdpersonalens status är det därför centralt att vården och omsorgen
öppnas upp för fler aktörer.
4. Makt över arbetstiden – inför timkonto
De flesta som arbetar inom vården och omsorgen har litet inflytande över sin arbetstid.
Resultatet blir att ”livspusslet” - med hämtning på dagis, stress till arbetet och oro för sjuka
anhöriga - blir svårt att få ihop. Attraktiviteten i vårdyrkena skulle sannolikt öka om det egna
inflytandet över arbetstiden stärktes. Folkpartiet vill se en förändring av arbetstidslagen så att
den enskilde ges större möjlighet att ta ut ledighet i timmar. Den femte semesterveckan,
inarbetad semester och eventuellt ytterligare lediga dagar ska kunna läggas i en timbank. Den
som vill kan sedan använda timbanken till att korta sin arbetstid under en period, ta ut ledighet
i enstaka timmar när privatlivet så kräver eller välja att ta ut den inarbetade ledigheten i form
av pengar. Timbanken kommer att vara särskilt värdefull för exempelvis anställda inom vård
och omsorg som saknar flexibel arbetstid idag.