Landstinget i Östergötland

Frågor och svar om landstingets förändring - vad händer härnäst?

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2003 14:16 CEST

I fredags, den 17 september, redovisades det beslutsunderlag på hur landstinget ska kunna spara in 300 miljoner kronor samt hur organisationen ska se ut för att matcha koncentrationen och utbudet samt vara en effektiv och bra hälso- och sjukvård även i framtiden.

Vad händer härnäst?
Beslutsunderlaget skickades i dag (måndag den 20 oktober) till landstingets politiker, som den 28 respektive 29 oktober kommer att ta det slutgiltiga beslutet i landstingsstyrelsen respektive hälso- och sjukvårdsnämnden.

När blir det en ny organisation?
Den 1 januari 2004 ska den nya organisationen börja gälla, under förutsättning att politikerna tar det förslag som nu finns.

De 300 miljonerna som fattas – var ska de tas ifrån?

Utbudsminskningar: Från och med nästa år kommer viss vård inte att utföras av Landstinget i Östergötland. Detta ska spara in cirka 38 miljoner kronor.

Koncentration: Den vård som patienter kanske är i behov av en eller två gånger i livet kommer att koncentreras till färre sjukhus. Sådan vård som patienter är i behov av ofta kommer att finnas nära, det vill säga på alla sjukhus. Denna koncentration kommer att kunna spara in cirka 49 miljoner kronor i direkt beräkningsbara effekter.

Genom att landstinget koncentrerar viss vård till bara ett eller i två sjukhus i länet beräknas det även bli indirekta samordningsvinster i form av bland annat bättre arbetsflöden och minskad administration. Tillsammans med förändringar i behandlingsformer och effektivare läkemedelsanvändning beräknas detta spara in drygt 77 miljoner kronor.

Rationalisering: Men, detta räcker inte för att klara ekonomin. Därför ska länssjukvården, liksom samtliga verksamheter i landstinget, göra en generell reducering med 3 procent under nästa år. Detta innebär cirka 93 miljoner kronor.

Summan av besparingarna inom hälso- och sjukvård, enligt ovan, blir cirka 257 miljoner kronor.

Annat än hälso- och sjukvård:
Landstinget kommer att spara in 108 miljoner kronor på annat än det som är ren hälso- och sjukvård. Detta är exempelvis lägre läkemedelskostnader, borttagande av fria läkemedel för landstingets medarbetare och försäljning av Favea. Av dessa pengar överförs 63 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN). HSN:s beting reduceras alltså från 300 till 237 (300-63). Eftersom summan ovan blev 257 miljoner kronor, har således HSN 20 miljoner kronor i reserv, för att möta särskilda behov.

Omställningskostnader: Resten av de 108 miljonerna, 45 miljoner kronor, används för att stärka budgeten för omställningskostnader, det vill säga engångskostnader som måste finnas för att landstinget ska kunna ge exempelvis särskild pension (garantipension) samt andra åtgärder för medarbetare. Den budgeten uppgår efter förstärkningen till 90 miljoner kronor.

Det har ju varit så många turer och rykten kring akuten och förlossningen, vad är det för förslag som gäller?
Grovt sammanfattat gäller att ingen akutmottagning ska stängas. Alla ”enklare” akutfall kommer att som tidigare tas omhand på samtliga sjukhus. Däremot ska svåra traumafall och svåra komplicerade akutfall skickas till US i större omfattning än i dag, då det i Motala och Norrköping inte kommer att finnas lika många jourlinjer som tidigare. Förlossningen i Motala stängs.

US kommer att ha en profilering mot akutsjukvård och komplicerad och högspecialiserad vård. Motala kommer att vara profilerad mot ortopedi och Norrköping mot kirurgi. I Norrköping respektive Motala blir det mycket mer operationer som är planerade inom respektive profilområde.

Hur ser den nya organisationen ut?
Grovt kan man säga att organisationen är på tre nivåer:
Den vårdnivå som är närmast östgöten är sjukvårdsupplysningen.

Den nära vården; den finns i de tre länsdelarna och omfattar primärvård samt den vård som finns vid respektive sjukhus; medicinmottagning, diabetesmottagning, psykiatri etcetera. Det blir alltså tre produktionsenheter med nära vård i respektive länsdel:

Närsjukvården i den östra länsdelen

Närsjukvården i den centrala länsdelen

Närsjukvården i den västra länsdelen

Den specialiserade vården.
Denna delas upp i produktionsenheter som är länsövergripande: Rättspsykiatri, Barn- och kvinnocentrum, Ortopedicentrum, Kirurgi -och onkologicentrum, Rekonstruktionscentrum, Hjärtcentrum, Smärt- och rehabiliteringscentrum, Anestesi- och Operationscentrum, Bildmedicin (radiologi), Laboratoriemedicin

Inom kort finns en ny organisationsskiss ritad som i bild ska visa hur lanstinget är organiserat från och med nyår. Du hittar då skissen på Lisa och lio.se

Är det någonting i besparingarna som rör samtliga anställda?
Ja, ett av förslagen är att fri sjukvård och fria läkemedel försvinner från och med nyår.

Var ska respektive chef och stab sitta?
Var och en av produktionsenhetscheferna avgör var de ska finnas med sin stab. Det kommer att finnas stabsledningar i såväl Motala och Norrköping som Linköping. Exakt hur staberna ska vara bemannade och exakt hur detta ska organiseras blir en fråga för respektive chef och detta kommer att bli klart successivt fram till 1 januari 2004.

Vad händer med mig som medarbetare?
Varje chef i landstinget ska nu börja titta över hur den nya organisationen kommer att påverka respektive verksamhet. Vilken kompetens behövs och vilka yrkeskategorier? Kan arbetet utföras på annat sätt och finns möjlighet till samverkan inom och utom landstinget?
Vika kommer att behöva byta arbetsort eller jobba på olika ställen? Vem kan egentligen få avgångsvederlag, bidrag till studier och vad kan Arbetsförmedlingen ställa upp med? Finns det jobb i kommunerna och har man pengar att anställa?

Parallellt med detta så finns det också ett erbjudande till dem som är 60 år och äldre att ta särskild pension – tidigare garantipension när det underlättar omställningsarbetet. Varje ansökan prövas individuellt.

Just nu har en projektgrupp startat i landstinget. Den leds av Anita Gustafsson (som normalt är chef för Kompetenscentrum) under ledning av personaldirektören. Projektledaren kommer att vara stöd till cheferna i verksamheten. Personaldirektören är ansvarig för de pengar som satts av till omställningarna (90 miljoner kronor).

Varför har landstinget varslat?
Landstinget har skickat in en anmälan om varsel till länsarbetsnämnden. Det kommer sig av att landstinget redan i år har en kostnadsreducering på 1,5 procent och det innebär att flera enheter tvingats reducera personal redan i år och flera vikarier har sagts upp. Vikarier och timanställda är sådana grupper som först får gå även om många har jobbat länge. Varslet har uppskattats till 310 personer. Men det är inte alls säkert att 310 personer måste sägas upp. Det beror på många faktorer: hur många som själva söker jobb utanför landstinget, hur många som får pension, hur många fast anställda som kan gå i på vikariat, etcetera.

Vad sker just nu?
Omställningsfrågorna har funnits med från början av landstingets förändring och rapport har hela tiden skett till central medbestämmandegrupp och nätverk för landstingets ledare. Sedan några veckor tillbaka har företrädare för landstinget kontakt med respektive fackförbund för att diskutera vad som ska gälla just i Landstinget i Östergötland. De nya produktionsenheterna kommer att både vara organiserade över hela länet och i olika länsdelar. Därför har frågan uppkommit hur man ska se på turordningen – kommunvis eller över hela länet? Om tre-fyra veckor beräknas det komma fram något beslut i frågan.

Den interna personalförmedlingen får från och med nu en mycket aktiv roll. Inga lediga jobb i landstinget kommer att annonseras externt – allt ska först gå till den interna personalförmedlingen. Undantag kan ske för distriktsläkare och psykiatriker där det fortfarande är stor brist.

(Du hittar information på den interna personalförmedlingen på Lisa.)

Rör det alla personalkategorier?
Ja ingen personalkategori i landstinget är undantagen. Förändringen i koncentration rör alla grupper.

Har du frågor som rör just dig? Prata med personalchefen i din verksamhet eller med din närmaste chef.

Kontinuerligt information om omställningsarbetet läggs ut på Lisa.

När börjar det hända någonting?
Även om de nya produktionsenhetscheferna inte formellt börjar förrän den 1 januari (till dess är det nuvarande organisation och chefer som gäller) kommer de omedelbart att börja fundera på hur den nya organisationen ska fungera för att kunna uppfylla de uppdrag som politikerna ger.

Fråga din chef om du har fler frågor och funderingar. Kan inte din chef svara så kan han/hon hänvisa vidare.

Mer information och länkar på: http://www.lio.se/utm/nyhetsartikel.asp?CategoryID=7575&articleID=19191