Västra Götalandsregionen

Från hälso- och sjukvårdsutskottet 19 april

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 15:35 CEST

FEM MILJONER KRONOR FÖR UTÖKAD SJUKVÅRDSRÅDGIVNING

Hälso- och sjukvårdsutskottet avsätter fem miljoner kronor för att, i ett första steg, förbättra sjukvårdsrådgivningen i Västra Götalandsregionen. Satsningen omfattar framför allt en utökning av antalet sjuksköterskor för telefonrådgivning.

Genom utökningen av antalet sjuksköterskor har Västra Götlandsregionen en´framtida möjlighet att ansluta sig till den nationellt gemensamma sjukvårdsrådgivningen "Vårdråd per telefon" med ett telefonnummer för hela landet. Hälso- och sjukvårdsutskottet anser att det har högsta prioritet med ett gemensamt kvalitetssäkrat beslutsstöd för sjukvårdsrådgivning.

Hälso- och sjukvårdsutskottet anslår också en miljon kronor för att medverka i utvecklingen av "Vården på webben" - en nationellt gemensam webbplats med information och tjänster för allmänheten.

Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslår också att regionstyrelsen ger primär- och tandvårdsstyrelsen i uppdrag att samordna sjukvårdsrådgivning per telefon inom Västra Götalandsregionen.


HYGIENPROJEKT SKA MINSKA SJUKFRÅNVARON HOS FÖRSKOLEBARN

Västra Götalandsregionen kommer att starta ett projekt i Göteborg för att förbättra hygienrutinerna i förskolorna. Syftet är att minska sjukfrånvaron hos förskolebarnen och därmed minska kostnaderna för sjukfrånvaro hos föräldrar och personal. En hygiensjuksköterska ska tillsättas under tre år och arbeta med planering och utbildning av bättre hygienrutiner i förskolorna.

Förskolebarn är mer sjuka än barn som vistas hemma. I Sverige räknar man med en översjuklighet bland förskolebarn på 25 procent. Flera studier visar också att bättre hygienrutiner kan minska barnens sjukfrånvaro och antibiotikaförbrukning.

Efter projektets slut kommer sjukfrånvaron att mätas på de förskolor som ingått i projeket och jämföras med andra förskolor. Även antalet dagar för vård av sjukt barn kommer att mätas liksom sjukfrånvaron hos personalen inom barnomsorgen. Dessutom kommer förbrukningen av antibiotika hos barn mellan ett och sex år att mätas.

Kostnaden för att driva projektet beräknas till 600 000 kronor per år.


MÄN OCH KVINNOR FÅR LIKA TILLGÅNG TILL PSYKIATRISK VÅRD

Det finns inga betydelsefulla skillnader i hur män och kvinnor får tillgång till psykiatrisk vård. Det visar en kartläggning som gjorts inom Västra Götalandsregionen.

I kartläggningen konstateras att män och kvinnor drabbas av psykiatrisk sjukdom på olika sätt och har olika behov av behandling. Kvinnor gör fler läkarbesök inom öppenvården medan män dominerar inom slutenvården. Män är överrepresenterade vad gäller beroendesjukdomar, tunga psykoser, våld, genomförda självmord, personlighetsstörningar och rättspsykiatrisk vård. Kvinnor drabbas mer av depressioner, självmordsförsök, sömnproblem, ångest och trötthetssyndrom.

När det gäller läkemedel skrivs antidepressiva läkemedel, sömnmedel och lugnande medel ut i högre grad till kvinnor medan män i högre grad får psykostimulantia. Men det finns inga könsbundna skillnader när det gäller kostnader för läkemedel.


GEMENSAM ERSÄTTNINGSMODELL FÖR PRIMÄRVÅRDEN

Hälso- och sjukvårdsutskottet har ställt sig bakom en ny gemensam ersättningsmodell för primärvården i Västra Götalandsregionen. En gemensam ersättningsmodell ska skapa bättre förutsättningar för större jämförbarhet mellan vårdcentralerna och att beställningarna kan riktas direkt till respektive vårdcentral.

Idag finns stora olikheter mellan ersättningarna till primärvården, även inom samma nämndområde. Hälso- och sjukvårdsutskottet rekommenderar hälso- och sjukvårdsnämnderna att i sina överenskommelser och avtal för 2007 använda sig av en gemensam prestationsersättning på 420 kronor för läkarbesök och 520 för hembesök av läkare.

Hälso- och sjukvårdsutskottet anser också att målrelaterad ersättning bör användas i högre utsträckning och ger därför hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att tillsammans med hälso- och sjukvårdskanslierna arbeta fram målrelaterade ersättningar.

Kontaktperson: Jonas Andersson (fp), hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande, 0708-37 78 53, Mikael Cederbratt (m) hälso- och sjukvårdsutskottets vice ordförande, tel 0709-43 36 21, Lars-Olof Rönnqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0706-61 98 44 eller Åsa Sundell, informationschef, 0708-80 16 19