Västra Götalandsregionen

Från hälso- och sjukvårdsutskottet 22 mars

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 14:31 CET

NÖJDA PATIENTER VID VIDARKLINIKEN

Patienter vid Vidarkliniken i Järna är mycket nöjda med den vård de har fått. Det visar en enkätundersökning som etikkommitténs sekretariat gjort. En stor majoritet av patienterna anser att både deras psykiska och fysiska tillstånd har förbättrats efter vistelsen på Vidarkliniken.

Vidarkliniken bedriver vård och rehabilitering med antroposofisk inriktning. Vården riktar sig främst till patienter med cancersjukdom och patienter med fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom, kroniska smärttillstånd och utbrändhet.

Västra Götalandsregionen har vårdavtal med Vidarkliniken som sträcker sig till årsskiftet. För att få vård där krävs en remiss från en läkare som antingen är anställd i regionen eller som har avtal med Västra Götalandsregionen.


JA TILL ATT UTLÄNDSKA KVINNOR FÅR ABORT I SVERIGE

Hälso- och sjukvårdsutskottet stödjer förslaget från Socialdepartementet att utländska kvinnor ska kunna få abort i Sverige utan att det krävs särskilda skäl. Utländska kvinnor ska därmed omfattas av samma regler som svenska kvinnor.

Finansiering och betalning för en abort ska ske enligt de generella regler som gäller när utländska personer får vård i Sverige.

Utskottet framhåller i sitt yttrande att det är viktigt att det finns tolk med vid alla kontakter med utländska kvinnor i samband med aborten.

Utskottet tror inte att lagändringen kommer att leda till någon större ökning av antalet utländska kvinnor som söker abort i Sverige.


BEHOVET AV ERSÄTTNINGAR TILL TANDVÅRDEN KLARLAGT

Hälso- och sjukvårdsutskottet har tagit del av en kartläggning av behovet av folktandvårdsspecifika ersättningar till tandvården i regionen.

I kartläggningen görs en jämförelse av kostnaderna för tandvård dels mellan olika tandvårdsområden i regionen, dels mellan Västra Götalandsregionen, Stockholms Läns Landsting och Region Skåne.

Utredningen konstaterar att det finns stora skillnader i kostnader för folktandvården dels mellan de tre landstingen, där Västra Götalandsregionen ligger högst, dels mellan de olika tandvårdsområdena.

Slutsatsen är att eftersom folktandvården i Västra Götaland i princip gör ett nollresultat kan inte ersättningarna från regionen minskas utan att man samtidigt minskar kostnaderna.

Kartläggningen överlämnas nu till primär- och tandvårdsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna inför kommande beställningsarbete.

Moderaterna reserverade sig till förmån för eget tilläggsyrkande.
Kontaktperson: Jonas Andersson (fp), hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande, 0708-37 78 53, Mikael Cederbratt (m) hälso- och sjukvårdsutskottets vice ordförande, tel 0709-43 36 21, Lars-Olof Rönnqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0706-61 98 44 eller Åsa Sundell, informationschef, 0708-80 16 19