Ramboll Sweden AB

​Från industrimark till det nya Kiruna

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2016 09:40 CET

Kiruna rör på sig för att ge plats åt gruvindustrin, och delar av det nya centrumområdet ska stå klara 2019. Till dess ska byggnader flyttas och nya hus och gator byggas på gammal industrimark, vilket sätter miljökraven i fokus. Ramböll har uppdraget att iordningställa marken för byggnation och se till att den gamla industrimarken uppfyller Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning.

I planen för den nya stadsdelen ska viktiga institutioner som sjukhus, gymnasieskola, bibliotek, polishus och ett antal kulturbyggnader rymmas tillsammans med cirka 3 000 bostäder och hotell, arbetsplatser och Kirunas nuvarande kommersiella centrum. I anslutning till detta planeras även en stormarknad. 

Marken som nya centrumkärnan ska stå på är ett gammalt industri- och gruvområde. Där har det tidigare bedrivits verksamheter som gruvbrytning, garage, betongstation och asfaltverk. Ramböll svarar för miljökontrollanttjänster i samband med grävnings- och schaktningsarbeten och att iordningställa marken för Kirunas nya centrumområde enligt högsta möjliga miljökrav. Marken ska uppfylla Naturvårdsverkets framtagna riktvärden för känslig markanvändning, så kallade KM-riktvärden.

– I vårt arbete ingår att ta fram miljökontrollplaner och genomföra provtagning för att kunna klassificera massor efter gällande riktvärden för känslig markanvändning. Vi analyserar både med fältinstrument på plats men främst i laboratorier. Utöver den praktiska miljökontrollen arbetar vi även med tillstånds- och anmälningsärenden, miljökontrollplaner och rapportering, berättar Peter Ögren, projektledare inom miljö på Ramböll.

Området som ska bli Kirunas nya centrumområde är kring 20 hektar och hittills har man hittat en del olika föroreningar. Peter Ögren fortsätter:

– De föroreningar vi påträffat är i huvudsak en del metaller med halter över KM-riktvärden och dessa påträffas huvudsakligen i bergkross. Vi har även hittat en del oljerester från tidigare industriverksamheter och tankställen. Hela den nya centrumkärnan kommer att anläggas på ren mark som klarar riktvärdena för känslig markanvändning, vilket är viktigt eftersom området kommer innehålla bostäder.

Ramböll har haft personal i projektet under sju månader 2015, och arbetet beräknas pågå under ytterligare ett par år, med start igen under våren 2016. De första byggnaderna kring stadstorget och handelsgatan beräknas vara klara 2019. Bygget av Kirunas nya stadshus har redan kommit igång, och den byggnaden planeras stå klar under 2018.

För mer inrofmation, kontakta:
Peter Ögren, projektledare inom Miljö på Ramböll
010-615 25 91, peter.ogren@ramboll.se

Om Ramböll
Ramböll är en ledande samhällsrådgivare med över 13 000 experter i Norden, Nordamerika, Storbritannien, Kontinentaleuropa, Mellanöstern och Indien och har en betydande representation i Asien, Australien, Sydamerika och Afrika söder om Sahara. Vi brinner för inspirerande och nytänkande lösningar som kommer kunder, slutanvändare och samhälle till nytta.

www.ramboll.se