Västra Götalandsregionen

Från sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg den 27 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 14:49 CEST

Satsning på ökad kvalitet och tillgänglighet

Den nationella vårdgarantin ska följas. Tillgängligheten till vårdcentralerna ska öka. Det vill Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg som tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg satsar 48 miljoner kronor på att utveckla tillgängligheten och kvalitén i vården.
Nämnden slutbehandlade också rapporten om vårdutbudet i Gullspångs kommun på dagens möte.


Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg tog idag beslut om budget för 2006 och den hälso- och sjukvård, tandvård och handikappverksamhet som ska bedrivas i nämndens område för nästa år. Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg har en budget på drygt 2 miljarder kronor (2.264,8 milj kronor).

Moderaterna, kristdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverade sig till förmån för egna yrkanden.


ÖVERENSKOMMELSEN MED SKARABORGS SJUKHUS
Tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg satsar nämnden 25 milj kronor för att öka tillgängligheten och kvalitén i vården i särskilda satsningar.
För Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg handlar det om 12,5 milj kronor. Därutöver tillför nämnden resurser för vårdgaranti och valfrihet.

Ökad tillgänglighet
Nationella vårdgarantin ska följas
Nämnden vill att arbetet med att förbättra tillgängligheten till sjukvården ska fortsätta under 2006. Överenskommelsen med Skaraborgs sjukhus för nästa år innebär att sjukhuset får ansvaret för att den nationella vårdgarantin följs.

Väntetider ska kortas till barn- och ungdomspsykiatri
Nämnden kommer att under nästa år att ägna psykiatrin särskild uppmärksamhet, väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin måste kortas anser nämnden.
För ungdomar i åldern 16-25 kommer en slutenvårdsenhet att etableras under nästa år.

Handlingsplan psykiatri klar våren 2006
En lokal plan det gäller psykiatrin i Skaraborg håller på att tas fram. Arbetet sker i nära samverkan med Skaraborgs Sjukhus, Primärvården Skaraborg och kommunerna i Skaraborg. Planen är klar våren 2006.

Särskilda satsningar
Under nästa år har nämnden särskilt satsat på ett antal utvecklingsområden. Några exempel på dessa är.
 Antalet akuta PCI-operationer dagtid ska öka vid Kärnsjukhuset i Skövde. Satsningen innebär att fler kan få sina vårdbehov nära sin hemort.
 Nämnden vill bidra till en högkvalitativ akutvård och har beviljat medel till ett projekt inom Skaraborgs Sjukhus med fasta akutläkare.
 Nämnden bidrar också med extra medel för att förstärka den onkologiska kompetensen inom cancersjukvården på Skaraborgs Sjukhus.
I en särskild satsning vill nämnden granska patientgrupper ur ett könsperspektiv. Uppdraget handlar om att se om det finns skillnad i kötid, diagnossättning, behandling och resultat.

Kristdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverade sig till förmån för egna yrkanden.


ÖVERENSKOMMELSEN MED PRIMÄRVÅRDEN SKARABORG
Tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg satsar nämnden 23 milj kronor på tillgängligheten till vårdcentralerna, äldre och patienter med kroniska sjukdomar samt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser . För Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg handlar det om 10,5 milj kronor.

Förbättrad tillgänglighet
Fler läkare och anpassade öppethållanden
Nämnden vill att tillgängligheten till vårdcentralerna ska öka.
Med medel från nämnden möjliggörs rekrytering av fler tjänster, som exempelvis ST-läkare och distriktsläkare. Ytterligare exempel är
 Ökad telefontillgänglighet
 Möjlighet för invånare och patienter att kommunicera med vårdcentralerna via internet.
 Anpassade öppethållanden på vårdcentralerna, utifrån lokala förutsättningar.

Äldre och patienter med kroniska sjukdomar
Ökat teamarbete
Teamarbetet kring äldre och patienter med kroniska sjukdomar ska öka genom att vissa läkare och sjuksköterskor, s k äldrevårdsteam, får ett särskilt ansvar för samarbetet med den kommunala hälso- och sjukvården.
Primärvården ska öka insatserna när det gäller läkemedelsgenomgångar för patienter i den kommunala hälso- och sjukvården.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser
Fler livsstilsmottagningar
Nämnden vill att fler livsstilsmottagningar ska finnas. Primärvården har en viktig uppgift att medverka till att ge individen ökat ansvar för sin egen hälsa menar nämnden. De människor som vill ändra sin livsstil ska få stöd i detta.

Utveckla ungdomsmottagningarna
Ungdomsmottagningarnas utåtriktade arbete ska utvecklas. Målet är att personal från ungdomsmottagningarna ska träffa samtliga elever minst en gång på hösgstadiet och minst en gång på gymnasiet. Mottagningarna ska vara öppna på tider som tar hänsyn till ungdomarnas behov av lättillgänglig rådgivning.

Psykisk ohälsa
Fler psykologer
Från och med 2006 ska det finnas tillgång till barn – och ungdomspsykolog i samtliga kommuner i nämndens område.
För patienter med utmattningssyndrom, övervikt eller fetma ska stödet från beteendevetare (psykolog, kurator) utökas.

Moderaterna, kristdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverade sig till förmån för egna yrkanden.

FOLKTANDVÅRDEN
Nämnden beställer folktandvård för 62,8 miljoner kronor för 2006. Uppdraget handlar i första hand om tandvård för barn och ungdomar och specialisttandvård. Folktandvården har också ett s k ”sista-handsansvar”.

Antalet sexåringar med karies ökar. År 2001 var 75 procent av sexåringarna kariesfria i nämndens område. År 2004 låg siffran på 63 procent. Nämndens målsättning är att 80 procent av sexåringarna ska vara kariesfria. I tandvårdens åtagande ingår s k motiverande samtal med föräldrar till barn 0 – 7 år.

Vänsterpartiet och miljöpartiet reserverade sig till förmån för egna yrkanden.

HANDIKAPPVERKSAMHETEN
Nämnden beställer handikappverksamhet för 47, 2 milj kronor för 2006.
Barn- och ungdomshabiliteringen ska i samverkan med barnmedicin och BUP se till att det påbörjade arbetena dels med att utveckla ett barn – och ungdomscentrum i Mariestad samt att utvecklingen av ADHD-team/mottagning fullföljs.

VÅRDUTREDNINGEN OM GULLSPÅNGS KOMMUN
Nämnden slutbehandlade också på dagens möte rapporten om vårdutbudet i Gullspångs kom-mun. Rapporten kommer, med de kompletteringar som gjorts, ligga till grund för överenskommelsen för nästa år och innebär att nämndens prioriterade grupper med äldre och personer med kroniska sjukdomar kommer att få bättre tillgång till läkarvård.

Moderaterna och kristdemokraterna reserverade sig till förmån för egna yrkanden.

Kontaktperson: För ytterligare information kontakta
nämndens ordförande Hans Aronsson (s), 070-531 32 01,
förste vice ordförande Egon Frid (v), 0706-36 58 41,
andre vice ordförande Sewon Ekberg (fp) 0708-67 15 97, eller
hälso- och sjukvårdschef Gunbrith O Palo, 0705-32 66 89.