Västra Götalandsregionen

Från sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg den 27 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 16:52 CEST

Ökad tillgänglighet och nära sjukvård

Den nationella vårdgarantin ska följas och tillgängligheten till vårdcentralerna ska öka.
Det vill Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg som tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg satsar 48 miljoner kronor på att utveckla tillgängligheten och kvalitén i vården.
Nämnden satsar också på den nära sjukvården med specialistmottagningar i Vara och Falköping.


Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg tog idag beslut om budget för 2006 och den hälso- och sjukvård, tandvård och handikappverksamhet som ska bedrivas i nämndens område för nästa år. Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg har en budget på drygt 2 miljarder kronor (2.199,7 milj kronor).

Moderaterna, kristdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet och sjukvårdspartiet reserverade sig till förmån för egna yrkanden.

ÖVERENSKOMMELSEN MED SKARABORGS SJUKHUS
Ökad tillgänglighet
Tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg satsar nämnden 25 milj kronor på att öka tillgängligheten och kvalitén i vården.
För Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg handlar det om 12,5 milj kronor. Därutöver tillför nämnden resurser för vårdgaranti och valfrihet.

Nationella vårdgarantin ska följas
Nämnden vill att arbetet med att förbättra tillgängligheten till sjukvården ska fortsätta under 2006. Överenskommelsen med Skaraborgs sjukhus för nästa år innebär att sjukhuset får ansvaret för att den nationella vårdgarantin följs.

Väntetider ska kortas till barn- och ungdomspsykiatri
Nämnden kommer under nästa år att ägna psykiatrin särskild uppmärksamhet, väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin måste kortas anser nämnden.
För ungdomar i åldern 16-25 kommer en slutenvårdsenhet att etableras under nästa år.

Handlingsplan psykiatri klar våren 2006
En lokal plan det gäller psykiatrin i Skaraborg håller på att tas fram. Arbetet sker i nära samverkan med Skaraborgs Sjukhus, Primärvården Skaraborg och kommunerna i Skaraborg. Planen är klar våren 2006.

Särskilda satsningar
Under nästa år har nämnden särskilt satsat på ett antal utvecklingsområden. Några exempel på dessa är.
 En utökning av utbudet av specialistvård ska ske vid Sjukhuset i Falköping och i Vara. Satsningarna innebär att fler kan få sina vårdbehov nära sin hemort och ingår som en del i den nära sjukvården.
 Antalet akuta PCI-operationer dagtid ska öka vid Kärnsjukhuset i Skövde.
 Nämnden vill bidra till en högkvalitativ akutvård och har beviljat medel till ett projekt inom Skaraborgs Sjukhus med fasta akutläkare.
 Nämnden bidrar också med extra medel för att förstärka den onkologiska kompetensen inom cancersjukvården på Skaraborgs Sjukhus.
I en särskild satsning vill nämnden granska patientgrupper ur ett könsperspektiv. Uppdraget handlar om att se om det finns skillnad i kötid, diagnossättning, behandling och resultat.

Moderaterna, kristdemokraterna, och sjukvårdspartiet reserverade sig till förmån för egna yrkanden.

ÖVERENSKOMMELSEN MED PRIMÄRVÅRDEN SKARABORG
Tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg satsar nämnden 23 milj kronor på tillgängligheten till vårdcentralerna, äldre och patienter med kroniska sjukdomar och hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. För Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg handlar det om 12,5 milj kronor.

Förbättrad tillgänglighet - anpassade öppethållanden
Fler läkare och anpassade öppethållanden
Nämnden vill att tillgängligheten till vårdcentralerna ska öka.
Med medel från nämnden möjliggörs rekrytering av fler tjänster, som exempelvis ST-läkare och distriktsläkare. Ytterligare exempel är
 Ökad telefontillgänglighet
 Möjlighet för invånare och patienter att kommunicera med vårdcentralerna via internet.
 Anpassade öppethållanden på vårdcentralerna, utifrån lokala förutsättningar.

Äldre och patienter med kroniska sjukdomar
Ökat teamarbete
Teamarbetet kring äldre och patienter med kroniska sjukdomar ska öka genom att vissa läkare och sjuksköterskor, s k äldrevårdsteam, får ett särskilt ansvar för samarbetet med den kommunala hälso- och sjukvården.
Primärvården ska också öka insatserna när det gäller läkemedelsgenomgångar för patienter i den kommunala hälso- och sjukvården.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser
Fler livsstilsmottagningar
Nämnden vill att fler livsstilsmottagningar ska finnas. Primärvården har en viktig uppgift att medverka till att ge individen ökat ansvar för sin egen hälsa menar nämnden. De människor som vill ändra sin livsstil ska få stöd i detta.

Utveckla ungdomsmottagningar
Ungdomsmottagningarnas utåtriktade arbete ska utvecklas. Målet är att personal från ungdomsmottagningarna ska träffa samtliga elever minst en gång på högstadiet och minst en gång på gymnasiet. Mottagningarna ska vara öppna på tider som tar hänsyn till ungdomarnas behov av lättillgänglig rådgivning.

Psykisk ohälsa
Fler psykologer
Från och med 2006 ska det finnas tillgång till barn - och ungdomspsykolog i samtliga kommuner i nämndens område.
För patienter med utmattningssyndrom, övervikt eller fetma ska stödet från beteendevetare (psykolog, kurator) utökas.

Moderaterna, kristdemokraterna, och sjukvårdspartiet reserverade sig till förmån för egna yrkanden

FOLKTANDVÅRDEN
Nämnden beställer folktandvård för 66,2 miljoner kronor för 2006. Uppdraget handlar i första hand om tandvård för barn och ungdomar och specialisttandvård. Folktandvården har också ett s k ”sista-handsansvar”.

Antalet sexåringar med karies ökar. År 2001 var 75 procent av sexåringarna kariesfria i nämndens område. År 2004 låg siffran på 63 procent. Målet för nästa år är att 65 procent av sexåringarna ska vara kariesfria. I tandvårdens åtagande ingår s k motiverande samtal med föräldrar till barn 0 - 7 år.

HANDIKAPPVERKSAMHETEN
Nämnden beställer handikappverksamhet för 47,5 milj kronor för 2006.
Barn- och ungdomshabiliteringen ska i samverkan med barnmedicin och BUP se till att det på-började arbetet med utvecklingen av ADHD-team/mottagning fullföljs. Dessutom ska en ökad satsning ske på utvecklingen inom autismområdet inom vuxenhabiliteringen.

AVTAL MED ETT ANTAL PRIVATA VÅRDGIVARE
Hälso- och sjukvårdsnämnden för Västra Skaraborg slöt också nya avtal med ett antal privata vårdgivare.
 Sjukgymnast Maria Johansson i Lidköping
 Mats Karlsson, Falköping, inom specialiteten ortopedisk medicin. Verksamheten ska fungera som ett smärtmedicinskt center för personer med komplicerade smärttillstånd och sammansatt funktionsnedsättning.
 Psykiater Inger Syhlén-Jonsson, Lidköping, för att arbeta med patienter med ångest- och depressionssjukdomar och patienter från företagshälsovård,
 utökad verksamhet vid Grästorps Nya Vårdcentral för tilläggsuppdrag att arbeta med motion på recept, samt för att kunna erbjuda vård för patienter med psykisk ohälsa.

Nämnden ställde sig också positiv till en förlängning av försöksverksamheten Socsam 5 S i Grästorp.

Kontaktperson: För ytterligare information kontakta Nämndens ordförande Bengt Andersson (c), mobiltfn 0702-09 50 09, vice ordförande Bertil Jonsson (m), mobiltfn 0705-49 55 50, andre vice ordfö-rande Hasse Andersson mobiltfn 0706-74 97 79. Eller hälso- och sjukvårdschef Gunbrith O Palo, mobiltfn 0705-32 66 89.