Framfab AB

Framfab : Delårsrapport januari - juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2004 08:29 CEST

• Nettoomsättningen för perioden januari-juni var 169,9 MSEK (132,3), en ökning med 28 % jämfört med motsvarande period 2003. Nettoomsättning per anställd för perioden ökade till en årstakt på 966 KSEK (649). Nettoomsättningen för det andra kvartalet var 82,4 MSEK, en ökning med 38 % jämfört med andra kvartalet 2003.

• Resultat efter skatt för perioden januari-juni var 1,7 MSEK (-72,7) och för det andra kvartalet 1,4 MSEK (-69,3). Resultat per aktie för perioden januari-juni var 0,00 SEK (-0,15) och 0,00 SEK (-0,14) för det andra kvartalet. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar var 6,1 MSEK (-38,5) för perioden januari-juni och 2,8 MSEK (-32,9) för det andra kvartalet.

• Kassaflödet för perioden januari-juni var 124,6 MSEK (-27,8). Exklusive omstruktureringskostnader, förvärv och nyemission var kassaflödet –0,8 MSEK (-12,8). Kassaflödet för det andra kvartalet exklusive nyemissionen var 7,9 MSEK (-1,9). Likvida medel per den 30 juni uppgick till 180,0 MSEK. Likvida medel exklusive medel tillförda genom nyligen genomförda nyemission uppgick till 29,7 MSEK.

• Framfab genomförde under andra kvartalet en nyemission med företrädesrätt för existerande aktieägare. Emissionen fulltecknades och tillför bolaget cirka 149 MSEK efter emissionskostnader. Med den avsevärt stärkta balansräkningen är Framfab bättre positionerat för att ta en ledande roll i den pågående branschkonsolideringen i Europa.

• Vid halvårsskiftet anställde Framfab Tyskland 14 personer samt tog över ett antal strategiska kundrelationer, inklusive Postbank och Audi, från Blue Pier GmbH som försatts i preliminär konkurs.

• Framfabs primära målsättning för 2004 är att bibehålla lönsamheten. Marknadsutvecklingen för konsulttjänster är dock fortsatt svår att förutse, och trots vissa positiva tecken på ökad investeringsvilja hos Framfabs kunder är utsikterna fortsatt svårbedömda. Mot denna bakgrund har Framfab valt att inte lämna någon prognos för det kommande kvartalet eller helåret 2004.

Framfab är en ledande europeisk specialist inom kommunikation i digitala media och interaktiva lösningar baserade på Internetteknik. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, American Express, AXA, Carlsberg Breweries, the Coca-Cola Company, Danske Bank, DuPont, Ericsson, Hydro Texaco, Kellogg’s, Kraft Food International, Lloyds TSB, Nike, Nobel Biocare, Philip Morris International, Philips, Postbank, SAAB, Sara Lee Douwe Egberts, Swedish Match, Vodafone, Volvo Car Corporation, Volvo Group och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Holland, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract40 (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.se.