Framfab AB

Framfabs finansiella mål

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2004 08:45 CEST

Vid den extra bolagsstämman idag den 10 maj 2004, som skall behandla styrelsens beslut avseende företrädesemission, kommer även Framfabs finansiella mål att presenteras. Företrädesmissionen genomförs för att bättre positionera Framfab i den pågående konsolideringen inom marknaden för tjänster inom digitala media och interaktiva lösningar i Europa. De finansiella målen redovisas nedan och kommer även att inkluderas i ett eventuellt prospekt.

Framfabs strategiska mål, som redovisats tidigare, är att etablera och vidmakthålla marknadsledande positioner inom den nisch och på de geografiska marknader där bolaget är aktivt, genom att erbjuda världsledande interaktiva lösningar till internationella företag och genom att skapa långsiktiga relationer som spänner över flera projekt med dessa kunder. Ett långsiktigt och medvetet strävande efter att utnyttja skalfördelar skall bidra till en kontinuerlig förbättring av Framfabs lönsamhet.

Baserat på de strategiska målen är Framfabs långsiktiga finansiella mål att resultatet, mätt som rörelseresultat före avskrivningar på goodwill och immateriella rättigheter (EBITA), i varje operativ enhet och marknad i genomsnitt skall uppgå till 12-15 procent av nettoomsättningen per år.

Som en börsnoterad koncern, är Framfabs centrala administrativa kostnader oproportionellt höga i förhållande till verksamhetens nuvarande omfattning. Dessa kostnader uppgick under första kvartalet 2004 till cirka 4,5 miljoner kronor (5 % av koncernens nettoomsättning). Denna kostnadsnivå i absoluta tal förväntas kunna bibehållas inom ramen för koncernens tillväxtmål under den kommande treårsperioden. Som en konsekvens av detta förväntas EBITA-marginalen för koncernen öka när de centrala administrativa kostnadernas relativa andel minskar.

Framfabs målsättning är att växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 30 procent under de kommande tre åren förutsatt en skälig marknadssituation. Denna tillväxt skall uppnås genom såväl organisk tillväxt som förvärv.

Framfabs finansiella mål för hela koncernen är att nå 10-13 procents EBITA-marginal inom tre år.

För ytterligare information kontakta:

Sven Skarendahl, styrelseordförande, Framfab AB
+45 8 41 00 10 00, sven.skarendahl@framfab.se

Steve Callaghan, vd och koncernchef, Framfab AB
+44 77 71 92 12 10, steve.callaghan@framfab.com

Christian Luiga, vvd, ekonomi- och finansdirektör, Framfab AB
+45 8 41 00 10 00, christian.luiga@framfab.se

Tobias Bülow, informationschef, Framfab AB
+46 709 41 22 58, tobias.bulow@framfab.se

Framfab är en ledande europeisk specialist inom kommunikation i digitala media och interaktiva lösningar baserade på Internetteknik. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, American Express, AXA, Carlsberg Breweries, the Coca-Cola Company, Danske Bank, DuPont, Ericsson, Hydro Texaco, Kellogg's, Kraft Food International, Lloyds TSB, Nike, Nobel Biocare, Philip Morris International, Philips, Postbank, SAAB, Sara Lee Douwe Egberts, Swedish Match, Vodafone, Volvo Car Corporation, Volvo Group och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Holland, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.com