Umeå kommun

Framgångsrikt gymnasieval men nämnden går mot underskott

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 12:56 CEST

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett underskott på knappt 4 miljoner kronor efter årets första fyra månader. Prognosen för hela året är ett underskott på 12 miljoner kronor. Underskottet kommer från gymnasieverksamheten och beror framförallt på strukturella problem på tre av de fyra gymnasieskolorna.

Årets gymnasieval är slutfört och det visar att Dragonskolan fortsätter att vara en populär skola. Totalt fick de kommunala gymnasieskolorna nästa 1300 förstahandssökande till sina gymnasieutbildningar, vilket motsvarar samma andel som föregående år.

De största underskotten kommer från Fridhemsgymnasiet och Midgårdsskolan. Fridhemsgymnasiet har gått med förlust under flera år. Skolan har också drabbats av byggnadsrelaterad ohälsa vilket kommer att medföra fortsatta kostnader för sanering, evakuering och sjukskrivningar. Underskottet på Midgårdsskolan beror dels på ett minskat elevunderlag och program som inte är kostnadseffektiva och dels på fler elever på språkintroduktion.

Underskottet inom gymnasieverksamheten vägs till viss del upp av överskott inom övriga delar av nämndens ansvarsområde, som exempelvis arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning. Men fortsatta åtgärder är nödvändiga för att komma till rätta med gymnasieskolans underskott för kommande år.

Verksamhetsuppföljningen visar också att sjukfrånvaron har ökat något jämfört med motsvarande period förra året. Detta beror främst på den byggnadsrelaterade ohälsan som har uppstått på Fridhemsgymnasiet där både gymnasieskolan och vuxenutbildningen har haft verksamhet.

När det gäller det prognostiserade underskottet ska utbildningsdirektören återkomma med förslag på åtgärder på nästa nämnd. 

För mer information kontakta:
Peter Vigren (S)
Ordförande
070-549 46 99
peter.vigren@umea.se

Anders Sellström (KD)
Vice ordförande
070-540 12 12
anders.sellstrom@umea.se



Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.