TrackInvent AB

Framgångsrikt test av ECO Profile på timmerbil i Reaxcer koncernen

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 08:00 CET

Bakgrund

Den 27 april 2009 på Klocka Fjällgård presenterades LeanGreen motoroptimeringsprofil ECO Profile (EP) för delar av Reaxcers styrelse. Mötet resulterade i att Reaxcer beslutade sig för att genomföra tester av ECO Profile på en timmerbil och en anläggningsbil inom Reaxcerkoncernen.

Efter mötet beslutade Reaxcers VD att Myhrs åkeri skulle genomföra testet på lastbilar inom företaget. Denna testrapport redovisar resultaten från testet på timmerbilen. Anläggningsbilen redovisas senare under våren. Anläggningsbilens användningsområde ändrades under hösten och mätresultaten som samlats in under hösten var därför inte jämförbara med resultaten efter installation av ECO Profile.

Slutrapporten är utarbetad i samarbete med Myhrs Åkeri och rapportens innehåll har granskats och godkänts av Sören Myhr, ägare och VD Myhrs åkeri samt Magnus Wåger, VD HERAB.

Sammanfattning

Under perioden 2009-10-12 – 2010-01-05 har TrackInvent AB i samarbete med Myhrs åkeri testat LeanGreen ECO Profile på en timmerbil. Testet genomfördes genom att mäta och dokumentera bränsleförbrukning och varvtalsmönster med ett Fleet Management system under 2-3 veckor. Dessa värden jämfördes därefter med motsvarande värden efter installation av ECO Profile.

Med ECO Profile installerat i timmerbilen kunde konstateras en reduktion av bränsleförbrukning med 3,3 % sett över hela testperioden. Detta trots att vinterväglaget inte medgivit ett optimalt utnyttjande av den omprofilerade motorn och att temperaturen sjönk drastiskt efter ungefär halva provtiden med EP installerad.

Vid en analys av hur bränsleförbrukningen varierat med temperaturen kunde konstateras att med EP installerad erhölls en bränslereduktion med 0,9 % när det var extremt kallt (maxtemperaturens medelvärde var -20 grader) och när temperaturerna var likvärdiga med temperaturerna före installation av EP (maxtemperaturens medelvärde var ca +2) erhölls en reduktion av bränsleförbrukningen med 8,2 %.

I syfte att analysera hur fordonets bränsleförbrukning påverkats av temperaturvariationer tidigare år studerades timmerbilens tankböcker under perioden 2007-2009. Denna analys visade att timmerbilens bränsleförbrukning ökat med 8,7 % om man jämför bränsleförbrukningen de dagar då maxtemperaturens medelvärde var +2,6 grader med bränsleförbrukningen de dagar då maxtemperaturens medelvärde var -13,2 grader.

Dessa data visar att ECO Profile reducerar timmerbilens bränsleförbrukning men det är svårt att entydigt ange hur stor reduktionen varit. Temperaturförhållandena under testet har medfört att testresultatet blivit missvisande.

En försiktig bedömning av bränslereduktionens storlek är att den är närmare 10 % snarare än det testresultat (3,3 %) som uppmätts.

Varvtalsmönstret visar att det vridmoment som vid installation av EP tillförts i den lägre delen av varvtalsregistret (1000-1100 rpm) inte använts fullt ut, detta främst beroende på det rådande vinterväglaget. Det innebär att det finns potential till ytterligare reduktion av bränsleförbrukningen om EP används optimalt.

Utöver de bränslebesparande effekterna har installationen av ECO Profile även medfört att lastbilens prestanda förändrats på ett positivt sätt. Förarna beskriver timmerbilens förändrade prestanda på följande sätt: ”Bilen har blivit lättare att köra i backar och marginalerna vid tuff körning ökat – bilen är helt enkelt bättre. Motorn går märkbart jämnare/renare än vad den gjort tidigare.”


ECO Profile

ECO Profile är en produkt från LeanGreen, ett engelskt företag som specialiserat sig på produkter och system som syftar till att reducera bränsleförbrukningen på fordon.

ECO Profile installeras i fordonets motordator och det sker då en förändring av motorns prestanda genom att motorinställningarna förändras. De parametrar som förändras är tänd- och insprutningstidpunkter samt bränsle- och turbotryck.

Förändringen av motorinställningarna görs i syfte att göra fordonets motor mer bränsleeffektiv och miljövänlig. Normalt sett medför de förändrade motorställningarna att vridmomentet ökar vid lägre varvtal än i originalmotorn och i vissa fall ökas även vridmomentet något.

Alla förändringar av motorinställningar görs inom de toleranser som angivits av motortillverkaren.

Fordonet har i princip fått en ny motor efter installation av EP och för att få full effekt av den installerade profilen är det viktigt att utnyttja det tillförda vridmomentet i det lägre varvtalsregistret.

Mätmetodik

Metoden bygger på att bränsleförbrukningen mäts före installation av ECO Profile, dessa mätresultat jämförs därefter med motsvarande mätresultat efter installation av ECO Profile. För att jämförbara data ska erhållas bör fordonet användas på ungefär samma sätt före respektive efter installation av EP. Det är också viktigt att de yttre betingelserna (temperatur, väglag m m) är ungefär likvärdiga för att inte missvisande resultat ska erhållas.

För att kunna utvärdera hur motorn använts efter installation av EP studeras även varvtalsmönstret före respektive efter installation av EP. Även dessa data erhålls från det system som mäter bränsleförbrukningen, ett fleet management system .

Sveg har använts som referenspunkt för temperaturmätningar då timmerbilen är baserad i Sveg. Temperaturdata, såväl aktuella som historiska har hämtats från de officiella mätningar som gjorts vid SMHI observationsstation i Sveg. Vid studier av temperaturens inverkan på bränsleförbrukningen har dygnets maxtemperatur använts.

Vid studier av hur bränsleförbrukningen påverkats av låga temperaturer föregående år har tankböcker förda av timmerbilsförarna använts. Absoluta värden på bränsleförbrukningen från tankböckerna har inte använts för jämförelse med systemuppmätta värden under testperioden. Jämförelsen grundar sig istället på procentuella förändringar med respektive mätmetod.

Testfordonet

Testfordonet ägs av HERAB ingående i Myhrs Åkeri AB. Fordonet är en VOLVO FH16 6X2, årsmodell 2005, i trafik första gången 2005-05-27, 404kW med manuell växellåda. Timmerbilen är baserad i Sveg men har körningar i stora delar av mellersta-södra Norrland. Fordonet körs fem dagar i veckan (måndag – fredag) av två förare. Under testperioden har fordonet körts i snitt ca 20 timmar/dygn. Mätarställningen var 800 437 km vid testens start och 860 456 km vid testets slut, total körsträcka under testets genomförande 60 019 km.

Resultat

Mätningarnas genomförande och yttre betingelser

Mätningar av bränsleförbrukning genomfördes under perioden 2009-10-12 - 2010-01-05. ECO Profile installerades 2009-11-17, denna dag ingår inte i mätdata då fordonet körts både med och utan EP installerat.

Totalt har 55 dagars data, varav 24 utan EP installerat, legat till grund för de mätresultat som redovisas i denna rapport. Mätningarna i oktober och november genomfördes med för månaden höga temperaturer.

Under december sjönk temperaturen och från den 18 december har det till övervägande del varit mycket kallt.

De låga temperaturer under många dagar som upplevdes under jul- och nyårshelgen är ovanliga och inträffade senast 2002-2003 och 1995-1996.

Detta innebär att de yttre betingelserna före respektive efter installationen av EP är en väsentlig avvikelse och en särskild analys av dessa förhållanden bedöms därför krävas.

Det kom snö tidigt i oktober och den har under större delen av testperioden legat kvar i Svegsområdet. I början på december kom större snömängder som därefter legat kvar och successivt har det fallit snö under december och januari. Det kan med utgångspunkt från väderobservationerna i Sveg anses ha varit vinterväglag under större delen av testperioden.

Testresultat

Bränsleförbrukningen under perioden 2009-10-12 – 2009-11-16 före EP installation var i snitt 5,27 l/mil. Maxtemperaturen varierade inom ett relativt snävt temperaturintervall (+5 till -9) och maxtemperaturens medelvärde var + 2 grader.

Bränsleförbrukningen under perioden 2009-11-18 – 2010-01-05 efter EP installerats var i snitt 5,10 l/mil. Temperaturen under denna period varierade kraftigt (+8 till -33) och maxtemperaturens medelvärde var -6 grader.

Detta innebär att timmerbilens bränsleförbrukning reducerades med 3,3 % efter installation av ECO Profile sett över hela testperioden.

Denna reduktion av bränsleförbrukningen är lägre än förväntat och då det redan kunnat konstateras att temperaturförhållandena varierat kraftigt under testperioden har en analys av temperaturens inverkan på testresultatet genomförts.

Analys av temperaturens inverkan på bränsleförbrukningen

Då temperaturen varierat kraftigt efter installation av EP och uppnådda bränslebesparingar varit lägre än förväntat har en särskild analys gjorts baserat på temperaturförhållandena.

Perioden 18/11-27/11 var mild med ungefär samma temperaturer som det var före installation av EP, medelvärdet av maxtemperaturen uppmättes till ca +4. Under denna period var timmerbilens bränsleförbrukning ca 4,84 l/mil vilket motsvarar en reducering av bränsleförbrukningen med ca 8,2 % jämfört med förbrukningen före installation av EP.

Under perioden 30/11-4/12 sjönk temperaturen och medelvärdet av maxtemperaturen var ca -6 grader, bränsleförbrukningen ökade denna vecka till ca 5,15 l/mil. Jämfört med bränsleförbrukningen utan EP sjönk bränsleförbrukningen med ca 2,4 % under denna period.

Under perioden 7-11/12 steg åter temperaturen och medelvärdet av maxtemperaturen var ca +1 grad, bränsleförbrukningen minskade denna vecka till ca 5,07 l/mil. Jämfört med bränsleförbrukningen utan EP sjönk bränsleförbrukningen med ca 3,8 %.

Efter denna period sjönk temperaturerna drastiskt och medelvärdet av maxtemperaturen var -20 grader, under perioden 14/12 – 5/1 ökade bränsleförbrukningen till ca 5,23 l/mil. Detta medför att bränsleförbrukningen under denna period endast reducerades med 0,9 % jämfört med bränsleförbrukningen utan EP installerad i fordonet.

Ett tydligt samband mellan låga temperaturer och ökande bränsleförbrukning kan med dessa data påvisas.

Analys av data från tankböcker

För att kunna värdera dessa resultat har fordonets tankböcker studerats och dagar med ungefär samma temperaturförhållanden som under testperioden har slumpvis utvalts och fordonets bränsleförbrukning dessa dagar har beräknats. Bränsleförbrukningen under dagar som ligger i anslutning till varandra har beräknats genom att allt tankat bränsle och totala körsträckan för de aktuella dagarna räknats samman. Snittförbrukningen för dessa dagar har därefter från angivits för berörda dagar.

Det har varit svårt att finna tillräckligt kalla dagar då den kyla som rådde under testets slutfas var ovanliga för 2000-talet. Man får gå tillbaka till perioden 2002-2003 för att finna motsvarande kyla och då hade lastbilen inte byggts.

Vidare har värdena för bränsleförbrukning dagar med låga temperaturer reducerats för att kompensera för det bränsle som används av motorvärmaren. Då det inte varit möjligt att få uppgifter om exakt förbrukning har reduceringen byggt på följande grunder. En Ebersprächer dieselvärmare på 5kW drar ca 0,65 l/timme. Värmaren används på nätterna när fordonet står stilla – fordonet har under testperioden stått stilla 3-5 timmar/natt. Därför har det tankade bränslet enligt tankboken reducerats med 5 liter per dygn vid låga temperaturer.

Jämförelsen i tabellen visar att bränsleförbrukningen under kalla dagar (maxtemp -10 eller lägre) har ökat med ca 8,7 % jämfört med dagar med ungefär samma temperaturer (0 - +5) som vi hade under testets inledning.

Slutsatser

Testresultatet visar att LeanGreen ECO Profile sänker timmerbilens bränsleförbrukning.

De yttre förhållanden, temperaturen, under testet har påverkat testresultatet och det är svårt att entydigt säga hur mycket bränsleförbrukningen sänkts jämfört med hur mycket timmerbilen skulle ha förbrukat utan EP installerat under de förhållanden som förhärskade under testets slutfas. Det är i huvudsak två faktorer som gör det möjligt att dra denna slutsats.

För det första kan ur tankboksdata konstateras att timmerbilens bränsleförbrukning tidigare år ökat med ca 9 % vid körning i låga temperaturer motsvarande de som uppmätts under testperiodens senare del. Detta jämfört med körning i temperaturer motsvarande de som uppmättes före installation av EP.

För det andra visar varvtalsmönstret att det vridmoment som vid installation av EP tillförts i den lägre delen av varvtalsregistret inte använts fullt ut, detta främst beroende på det rådande vinterväglaget. Det innebär att det finns potential till ytterligare reduktion av bränsleförbrukningen om EP används optimalt.

En försiktig bedömning av bränslereduktionens storlek är att förbrukningen sänkts med ca 10 % snarare än det testresultat (3,3 %) som uppmätts.

Installationen av ECO Profile medför utöver rena besparingar också att lastbilens prestanda förbättras på ett märkbart sätt, motorn går bättre och föraren får ett mer lättkört fordon.

Vill ni veta mer om testet och/eller få en fullständig kopia av rapporten - kontakta Marknadschef Mats Jönsson, 070-680 22 29 eller mats@trackinvent.com.

TrackInvent AB är ett försäljningsbolag med högteknologiska produkter som bidrar till förbättrad miljö- och rationell användning av fordonsparker.

Företaget saluför mtrack positioneringssystem som bl a kan användas som automatisk körjournal, fleet management lite och som larm- & spårningssystem.

TrackInvent AB saluför också LeanGreen ECO Profile. ECO Profile är en motorprofil som optimerar motorns nyttjande, sänker bränsleförbrukningen och minskar utsläppen av miljöskadliga ämnen. ECO Profile är emissionstestad av ett neutralt och ackrediterat testföretag.