Europaparlamentet

Framsteg för området för frihet, säkerhet och rättvisa

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 16:45 CET

Parlamentet yrkar i en resolution om EU:s framsteg med att skapa ett område för frihet, säkerhet och rättvisa på att övergångsklausulerna i fördraget ska tillämpas för det straffrättsliga och polisiära samarbetet i EU. Detta skulle medföra medbeslutande för Europaparlamentet och kvalificerad majoritet vid omröstningar i rådet. EG-domstolen skulle också få en stärkt roll på området.


Parlamentet anser att det ökade antalet rättsliga grunderna för samma politiska mål, det stora antalet konflikter och rättsliga prövningar för att avgränsa räckvidden för institutionernas befogenheter, regeln om enhetlighet i rådet och, framför allt, avsaknaden av en verklig demokratisk och rättslig kontroll äventyrar politiken inom ramen för den tredje pelaren (polissamarbetet och straffrättsligt samarbete) bl.a. när det gäller EU:s respekt för de principer och grundläggande rättigheter som unionen är grundad på (artikel 6 i EU-fördraget). Inför det aktuella läget i världen och terroristhot kräver enligt parlamentet dessutom de europeiska medborgarna att inom unionen få mer frihet, säkerhet och rättvisa.

I den resolution som författats av ordföranden för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, Jean-Marie CAVADA, ber parlamentet kommissionen att under 2007 lägga fram ett förslag till beslut till rådet om genomförandet av artikel 42 i EU-fördraget och överföringen till första pelaren (avdelning IV i EG-fördraget) av bestämmelserna om det straffrättsliga polisiära (inbegripet Europol) och rättsliga samarbetet (inbegripet Eurojust).

Övergångsklausulerna ger nämligen rådet möjlighet att i en sakfråga eller under en viss period besluta om vilken majoritet som ska tillämpas vid dess omröstningar förutsatt att Europaparlamentet, för samtliga dessa frågor som rör de europeiska medborgarnas rättigheter, har medbeslutanderätt.

Europaparlamentet ber rådet att brådskande anta förslaget till beslut på grundval av artikel 67.2 i EG-fördraget avseende upphävande av begränsningarna av domstolens befogenheter inom ramen för avdelning IV i EG-fördraget, samt påskynda meddelande av förhandsavgöranden i frågor som rör området för frihet, säkerhet och rättvisa. Rådet uppmanas också att när så är möjligt tillämpa medbeslutande med parlamentet och kvalificerad majoritet i rådet, exempelvis i ärenden som rör laglig invandring eller integrering av tredjelandsmedborgare.

När det gäller så känsliga politiska områden som grundläggande rättigheter, invandring och stärkande av säkerheten, anser ledamöterna att EU-institutionerna inte ska försöka att ersätta medlemsstaternas insatser utan i stället ska komplettera dem. Europaparlamentet uppmanar de nationella parlamenten att så fort som möjligt utvärdera effekten på nationell nivå av rådets planerade bestämmelser när det gäller skydd av uppgifter och genomförandet av principerna om att databaser med uppgifter som behandlas av säkerhetsskäl ska vara tillgängliga och sammankopplade.


Europaparlamentet erinrar om behovet av att bevara en viss koherens i EU:s lagstiftningsbefogenheter genom att till exempel ange att lagstiftningen på invandringsområdet inte bara begränsar sig till illegal invandring utan också täcker laglig invandring.

Europaparlamentet uttrycker slutligen sin djupa oro över USA:s tolkning av det tillfälliga avtalet om passageraruppgifter. Amerikanska myndigheterna har valt en tolkning som går utöver avtalets innehåll, särskilt vad gäller avtalets syfte, amerikanska inrättningars och organs tillgång till passageraruppgifter och antalet uppgifter som får begäras.

Resolutionen är en uppföljning av den muntliga fråga som ställdes i kammaren den 27 september i samband med Europaparlamentets årliga debatt om framstegen på området frihet, rättvisa och säkerhets

Bakgrund
Artikel 42 i EU-fördraget föreskriver att rådet, på initiativ av kommissionen eller en medlemsstat och efter att ha hört Europaparlamentet, enhälligt kan besluta att åtgärder inom de områden som avses i artikel 29 (gemensamma insatser på områdena polissamarbete och straffrättsligt samarbete och kampen mot brottslighet, särskilt terrorism, människohandel och brott mot barn, olaglig narkotikahandel och olaglig vapenhandel, korruption och bedrägeri) ska omfattas av avdelning IV (Visering, asyl, invandring och annan politik som rör fri rörlighet för personer) i EG-fördraget. Detta innebär att ärendet flyttas från den tredje mellanstatliga pelaren till första pelaren där gemenskapsmetoden tillämpas.

Artikel 67 i EG-fördraget föreskriver att rådet under en övergångsperiod av fem år efter Amsterdamfördragets ikraftträdande (1 maj 1999) ska besluta enhälligt på förslag av kommissionen eller på initiativ av en medlemsstat och efter att ha hört Europaparlamentet. Efter denna femårsperiod ska rådet på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet enhälligt besluta i syfte att låta alla eller delar av de områden som omfattas av denna avdelning (visering, asyl, invandring och annan politik som rör fri rörlighet för personer) regleras av förfarandet i artikel 251 (medbeslutande) och att anpassa bestämmelserna om domstolens behörighet.


Ref.: 20061129IPR00718
Kontakt:
Pernilla JOURDE
Redaktion & Information
E-postadress : press-sv@europarl.europa.eu
Telefonnummer i Bryssel : (32-2) 28 43411 (BXL)
Telefonnummer i Strasbourg : (33-3) 881 72420 (STR)