Saco

Framtidsutsikter för 90 akademikeryrken

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 11:35 CET

Hur ser arbetsmarknaden ut 2011? Inom vilka yrken kommer det att råda brist på arbetskraft? Vilka kommer att ha ett överskott? Genom att ge ut skriften "Framtidsutsikter för 90 akademikeryrken" uppmanar SACO ungdomar att ta reda på mer om arbetsmarknaden inför sitt val av yrke och utbildning. Enligt en undersökning som presenteras samtidigt är SACO:s Studentmässa den källa som i störst utsträckning ger både inspiration och information om högskolestudier. Samma undersökning visar att egenföretagare är populäraste yrket bland ungdomarna.

I skriften ges en översikt av vad SACO:s olika förbund tror om utsikterna på arbetsmarknaden om fem år för ett stort antal akademikeryrken. Den är en bearbetad sammanställning av prognoser som SACO:s förbund gjort för skriften Välja yrke som publiceras varje år sedan 1958. Den presenteras i samband med SACO:s studentmässa som i år äger rum på Älvsjömässan i Stockholm den 23 och 24 november.

För de som ska välja en utbildning inför sitt framtida yrkesliv är det bra att ha en uppfattning om framtidsutsikterna inom de yrken som verkar intressanta. SACO:s förbund gör i skriften en bedömning om det om fem år kommer att råda brist på arbetskraft, balans mellan utbud och efterfrågan eller om det kommer att finnas ett överskott på arbetskraft.

- Man bör dock vara medveten om att brist, eller stor tillgång på jobb, inte självklart är det samma som att exempelvis utvecklingsmöjligheterna, arbetsmiljön och löneläget kommer att vara bra, säger Jenny Andersson Rivas på SACO som gjort sammanställningen. Varje signal om att det kommer att finnas gott om jobb bör alltid väcka en fråga; varför? Skälen till att det uppstår brist på arbetskraft kan vara många.

Det är också viktigt att vara medveten om att prognoser, när de är som allra bäst, faktiskt bara är kvalificerade gissningar. På fem år kan det hända mycket som är svårt att förutse, exempelvis kan konjunkturen växla och lagar och regelverk kan till följd av politiska beslut plötsligt komma att förändra förutsättningarna på arbetsmarknaden.

- Valet av utbildning påverkar starkt hur man kommer att leva sitt liv. Därför måste man tänka efter vad man vill, men också skapa sig en uppfattning om arbetsmarknaden. Studentmässan hjälper till med båda dessa saker. Med information och personliga möten vill vi hjälpa till att omsätta ungas yrkesdrömmar i konkreta idéer om vilken utbildning som är lämplig, säger SACO:s ordförande Anna Ekström.

- De som valt en akademisk utbildning har generellt sett större möjligheter att kunna välja bland fler jobb på fler ställen i världen, än de som inte gjort det. Samtidigt finns det akademiska utbildningar som mynnar i en ytterst osäker arbetsmarknad. De flesta unga har yrkesdrömmar. Med SACO:s studentmässa blir drömmarna till konkreta och genomtänkta utbildningsplaner, avslutar Anna Ekström.

Om ungdomarna själva får bestämma
Även om det stora flertalet planerar att studera vidare efter gymnasiet är många sugna på att först resa eller ta ett jobb för att tjäna pengar. Och det finns ett stort intresse bland gymnasieungdomar för egenföretagande. Det visar rapporten "Dagens unga - framtidens akademiker", som bygger på Ungdomsbarometern, en attitydundersökning gjord bland 15-24 åringar i Sverige.

- Fem yrken står högst i kurs bland dagens ungdomar: egenföretagare, fotograf/filmare/regissör, designer/formgivare, bartender och journalist.

Undersökningen visar också att det är den information som kommer från högskolornas hemsidor tillsammans med information från SYO som bäst ger svar på de frågor dagens unga har om högskolestudier. Även SACO:s Studentmässa och högskoleverkets "studera.nu" anses av många ge de svar som efterfrågas. När det gäller vilka källor som inspirerar till högskolestudier ser resultatet något annorlunda ut. SACO:s Studentmässa tillsammans med vänner/familj samt material som högskolorna/universiteten skickat hem upplevs som de mest studiemotiverande informationskällorna.

Rapporterna i sin helhet finns att ladda ner från SACO:s hemsida www.saco.se

För ytterligare kommentarer:
Anna Ekström, 070-549 35 50.

För mer information:
Om rapporten "Framtidsutsikter…" Jenny Anderson Rivas, utredare arbetsmarknadsfrågor SACO, tel 0702-72 02 23.
Om "Dagens ungdom…" samt SACO Studentmässa, Anna Kopparberg, projektledare SACO, tel 070-456 60 44.

Här är SACO-förbundens bedömningar av arbetsmarknaden inom 90 akademikeryrken år 2011:
- Med brist på arbetskraft avses att det om fem år antagligen kommer att finnas fler jobb än utbildade inom yrkesområdet. Detta innebär att möjligheterna att få jobb sannolikt kommer att vara mycket goda.

- Med balans på arbetskraft menas att det om fem år kommer att råda balans mellan utbud och efterfrågan. Detta innebär att det kommer att finnas ungefär lika många utbildade inom yrkesområdet som det kommer att finnas jobb. Möjligheterna att få jobb kommer alltså troligen att vara goda.

- Med överskott på arbetskraft menas att det om fem år kommer att finnas fler utbildade än det kommer att finnas jobb inom yrkesområdet. Detta innebär bland annat att det kan finnas risk för arbetslöshet.

Brist
Arbetsförmedlare
Arbetsterapeut
Arkitekt
Audionom
Cytodiagnostiker
Datavetare
Diakon
Farmacevt
Förskollärare
Församlingspedagog
Försäkringstjänsteman vid försäkringsbolag
Gymnasielärare i yrkesämnen
Hippolog
Kiropraktor
Livsmedelsvetare
Logoped
Läkare
Lärare eller forskare vid
universitet och högskolor
Matematiker
Planeringsarkitekt
Präst
Psykolog
Sjukgymnast
Sjuksköterskeyrken
Skolledare
Sociala omsorgsyrken

Balans
Agronom
Arkivarie
Banktjänsteman
Beteendevetare
Bioinformatiker
Biomedicinsk analytiker
Bioteknolog
Brandingenjör
Civilekonom
Civilingenjör
Danspedagog/Dansterapeut
Dietist
Fysiker
Gymnasielärare i allmänna ämnen
Hortonom
Hydrolog
Högskoleingenjör
Inredningsarkitekt
Jurist
Jägmästare
Kemist
Kostekonom
Landskapsarkitekt
Landskapsingenjör
Lantmästare
Lots
Meteorolog
Miljöekonom
Miljö- och ekoingenjör/internationell ekotekniker
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Nutritionist
Oceanograf
Officer
Optiker
Personalvetare
Sjukhusfysiker
Skogsmästare
Toxikolog
Systemvetare

Överskott
Arkeolog
Bibliotekarie
Biolog
Biomedicinare
Film- Radio och TV-yrken
Folkhälsovetare
Förlagsredaktör
Geovetare
Hälsopedagog
Hälsoutvecklare
Idrottsvetare
Informatör/kommunikatör
Kulturförmedlare
Länshemslöjdskonsulent
Lärare inom grundskolans tidigare år
Lärare inom grundskolans senare år
Museiyrken
Samhällsvetare
Trädgårdsingenjör
Turismyrken
Webbredaktör


www.saco.se