Proact IT Group AB

Framtidsutsikter för den nya koncernen

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2003 13:09 CET

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA,
Australien, Japan eller Kanada. Erbjudandet riktar sig inte till sådana
personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings-
eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt.

Prospekt som har upprättats med anledning av ProAct IT Group AB:s (publ)
erbjudande till aktieägarna i Dimension AB (publ) finns från och med
idag att hämta på www.proact.se. Pospektet innehåller framtidsutsikter
för den nya koncernen vilka lyder som följer:

ProActs bedömning är att den nya koncernen, under förutsättning att
marknaden inte försämras, kommer att ha en omsättning 2004 på cirka
1.100 Mkr, varav 500 Mkr avser tjänster, och ett positivt
rörelseresultat före omstruktureringskostnader. Därutöver kommer
synergieffekterna att påverka resultatet positivt i stigande
utsträckning under året. Tillväxtmålet att växa snabbare än marknaden
kommer att uppfyllas genom en kombination av tagna marknadsandelar och
ökad prestation på befintlig kundbas.

Offentliggörande av prospektet sker idag i Dagens Industri och
prospektet finns nu tillgängligt på ProActs huvudkontor, Djupdalsvägen
7, Box 466, 191 24 Sollentuna, på bolagets hemsida, www.proact.se samt
hos Mangold Fondkommission AB, Birger Jarlsgatan 58, Box 5805, 102 48
Stockholm, tfn 08-454 96 50. Anmälningsperioden för erbjudandet är 5
januari - 26 januari 2004.

Prospektet kommer att skickas ut till direktregistrerade aktieägare i
Dimension den 2 januari 2004.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
ProAct IT Group AB
Henrik Holm
Tel: 08-410 666 80

Om ProAct
ProAct är en fristående specialist som erbjuder avancerade lösningar
inom InfoStruktur, det vill säga den infrastruktur i en organisation som
har till uppgift att lagra, skydda, flytta och återskapa olika typer av
information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige
och Schweiz, inriktar sig mot medelstora och stora företag och
organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av sin
InfoStruktur. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors,
Uleåborg, Oslo, Bergen, Hamar, Stavanger, Trondheim, Stockholm,
Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall och Zürich, med cirka 270 personer.
Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är
personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct.
ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista

Om Dimension
Dimension verkar som partner inom IT-infrastruktur vilket innebär att
leverera kontinuerlig rådgivning och konsulttjänster avseende den bästa
systemlösningen för kunden, drift och support samt leverans av hård- och
mjukvara. Företagets långa erfarenhet och höga kompetens finns främst
inom områden som datalagring, serversystem, säkerhet och
katalogtjänster. Dimension har även specialister för utveckling och
integration av tillämpningar inom telekomindustrin. Kunderna finns
främst inom stat och kommun, bank & finans, telekom och media. Koncernen
har cirka 180 medarbetare och är verksam i Sverige, Danmark, Lettland
och Litauen. Huvudkontoret ligger i Bromma, Stockholm. Dimensionaktien
är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.