Free2move Holding

FREE2MOVE: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2009 I FREE2MOVE HOLDING AB

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 14:30 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51291


(NGM: F2M MTF)

Aktieägarna i Free2move Holding AB (publ)556705-0157, kallas härmed till årsstämma måndagen den 4 maj 2009 kl 18.00 i företagets lokaler på Sperlingsgatan 7 i Halmstad.

Anmälan mm.
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 28 april 2009, dels senast klockan 12.00 torsdagen den 30 april anmäla sig skriftligen till Free2move Holding AB, Sperlingsgatan 7, 302 48 Halmstad eller per fax till 035-152269.

I anmälan skall fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgifter om ställföreträdare, eller biträde (högst 2).

Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariat avdelning eller enskild fondhandlare måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 28 april 2009, då sådan omregistrering skall vara verkställd.
Ombud mm.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis får inte vara äldre än ett år.

Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Free2move Holding AB.
Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Utse protokollförare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Val av en eller två justeringsmän.
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Framläggande av koncernredovisning och revisionsberättelsen.
9. Beslut:
a. om fastställande av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda koncernbalansräkningen.
c. om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
d. om bemyndigande att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas till sammanlagt högst 7 000 000 kr. Nyemissionen skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5§ första stycket 6 aktiebolagslagen.
Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis skall utgöras av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner.
10. Val av styrelseledamöter och revisor.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
12. Behandling av styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer ersättning till ledande befattningshavare.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Stämman avslutas.

Beslutsförslag
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår att stämman utser Bertil Josefsson till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 9b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 10)
Till styrelseledamöter föreslås Bertil Josefsson, Per-Arne Wiberg, Rolf Rising och Peter Martinson (samtliga omval) samt Per Stenbäck genom nyval. Bertil Josefsson föreslås bli ordförande. Till revisor föreslås Jan Carlsson BDO Nordic Halmstad KB.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor (punkt 11)
Det föreslås att Rolf Rising och Bertil Josefsson ska erhålla 5000 kr per styrelsemöte. I övrigt föreslås ingen ersättning utgå till styrelsen. Revisor föreslås erhålla ersättning enligt löpande räkning.
Behandling av styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)
Styrelsen föreslår att ersättning till verkställande direktör och andra befattningshavare skall vara individuell och marknadsmässig.
Årsredovisning och underlag
Årsredovisning jämte revisionsberättelse för bolaget, kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.free2move.net, senast 4 veckor innan årsstämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets kontor Sperlingsgatan 7 i Halmstad och skickas till de aktieägare som begär det.


Välkommen till årsstämman

Styrelsen för Free2move Holding AB