Frihetspartiet

Frihetspartiet anmäler Luleå kommuns västbeslut till JO och JK

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 16:01 CET

Dagens anmälan grundar sig i huvudsak på att Luleå kommun genom sitt beslut om västförbud i kommunala lokaler bryter mot grundlagens stadgade åsikts-, yttrande-,informations- och föreningsfrihet. Då Frihetspartiets anmälan av Eskilstuna kommuns västförbud i krogmiljö avsåg i huvudsak brott mot kommunallagens bestämmelser, och vi nu begär prövning på andra grunder, garderas och förmeras chanserna att få rättsligt stöd. Frihetspartiets strategiska bedömning är att det är tillräckligt att få stöd för det ena ärendets argument vid Förvaltningsrätten eller hos JO- eller JK-ämbetet för att kunna använda detsamma utslag som prejudicerande vi övriga instanser. Därvid de olika anmälningsvinklingarna.

En privatperson har ävenledes lämnat in en anmälan till Förvaltningsrätten avseende Kommunfullmäktiges beslut av idag, 2010-02-22, samt med en begäran om separat och omedelbar prövning av Inhibition avseende det kommunala beslutet.

Här följer Frihetspartiets anmälan i sin helhet:

Härmed JO-anmäler vi Luleå kommuns Arbets- och personalutskotts beslut om komplettering av ”Handlingsplanen mot organiserad brottslighet, avsnitt 5.5.1, av 2010-01-25.

De två ”åtgärderna” i fråga lyder:

‐i lokaler som ägs och hyrs ut av Luleå kommun ska hyrestagare och/eller gäster inte tillåtas bära kläder som visar tillhörighet till något gäng eller gruppering som är kopplad till kriminell verksamhet. Detta för att skapa en trygg, säker och positiv miljö för gäster och anställda. Gäster får aldrig avvisas på sådana grunder eller under sådana omständigheter att det kan utgöra diskriminering enligt diskrimineringslagstiftningen.
‐som förutsättning för att hyra lokal som ägs av Luleå kommun gäller vidare att hyresgästen och/eller arrangerande företags ledande personer inte är medlemmar i någon organisation som är kopplad till kriminell verksamhet.

Vi anser att de beslutade kompletteringarna strider mot:  

Kommunallagen 1991:900: 10: 8 § 2 och 4 Ett överklagat beslut skall upphävas, om
2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,
4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

Vi yrkar därför att Justitieombudsmannen prövar lagligheten i Luleå Kommuns Arbets- och Personalutskotts beslut om kompletteringar av ”Handlingsplanen mot organiserad brottslighet”, avsnitt 5.5.1, av 2010-01-25 samt upphäver dessa kompletteringar”.

Åberopade omständigheter

Vi anser att ovanstående beslut i Luleå kommuns Arbets- och Personalutskott strider mot Regeringsformen på samtliga nedanstående punkter:

Regeringsformen 1 kap:1 paragrafen:

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.

Regeringsformen 1:2, stycke 1:  Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Regeringsformen 1:2 stycke 4: Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Regeringsformen 2:1:
Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,

2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden,

5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften,

Vi vill också som stöd för vår plädering för upphävandet av Luleå kommuns Arbets- och Personalutskotts beslut av 2010-01-25 åberopa vad Justitiekanslern, JK, i sitt beslut, 1299-09-21, fastslagit rörande yttrandefriheten: ”Det skydd för yttrandefriheten som regeringsformen garanterar innebär att en myndighet inte utan lagstöd får ingripa vare sig formellt eller informellt mot någon för att han eller hon har använt sig av sin grundlagsskyddade rätt att ge uttryck för sin uppfattning.

Vi anser som Justitiekanslern ovan angivit att Luleå Kommuns Arbets- och Personalutskotts beslut saknar det lagstöd som JK angivit såsom en absolut förutsättning för att äga rätt att: ”ingripa vare sig formellt eller informellt mot någon för att han eller hon har använt sig av sin grundlagsskyddade rätt att ge uttryck för sin uppfattning.

Vi anser vidare att Luleå Kommuns Arbets- och Personalutskotts beslut strider mot Regeringsformen på alla, av oss, ovan angivna punkter då det exkluderar kommunala medlemmar från att hyra eller bevista samtliga Luleå kommuns lokaler. Beslutet inskränker den grundlagsskyddade yttrandefriheten, den grundlagsskyddade friheten att inhämta och mottaga upplysningar såväl som information i kommunala lokaler samt å det starkaste inskränker den också grundlagsskyddade föreningfriheten. Vidare inskränks regeringsformen uttalade rätt till fri åsiktsbildning, regeringsformens stadgande om människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet samt Regeringsformen 1:2, stycke 4: ”Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.”

Peter Schjerva, ordförande Frhetspartiet

Frihetspartiet är inget enfrågesparti. Frihetspartiet kommer inte heller att ta ställning för vare sig det ena eller andra blocket. Frihetspartiet kommer att föra en politik som vare sig kan definieras såsom socialistisk eller kapitalistisk. Frihetspartiets politik sätter istället den enskilda, lilla och illa förtrampade människan i centrum av tillvaron. Vår politik formar och bygger ett nytt samhällssystem runt den enskilda vanliga människan som vilar på en trygg värdegrund av "Moral och Sunt Förnuft", utan att snegla på vare sig den ena politiska ideologin eller den andra.