Frihetspartiet

Frihetspartiet och omstruktureringen av Svensk Polis

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2010 02:31 CET

Media har upprepade gånger pumpat ut budskapet att Frihetspartiet vill banta polisväsendet  till 14 000 anställda. Detta är ett faktum som äger sin riktighet men är taget ur sitt sammanhang och därför medvetet ger en högst missvisande bild rörande hur Frihetspartiet vill omstrukturera Svensk Polis. För att få den rätta bilden måste man också nödvändigtvis publicera partiprogrammets samtliga punkter vad gäller denna omstrukturering. 

Frihetspartiet vill:

- Införa en nationell polisstyrka

- Banta antalet polisanställda till 14 000 poliser.

- Skapa en oberoende myndighet i avsikt att styra polisverksamheten mot en rättssäker verksamhet som har stöd i forskning och lag samt tillhandahålla tjänster som tillgodoser polisens behov av experter på aktuella områden. Denna myndighet beräknas ha ett behov av cirka 3 500 civilanställda, forskare, dataexperter, ekonomer samt jurister.

- Tredubbla anslaget till Brottsförebyggande Rådet (Brå) från 62 miljoner kronor 2010 till 186 miljoner. Ge klara myndighetsdirektiv till Brå att för varje framlagd forskarrapport också fastslå det effektiva och ekonomiskt lönsamma för polisen att satsa mot olika fenomen, grupperingar och företeelser. Låt samtidigt Brå göra vetenskapligt uppbyggda rapporter över olika typer av grupperingars kriminalitet och olika brottstypers förekomst och låt därefter dessa ligga till grund för och styra polisen verksamhet.

- Polisen skall tvingas rikta och bedriva sin verksamhet på forskningsmässiga grunder. Det skall inte längre vara möjligt för polisen att själv utvälja mål och rikta sina insatser mot grupperingar där det inte finns fullständig och godkänd forskningsmässig dokumentering att grupperingarna som sådana utgör kriminella organisationer. Enskilda individers brottslighet skall i fortsättningen inte heller få utgöra en ursäkt att rikta insatser mot en hel gruppering eller subkultur.

- Införa en på rättssäkerhet grundad polisiär verksamhet. Där inga åtgärder som ej har ett uttalat och direkt stöd i lagstiftningen, och av de på den oberoende myndigheten av jurister godkända insatser och handlingar, i fortsättningen skall få äga rum inom polisverksamheten.

- Införa en ny extern myndighet för polisens internutredningsfall. En organisation med erfarna åklagare såsom utredare med en stab av jurister och etikexperter med flera nödvändiga experter under sig.

Läser man igenom alla dessa punkter framträder också en helt annan bild över vad Frihetspartiet vill åstadkomma avseende svensk polis. Vi vill banta antalet polisanställda till 14 000 man. Vi vill dock anställa 3 500 experter. Ekonomer som tillser att verksamheten sköts kostnadseffektivt då polisväsendet, oberoende vilka resurser de tillförs, icke förmår att få ekonomin i balans. Därför krävs ekonomer som styr upp och kontrollerar verksamheten för att få den kostnadseffektiv.

En ytterligare åtgärd för att effektivisera polisväsendet är att inrätta en nationell polisstyrka som ersätter de nuvarande 21 polismyndigheterna. Det säger sig själv att 21 olika myndigheter med en mängd chefer i topp- och mellanposition dels förorsakar att pengarna strömmar ur poliskassan och dels innebär konstanta makt- och prestigekamper. Detta vill Frihetspartiet råda bot på genom inrättandet av en, enda, nationell svensk polismyndighet.

Det krävs vidare jurister som leder och styr bort polisen från direkt lagstridiga åtgärder såsom provokation, oreglerade avlyssningar och övervakningar, samt en mängd andra former av åtgärder som vidtas inom en oreglerad gråzon. De åtgärder som inte har ett direkt stöd i lagboken skall heller inte få vidtas.

Vidare krävs dataexperter. Polisväsendet,såväl som andra myndigheter, har ett självklart behov av IT-experter för databehandling och systemutveckling. De enskilda poliserna besitter inte den utbildningsbas att de själva kan eller skall hantera ett område som kräver expertkompetens.

Frihetspartiet vill även stärka Brottsförebyggande Rådet, Brå, och tredubbla anslaget till BRÅ:s verksamhet. Vi vill att staten ger ett permanent myndighetsdirektiv till BRÅ, att i samband med varje framlagd rapport, också fastställa det ekonomiska utfallet av polisiära satsningar mot det undersökta brottsfenomenet. Om sådana satsningar kan anses vara proportionella mot ett förväntat utfall. Frihetspartiet vill vidare att BRÅ ges mandat att grundligt utreda storleken över olika gruppers kriminalitet samt olika brottstypers förekomst.

Frihetspartiet vill därefter att dessa rapporter och utredningar skall ligga till grund för och styra polisens brottsbekämpande verksamhet. Det skall således inte längre vara möjligt för polisen att på egen hand utvälja mål för insatser där forskningsmässig grund saknas. Det skall inte vara möjligt att förfölja grupperingar där forskning inte ger underlag för att grupperingen i sig är en kriminell organisation. Ej heller skall enskilda individers brottlighet få bilda grund för samlade polisinsatser mot hela grupperingar.

Det finns ingen forskning som säger att fler poliser per automatik ger fler uppklarade brott. Idag satsar polisen en väldigt stor andel av sina resurser mot så kallad organiserad brottslighet, som svarar för 2-3 % av de sammantagna brotten varvid övriga brott till stor del får stryka på foten. Frihetspartiet vill istället att polisen i första hand skall rikta sin brottsbekämpande verksamhet mot de områden som har störst betydelse för den enskilda människan i Sverige. Vi pratar då om exempelvis inbrott, stölder, snatteri, cykelstölder, sexualbrott, kvinno- och barnmisshandel med flera. Områden där uppklarningsprocenten är skrämmande låga men också områden som har väldigt stor betydelse för hur trygg den enskilda människan upplever sin faktiska vardagsverklighet. 

Frihetspartiet vill slutligen också flytta över polisens internutredningar till en ny extern myndighet bestående av erfarna åklagare, jurister och etikexperter. Det säger sig själv att kollegor inte skall utreda kollegor då resultatet oftast blir svårt missvisande och friande.

Detta är vad Frihetspartiet vill åstadkomma för att förändra svenskt polisväsende till en välfungerande, kostnadseffektiv och rättssäkert arbetande myndighet av modernt snitt. Låter det som att Frihetspartiet bara har för avsikt att försvaga polisväsendet? Nej, Frihetspartiet vill ta ett helhetsgrepp och omstrukturera hela organisationen i avsikt att erhålla en slimmad och trimmad, kostnadseffektiv och  rättssäker polisiär verksamhet som drivs på forskningsmässiga grunder!

Peter Schjerva, ordförande Frihetspartiet

Frihetspartiet är inget enfrågesparti. Frihetspartiet kommer inte heller att ta ställning för vare sig det ena eller andra blocket. Frihetspartiet kommer att föra en politik som vare sig kan definieras såsom socialistisk eller kapitalistisk. Frihetspartiets politik sätter istället den enskilda, lilla och illa förtrampade människan i centrum av tillvaron. Vår politik formar och bygger ett nytt samhällssystem runt den enskilda vanliga människan som vilar på en trygg värdegrund av "Moral och Sunt Förnuft", utan att snegla på vare sig den ena politiska ideologin eller den andra.