Frihetspartiet

Frihetspartiet svarar Barbro Jönsson

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 00:08 CET

Då Barbro Jönsson i artikeln: "Frihetspartiet ett tecken på Hells Angels desperation" går till attack mot Frihetspartiet och levererar ett antal häpnadsväckande uttalanden, för att vara avsedda för ett politiskt parti, tvingas härmed Frihetspartiet att gå i svaromål. Se vidare: http://www.newzglobe.com/inrikes/20100211/frihetspartiet-ett-tecken-pa-hells-angels-desperation

De två personer som dömdes för bomdådet mot Barbro Jönssons dörr tillhörde en gruppering som inte har med mc-kulturen att göra. Detta är ett faktum som Barbro Jönsson i sin yrksebefattning såväl såsom offret i relaterat fall måste vara mycket väl medveten om varför hennes framhärdande i dessa påståenden måste ses som högst oseriöst.  

Att Frihetspartiet skulle bildats på grund av polisens framgångsrika arbete med att bekämpa MC-kriminaliteten är lika förhoppningsfullt som direkt felaktigt. Polisen är nämligen inte framgångsrik i att bekämpa mc-klubbar! All objektiv statistik talar emot detta faktum. Polisen är istället aktiv med att trakassera, förfölja och med att i media stigmatisera mc-klubbarna vilket är en världsvid skillnad. Framgångsrik brottsbekämpning kan uppvisa höga resultat när det avser direkta lagföringar. Trakasseringar kan mätas i mediauppmärksamhet men har inga faktiska resultat som står i proportion till denna mediauppmärksamhet, vilket är fallet med såväl polisens aktionsgrupper som med de tidigare så kallade särskilda satsningarna vilket också Brottsförebyggande rådet påpekat i sina redovisningar av satsningarna!

Vad avser Barbro Jönssons försök att sätta likhetstecken mellan Frihetspartiet och en namngiven klubb vill vi hänvisa till den utförliga skrivelsen vi tidigare publicerat i saken där vi förklarar såväl vår ståndpunkt som vår syn på ärendet: http://www.frihets-partiet.se/index.php/information/ artikeln: ”Uttalande rörande Frihetspartiets styrelse”.

Grundläggande för hela Barbro Jönssons argumentering är det påståendet att Frihetspartiet vill banta Sveriges sammantagna polisstyrka till 14 000 man. Detta äger sin riktighet men är en uppgift som är tagen ur sitt sammanhang och därför inte ger ens en antydan till den verkliga sanningen. Frihetspartiet vill reformera hela Sveriges polisväsende. Vi vill förutom bantningen av antalet polisanställda inrätta en nationell polismyndighet samt anställa 3 500 forskare, ekonomer, jurister och dataexperter att understödja polismyndigheten. Vi vill säkra att polisarbetet sker utefter rättssäkra grunder. Där inga åtgärder som ej har ett uttalat och direkt stöd i lagstiftningen i fortsättningen skall få äga rum inom polisverksamhetens ramar. Vi vill att Polisen skall tvingas bedriva verksamheten utefter forskningsmässiga grunder och rikta sitt arbete mot de brottstyper och grupperingar som äger forskningsmässig grund. Vi hänvisar till den större skrivelse i ämnet vi tidigare låtit publicera: http://www.frihets-partiet.se/index.php/artiklar/  Detta program är någonting helt annat än som kommer till uttryck i Newzglobes artikel eller i Barbro Jönssons uttalanden.

Barbro Jönsson uppger sig också vara förvånad över att Frihetspartiet ”inte tycks ha någon dold agenda. ”Deras agenda är förvånansvärd öppen. De hävdar sina intressen och försöker via lagstiftningsvägen att göra sig av med det som är det största hotet just nu, nämligen polisen och polisens befogenheter, enligt gällande rätt”. Barbro Jönsson, opåläst som hon är, har tydligen inte förmått ta till sig det faktum att Frihetspartiet är ett politiskt parti och ingen mc-klubb som länge varit fritt fram att angripa i media såväl som av polis. I hela Jönssons resonemang finns ett inbyggt systemfel i det att hon förutsätter att mc-klubbar är kriminella organisationer. Om man istället närmar sig partibildningen från ett annat håll, från forskares, kriminologers och Brottsförebyggande Rådets synvinkel så framstår istället partibildningen inte bara som högst legal utan såsom ett självklart steg emedan mc-klubbarna då konstaterats vara föremål för verklig förföljelse och ett gravt överskattat intresse från polisens sida. Då faller alla bitarna på plats och mönstret framträder för betraktarens ögon.

Att angripa ett politiskt parti är en helt annan sak än att angripa en mc-klubb. När man som biträdande Rikskriminalchef eller polischef gör utfall mot ett politiskt parti överskrider personerna grovt sitt mandat. Det är vare sig polis eller åklagares sak att lägga sig i eller att försöka påverka den politiska opinionen eller debatten i landet. Här gör Barbro Jönsson sig skyldig till brott mot den fria åsiktsbildningen vilket borde uppmärksammas inte bara av Frihetspartiet utan av alla försvarare av demokratiska värderingar och yttrandefrihet i landet.

Avslutningsvis vill vi bara kommentera det faktum att Barbro Jönsson menar att Frihetspartiet  går mot sina egna värderingar när vi tar avstånd från kvinnovåld då en mc-medlem nyligen dömts för misshandel av sin före detta flickvän. ”Det är inte helt i linje med det budskapet de skickar ut.” Helt generellt resonerat, utan att hänsyfta till det speciella fallet då det vare sig föreligger en ikraftvunnen dom, Frihetspartiet inte har tillgång till fakta i målet eller vi önskar att föregripa och påverka en förnyad prövning i ärendet, vilket Barbro Jönsson tydligen inte känner samma samvetsbetänkligheter kring att utöva påverkan på rättssystemet ikring, kan vi uttala:

För det första innebär inte det faktum att en enskild person gör sig skyldig till ett brott att kulturen som sådan inte kan fördöma hans gärning eller taga avstånd och även stå upp för en diametralt motsatt ståndpunkt.

En mc-klubbs medlem är inte en kultur och än mindre ett helt parti. I dagarna kan jag inte heller se det kloka i att Barbro Jönsson använder ett dylikt fall för att misstänkliggöra Frihetspartiet och mc-kulturen emedan ett långt värre brottsfall nyligen uppdagats inom poliskåren. En högt uppsatt polischef som föreläst om jämlikhet och intagit en hög svansföring såsom fördömare av sexualbrott har ju nyss ertappats för att ha gjort sig skyldig till upprepade övergrepp och våldtäkter av minderåriga. Menar då Barbro Jönsson att detta brott är i linje med Polisväsendets ståndpunkter och det budskap polismyndigheterna sänder ut? Ty annars faller ju Barbro Jönssons argumentering platt till marken om att misstänkliggöra en hel kultur på grundval av en enskild individs gärningar. Låt oss konstatera och enas kring det faktum att enskilda medlemmar är just enskilda medlemmar och i fortsättningen inte skall brukas såsom ett verktyg att kriminalisera vare sig en hel kultur, en enskild mc-klubb eller det svenska polisväsendet.

Peter Schjerva, ordförande Frihetspartiet

Frihetspartiet är inget enfrågesparti. Frihetspartiet kommer inte heller att ta ställning för vare sig det ena eller andra blocket. Frihetspartiet kommer att föra en politik som vare sig kan definieras såsom socialistisk eller kapitalistisk. Frihetspartiets politik sätter istället den enskilda, lilla och illa förtrampade människan i centrum av tillvaron. Vår politik formar och bygger ett nytt samhällssystem runt den enskilda vanliga människan som vilar på en trygg värdegrund av "Moral och Sunt Förnuft", utan att snegla på vare sig den ena politiska ideologin eller den andra.