Frihetspartiet

Frihetspartiet svarar Svenska Dagbladet

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2010 01:03 CET

Svenska Dagbladet publicerade den 13 januari en ledarblogg benämnd “Inte utan min kommunallag”, http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=17676 där Maria Eriksson i raljerande ordalag gav en skev beskrivning av Frihetspartiets program och samtidigt publicerade direkt felaktiga uppgifter. Frihetspartiet har därefter sökt genmäle men då vi varken fått något svar på denna vår begäran och än mindre beviljats publicering nödgas vi denna vägen försöka klargöra vissa felaktigheter samt förtydliga andra aspekter:

För att trovärdigt kunna raljera kring ett parti och dess politik kan man kräva att grundläggande kunskap om lagstiftningen ifråga föreligger. Jag citerar Kommunallagen 1991:900, kapitel 10:1 “Varje medlem av en kommun eller ett landsting har rätt att få lagligheten av kommunens eller landstingets beslut prövad genom att överklaga den hos länsrätten. Lagligheten av en gemensam nämnds beslut får överklagas på samma sätt av varje medlem av de samverkande kommunerna och landstingen”.

Beslutet om västförbud är taget i Eskilstuna kommun. Jag bor i Kristianstads kommun. I kommunallagen framgick klart och tydligt att varje medlem av en kommun kan överklaga ett beslut till länsrätten. Jag är inte medlem i Eskilstunas kommun varför jag således inte heller kan överklaga ett kommunbeslut i Eskilstuna. Överklagan är inlämnad av en enskild person som är folkbokförd i Eskilstuna. Jag har publicerat texten i överklagan och skrivit om ärendet men inte personligen överklagat beslutet då den överklagan i så fall aldrig skulle blivit föremål för rättslig prövning utan varit juridiskt ogiltig.

Frihetspartiet ställer sig bakom alla kommunmedborgares medborgerliga rättighet att bevista kommunala lokaler likaväl som lokaler belägna inom en kommun. Ty alla människor har sin fulla rätt och frihet att gå på krogen klädda som de vill. Det enda skälet som kan finnas att förbjuda någon tillträde är om den enskilda personen uppträder våldsamt eller direkt störande gentemot övriga besökare. Och, då är det den enskilda personen, som uteslutande på grund av sitt uppträdande, skall portas. Kommuner eller krogar skall inte ha rätt att utestänga människor på uppgivna skäl av subkulturella, ras, kön, sexuella läggningar, klädsel eller liknande skäl. Vi är alla jämlika medborgare med samma rättigheter.

Vad övriga kommentarer beträffar avseende Frihetspartiets olika programpunkter kan ni sägas ha plockat ut några russin i kakan som knappast kan sägas spegla vare sig helheten i programmet eller partiets grundläggande filosofi. Vi deltager gärna i en öppen debatt med Svenska Dagbladets ledarredaktion men önskar då en mer allsidig belysning av vårt partiprograms olika punkter.

Som avslutande exempel vill jag klargöra att Frihetspartiet helt riktigt vill minska antalet polisanställda i Sverige. Frihetspartiet vill dock även inrätta en fristående organisation bestående av bland annat jurister, forskare och ekonomer i avsikt att styra polisarbetet inom lagens råmärken och på forskningsmässiga grunder rikta arbetet mot de verkliga problemområdena. Vi vill ge ekonomer möjligheter att titta på verksamhetens kostnadsbitar då polismyndigheterna idag är en pengaslukande dinosaurie som oberoende vilka medel de tillförs likväl hela tiden behöver tillföras nya medel. Vad avser ”lagligt knark” driver vi frågan om att avkriminalisera eget bruk av narkotika vilket är en väsentlig skillnad gentemot vad skrivningen antyder. Vi menar att det är onödigt och fullständigt felaktigt att kriminalisera missbrukare. Det är en akt av omoral i det du slår på den svagare och redan liggande. Ingen missbrukare blir hjälpt av fängelsestraff. I fängelset frodas mer knark än ute i det vanliga samhället och att bestraffa missbrukaren medför endast en livslång stigmatisering. Återsocialiseringen tillbaka in i samhället försvåras väsentligt då missbrukaren i ett slag via fängelsestraffet gått från att inte bara vara ett offer utan vad mera en, i samhällets ögon, kriminell person. På vilket sätt skulle detta tjäna personen? En missbrukare behöver vård och inte straff. En missbrukare behöver hjälp med avgiftning samt att ta sig tillbaka in i samhället utan ytterligare bördor på sina axlar.

Peter Schjerva, ordförande Frihetspartiet

Frihetspartiet är inget enfrågesparti. Frihetspartiet kommer inte heller att ta ställning för vare sig det ena eller andra blocket. Frihetspartiet kommer att föra en politik som vare sig kan definieras såsom socialistisk eller kapitalistisk. Frihetspartiets politik sätter istället den enskilda, lilla och illa förtrampade människan i centrum av tillvaron. Vår politik formar och bygger ett nytt samhällssystem runt den enskilda vanliga människan som vilar på en trygg värdegrund av "Moral och Sunt Förnuft", utan att snegla på vare sig den ena politiska ideologin eller den andra.