Sundsvalls kommun

Friskare luft i Sundsvall

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 08:00 CET

Nu finns ett förslag till åtgärder för att förbättra luftkvaliteten i Sundsvalls centrum. Alla sundsvallsbor har möjlighet tycka till om förslaget, som pekar på en rad åtgärder för att vi ska få friskare luft i Sundsvall.

Länsstyrelsen har begärt att kommunen tar fram ett åtgärdsprogram
Miljökontorets mätningar av luftkvaliteten i centrala Sundsvall har visat att partikelhalterna har varit för höga under flera år, särskilt vid Köpmangatan. Nu har länsstyrelsen ställt krav på kommunen att visa hur man tänker göra för att klara gränsvärdena för luftföroreningar.

- Det är inte ett lätt problem att lösa. Vi vill ha bättre luftkvalitet, men samtidigt vi vill att centrala Sundsvall ska vara attraktivt att besöka, oavsett om man reser med bil, buss, går eller cyklar. Men det går inte att blunda för det faktum att biltrafiken står för de höga partikelhalterna, säger Björn Abelsson.

Vi vill ha en levande stadskärna
Vi vill inte få bort bilburna besökare till centrum. Vi vill däremot minska genomfartstrafiken och leda om den till andra stråk. Vi arbetar även med att minska arbetspendlingen till centrum med bil och förbättra möjligheterna att resa kollektivt, cykla eller gå till arbete och skola.

Föreslagna åtgärder
Åtgärdsprogrammet bygger på bedömningen att halterna av partiklar och kvävedioxid måste minskas med minst 10 % för att miljökvalitetsnormen ska uppfyllas. De föreslagna åtgärderna är viktiga på olika sätt. Vissa är billiga och enkla att genomföra, andra är dyra och komplicerade. Några av de föreslagna åtgärderna är:

  • Dammbindning och andra väghållningsåtgärder
  • Trafikreglering och översyn av trafiksignaler
  • Minskat användande av dubbdäck
  • Miljözon för tunga fordon
  • Ny västlig förbindelse
  • Åtgärder för att få fler att gå, cykla och åka buss
  • Parkeringsåtgärder

Inget dubbdäcksförbud
Vi har övervägt att införa dubbdäcksförbud på vissa gator eller i vissa områden. Men vi tror att det är en alltför drastisk åtgärd i en stad som Sundsvall. Många behöver dubbdäck för att kunna ta sig fram vid extrem halka. I stället arbetar vi med att öka kunskapen, för att på frivillig väg minska användandet, eller att man åtminstone väntar med att sätta på dubbdäcken tills de verkligen behövs. Det är dubbdäck på bar asfalt som orsakar de farliga partiklarna i luften. På vintern, när det är is och snö, är det inga problem med partiklar.

Lämna synpunkter!
Synpunkter på förslaget kan lämnas till Stadsbyggnadsnämnden, 851 85 Sundsvall senast 15 februari.

Remissförslaget finns på kommunens hemsida: www.sundsvall.se/friskareluftisundsvall.

Kontakt:
Björn Abelsson, trafikplanerare
Tfn: 070-319 38 84

Maria Jonasson, samhällsplanerare
Tfn: 070-190 95 45