Riksdagen

Fristående gymnasier ska få starta individuella program. Fem partier vill ha etableringsfrihet för förskolor och fritidshem.

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 15:14 CEST

Pressmeddelande
TORSDAG 20 APRIL 2006

Skollagen ändras så att fristående gymnasieskolor kan inrätta individuella program. Det föreslår alla partier i utbildningsutskottet förutom Vänsterpartiet. De borgerliga partierna och Miljöpartiet föreslår också lagändringar som ger etableringsfrihet för förskolor och fritidshem.

En elev som lämnar grundskolan utan att ha uppnått gymnasiebehörighet kan komplettera sin utbildning på gymnasieskolans individuella program. Eleven ska läsa in vad han eller hon har har missat i grundskolan för att sedan kunna börja på ett vanligt nationellt program.

I dag är det bara kommunala gymnasieskolor som får ha individuella program. En elev på det individuella programmet kan alltså inte välja en fristående gymnaiseskola.

Begränsar valmöjligheterna för eleverna
Utbildningsutskottet konstaterar att denna regel begränsar valmöjligheterna för elever som inte har uppnått gymnasiebehörighet. Utskottet menar också att många fristående gymnasieskolor har en lämplig pedagogik och kompetens och bedriver verksamheter som kan vara väl lämpade för elever med svårigheter i skolan och andra problem.

Utskottet föreslår därför att riksdagen ändrar skollagen så att fristående gymnasieskolor kan inrätta individuella program. En fristående gymnasieskola ska vara skyldig att ta emot en elev på ett individuellt program bara om skolan och elevens hemkommun kommer överens om hur mycket kommunen ska betala i bidrag för eleven.

Vänsterpartiet oroligt för segregering
Vänsterpartiet vänder sig emot utskottets förslag som man menar kommer att leda till ökad segregering. Partiet menar också att de fristående skolorna saknar de lärare och den lärarkompetens som krävs för individuella program.

Kommuner skyldiga lämna tillstånd för förskolor och fritidshem
De borgerliga partierna och Miljöpartiet föreslår också lagändringar som ger etableringsfrihet för förskolor och fritidshem. Partierna har majoritet när riksdagen ska rösta i kammaren.

Kommunerna ska, enligt partierna förslag, vara skyldiga att lämna tillstånd för förskolor och fritidshem som uppfyller vissa kvalitetskrav. Kommunerna ska också, om tillstånd finns och verksamheten är öppen för alla barn, lämna bidrag till verksamheten. De behöver inte lämna bidrag om verksamheten innebär påtagliga negativa följder för motsvarande kommunala verksamhet eller om verksamheten tar ut avgifter som är oskäligt höga.

Majoriteten i utbildningsutskottet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, vänder sig emot de fem partiernas förslag. Majoriteten menar att förslaget får negativa konsekvenser både för kvaliteten i förskolan och för kommunernas möjligheter att planera sin verksamhet.

Tre uttalanden om fristående skolor
De borgerliga partierna och Miljöpartiet föreslår också att riksdagen gör tre uttalanden:
Lika villkor ska gälla för skolor oavsett driftsform.
Möjligheten för kommunerna att använda plan- och byggregler samt lokalfrågor för att hindra etableringar av fristående skolor ska tas bort.
Regeringen bör snarast lägga fram förslag om hur kommunala beslut om bidrag till fristående skolor ska kunna överklagas genom så kallade förvaltningsbesvär av huvudmannen för den fristående skolan.

För mer information: Ring Anna Aspegren, föredragande i utbildningsutskottet, på telefon 08-786 42 44.
Utbildningsutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut: Debatt fredagen den 5 maj och beslut onsdagen den 10 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument: Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU13 Fristående skolor m.m.


Magnus Korkala
Informationsenheten, tfn 08-786 40 79, 020-349 000