Borås Stad

Fritidsgårdarna ökar betygen mest

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2011 10:15 CEST

Fritidsgårdarna har tagit ett rejält kliv och är nu den verksamhetsgren i Borås Stad som får mest beröm av sina brukare. Även särskilda boenden, hemtjänst och grundskola har höjt sina betyg.

Det visar årets upplaga av Borås Stads nöjd kund-enkät.

Borås Stad strävar ständigt efter att nå ännu högre kvalitet på sin service och sina tjänster, och att brukarna ska bli ännu mer nöjda. Ett verktyg i detta är de enkäter som sätter betyg på verksamheterna, ett s k nöjd kund-index (NKI).

Fritidsgårdar

Detta är tredje året som Borås Stad gör NKI-undersökningar. Och det mest slående i årets resultat är att fritidsgårdarna har höjt sitt betyg från gårdsbesökarna ordentligt.

Fritidsgårdarna får nu betyget 85 på en 100-gradig skala, att jämföra med 76 vid samma undersökning för två år sedan. Det ska då också nämnas att betyg i spannet 55-74 anses betyda nöjda brukare, och högre siffror mycket nöjda brukare.

Äldreomsorg

De boendes nöjdhet med sina vård- och omsorgsboende har gått upp, liksom de anhörigas bedömning av demensboendena. Betygen här är nu 78 respektive 77 — båda hade siffran 72 för två år sedan.

Hemtjänsten får betyget 77, också det en ökning sedan förra undersökningen. Betyget är detsamma bland dem som har kommunal hemtjänst som bland dem som får hemtjänsten av en privat utförare.

Skola

Föräldrarnas bedömning av grundskolan och fritidshemmen får också högre betyg än tidigare och är nu uppe i siffrorna 68 respektive 67. För elevernas bedömning har indikatorer för bl a trygghet, motivation och inflytande använts. En stor andel av eleverna tycker att det stämmer ganska bra eller helt och hållet, men grundskoleelevernas möjlighet till inflytande framstår som ett förbättringsområde.

Betyget på förskolorna är oförändrat 75, men även här framstår inflytande för brukarna som ett utvecklingsområde.

Gymnasieelevernas bedömningar av sina skolor fortsätter däremot tyvärr att vika, men är med betyget 61 fortfarande inom ramen för nöjda brukare.

Individ- och familjeomsorgen är den verksamhet vars betyg tydligt sjunkit sedan förra undersökningen. Omsorgen får nu betyget 62, vilket är en sänkning med elva poäng.

Biblioteken ligger kvar på en hög betygsnivå, 84 poäng.

Mer information lämnas av Stadskansliet, Ewa Luvö, tfn 0768-88 30 40, eller Eva Andreasson, tfn 0768-88 32 20.