Statistiska centralbyrån, SCB

Fritidshusområden: Närmare en fjärdedel av fritidshusen ligger i fritidshusområden

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 09:36 CET

Det finns ca 680 000 fritidshus i Sverige. 155 700 av dessa bildar 1 319 fritidshusområden. I Stockholms län finns det flest fritidshusområden - 332 st. Det största området är på 453 hektar. Fritidshusområdenas sammanlagda areal är närmare 55 000 hektar, vilket motsvarar en tiondel av tätortsytan.

1 319 fritidshusområden, lika många som för fem år sedan
I slutet av år 2005 fanns det i Sverige 1 319 fritidshusområden, d.v.s. områden med minst 50 fritidshus och där avstånden mellan husen är högst 150 meter. Vid förra avgränsningen år 2000 fanns det exakt lika många. 110 områden har dock kommit till sedan dess, och lika många “försvunnit”. Områdena täcker en yta på närmare 55 000 ha, vilket motsvarar ca 10 procent av den yta som samtliga tätorter täcker.


155 700 fritidshus i fritidshusområdena
Endast fritidshus utanför tätorter ingår i denna avgränsning av fritidshusområden. Det finns ca 680 000 fritidshus i Sverige, varav 580 000 ligger utanför tätorter. 155 700 av dessa ligger inom fritidshusområden. Detta motsvarar 27 procent av fritidshusen utanför tätorter. Det är dock stor skillnad mellan länen. I Hallands län är denna siffra 60 procent, i Kronobergs län endast tre procent.


Flest områden i Stockholmstrakten
I Stockholms län finns det 332 fritidshusområden med en sammanlagd areal på 18 747 ha. Därnäst kommer Västra Götalands län med 182 områden på tillsammans 5 716 ha, och Södermanlands län med 77 områden och 3 117 ha.


Största området är på 453 ha, minsta på tre
Drygt 1 000 av områdena är mindre än 50 ha, varav 416 mindre än 25 ha. Fem områden är större än 250 ha. Det största området upptar en yta på 453 ha och innefattar 988 fritidshus.


Inga fritidshusområden i många kommuner
Ser vi kommunvis på andelen fritidshus som ligger i fritidshusområden, så har vi höga procentandelar i kustkommunerna i Stockholms län, delar av Skåne och i Hallands län. Många Smålandskommuner saknar fritidshusområden, liksom kommunerna i den centrala delen av Västra Götalands län, kommunerna i mellersta Värmland och ett band av kommuner belägna mellan kustkommunerna och fjällkommunerna i Norrland.

Fritidshusområden 2005, länsvis
Se tabell på:
http://www.scb.se/templates/pressinfo____181894.asp


*) Med "% fritidshus i områdena" avses andelen fritidshus utanför tätorter som ligger i fritidshusområden.

Definitioner och förklaringar

Med fritidshusområde avses hussamling utanför tätort med minst 50 fritidshus där avståndet mellan husen är högst 150 meter.

Med tätort avses hussamling med minst 200 invånare där avståndet mellan husen är högst 200 meter.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelanden MI64SM0501, som nu finns tillgängligt på SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för regional planering och naturresurshushållning
Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM
Fax 08/506 943 48

Förfrågningar
Hans Ansén
Tfn 08/506 947 32
E-post hans.ansen@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.