Wiking Mineral AB, WIKM

Fritt, gediget guld konstaterat i Gladhammar - provanrikning planeras

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2010 09:15 CET

(Aktietorget: WIKM)

Wiking Mineral AB (publ), vars aktie är upptagen till handel på Aktietorget, meddelar resultatet av en mineralogisk undersökning av bolagets guldfyndighet i Gladhammar. Merparten av guldet i de undersökta proverna uppträder i gedigen form som fria korn. Guldkorn upp till 0,3 mm stora har påträffats. Resultatet är mycket positivt och visar på möjligheten att producera ett guldkoncentrat genom gravimetrisk separation. Provanrikning av guldfyndigheten i Gladhammar planeras.

Wiking Mineral har under 2008-2009 utfört diamantborrning mot en guldmineralisering vid Solbergsfältet i Gladhammar sydväst om Västervik. Borrningen har påvisat en guldfyndighet med en indikerad mineral- tillgång om 176.000 ton med 5,5 g/t Au, 14 g/t Ag samt 0,27 % Cu. Fyndigheten, som är ytnära, uppträder som en brantstående lins i ett hölje med impregnation av kopparkis och vismutglans i kvartsit.

En mineralogisk undersökning har genomförts av guldfyndigheten i Gladhammar som en del av en studie för att utreda anrikningsutbytet för guld vid en framtida gruvbrytning. Undersökningen omfattade mikroskopering av tio polerade tunnslip från borrhålen GLA0902 och GLA0903. De provtagna sektionerna innehåller en tidigare analyserad guldhalt mellan 9,3 och 13,4 g/t Au över en längd av två meter. Två prover togs även från en två meter lång sektion med en guldhalt av 63,5 g/t Au.

Den mineralogiska undersökningen visar i sammandrag följande:

* Mineraliseringstypen är huvudsakligen en svag sulfidimpregnation med kopparkis som vanligaste sulfidmineral. Förutom kopparkis förekommer pyrit, markasit och vismutglans, samt oxidmineralen magnetit och hematit i mer betydande omfattning.

* Guld har påträffats i samtliga tio prover.

* Guldet uppträder i gedigen form huvudsakligen som fria korn på sprickor eller inkapslad i kvarts eller klorit.

* Storleken hos merparten av de påträffade guldkornen i de undersökta tunnslipen varierar mellan
2 och 25 µm (0,002-0,025 mm). Grövre guldkorn förekommer. Ett för ögat synligt 0,3 mm stort guldkorn har observerats i samband med provtagningen.

Rapporten från den mineralogiska undersökningen finns att tillgå på bolagets hemsida, www.wikingmineral.se

Resultatet av den mineralogiska undersökningen är mycket positivt. Guldets uppträdande i huvudsak som fria korn visar på möjligheten att producera ett guldkoncentrat på gravimetrisk väg. Metoden, som innebär nermalning av den brutna guldmalmen följd av enkel tyngdseparation, är kostnadseffektiv jämfört med annan typ av anrikning. En provanrikning av guldfyndigheten i Gladhammar planeras första halvåret 2010.

Möjligheten att hitta ytterligare rik guldmineralisering vid Gladhammar bedöms som god. Under hösten 2009 rapporterade Wiking Mineral ett fynd av en ny guldzon i anslutning till den tidigare påvisade zonen med den indikerade mineraltillgången. Under 2010 kommer fortsatt diamantborrning att utföras för att undersöka denna zon.


Bild 1: Gediget guld

(se bifogat dokument)

Denna bild illustrerar ett kopparsulfidrikt prov från borrhål GLA0903, 25,90-25,96 m. Flera guldkorn (1) sitter på sprickor eller inkapslat i kvarts. Kopparkis (2) med pyrit-markasit (3) och magnetit-hematit (4).


Teknisk beskrivning
Den mineralogiska undersökningen är utförd av Ekström Mineral AB. Wiking Mineral följer och rapporterar enligt de rekommendationer som SveMin (Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige) har antagit baserat på det kanadensiska policydokumentet National Instrument, NI 43-101. Denna rapport har granskats och godkänts av bergsingenjör Hans Thorshag, oberoende gruvkonsult och godkänd av SveMin som Kvalificerad Person.För ytterligare information, kontakta bolagets VD, Dick Levin

Wiking Mineral AB (publ)
Skeppargatan 27, 4tr
114 52 Stockholm

Tel: 08-667 41 40
Fax: 08-667 41 41
E-post: dick.levin@wikingmineral.se
Internet: www.wikingmineral.se

Org nr: 556675-2068


Wiking Mineral AB (publ) bedriver prospektering med målet att finna brytvärda gruvfyndigheter i Sverige. Bolagets projektportfölj består av 41 undersökningstillstånd om cirka 30.500 hektar med inriktning på guld och basmetaller. Wiking Mineral innehar och utvecklar flera intressanta fyndigheter och lovande projektet i Skelleftefältet, Bergslagen och Västerviksområdet. Wiking Mineral har cirka1.400 aktieägare och bolagets aktie är upptagen till handel på Aktietorget under kortnamnet WIKM.