Svenska FSC

FSC driver fram kemikaliefri snytbaggebekämpning

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 11:36 CET

Målet att helt fasa ut användningen av kemikalier mot snytbagge i FSC-skogsbruket är på god väg att uppnås. Tillgången till plantor med icke-kemiska skydd ökar. Ytterligare volymer och alternativ kommer under 2012. FSC är en drivande faktor.

Snytbaggen ställer till stora problem på planterade hyggen i framförallt Syd- och Mellansverige. De FSC-skogsbrukare som tidigare fått dispens för att använda kemikalier mot snytbagge har bland annat ålagts att satsa på att utveckla alternativa behandlingsmetoder. Nu kommer resultaten på bred front.

En dubblerad användning av plantor med icke-kemiska skydd redovisas bland de FSC-skogsbrukare som ansöker om dispens för att använda kemiska skydd också nästa år.
– Tyvärr finns inte tillräckligt med alternativbehandlade plantor på marknaden. Det är skälet till att vi även i år har fått dispensansökningar, säger Tomas Ekström, ordförande i Svenska FSC.

De nio innehavare av skogsbrukscertifikat för FSC som ansökt om dispens för att få använda kemikalier mot snytbagge 2012 redovisar att drygt 21 miljoner plantor med icke-kemiska skydd kommer att användas 2012. Motsvarande siffra för 2011 är 9 miljoner plantor.

– En positiv utveckling och förutsättning för att vi över huvud taget ska överväga dispens, säger Tomas Ekström.

Arbetsmiljön i skogen är en annan viktig aspekt. Svenska FSC:s styrelse underkände nyligen åtta av nio dispensansökningar, bland annat för att de inte tillräckligt tydligt redovisar hur en god arbetsmiljö kan upprätthållas, om kemikalier används. De som fick avslag har möjlighet att återkomma med ett bättre beslutsunderlag.

– Genom att ställa tydliga krav och ge tydliga besked driver vi utvecklingen framåt, säger Tomas Ekström.

Conniflex och Bugstop är exempel på icke-kemiska behandlingsalternativ mot snytbagge. Två nya produktionslinjer för Conniflex kommer att tas i bruk 2012. Sveaskog står genom Svenska skogsplantor bakom Conniflex, men tekniken är tillgänglig för andra. Bergvik Skog kommer att sätta upp en av de två nya linjerna 2012.

Helt nya skydd är också på väg. Tre plantproducenter, bland annat Södras plantskola Södra Odlarna Tve, satsar på en ny maskin som ska leverera icke kemiskt behandlade barrotsplantor under 2012. Sveaskog köpte nyligen rättigheterna till ett annat mekaniskt snytbaggeskydd för barrot. Systemet ska vidareutvecklas av Svenska skogsplantor. Bergvik Skog, Sveaskog och Södra är skogscertifierade enligt FSC.

För ytterligare information kontakta:
Tomas Ekström, ordförande Svenska FSC, tel 070-638 51 40
My Laurell, kommunikationsansvarig, Svenska FSC, tel 070-652 22 79

Länkar till mer läsning om icke kemisk behandling mot snytbagge:
Sveriges Lantbruksuniversitet, Svenska Skogsplantor (Conniflex, Multipro), Södra (pressmeddelande)

FSC, Forest Stewardship Council, erbjuder certifiering av skogsbruk och skogsprodukter i Sverige och världen. Systemet är frivilligt, globalt och marknadsdrivet. Över 144 miljoner hektar skogsmark i mer än 80 länder är idag FSC-certifierad. I Sverige är drygt halva skogsarealen FSC-certifierad.