FSOL, Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer

FSOL:s remissvar avseende förhöjd direktupphandlingsgräns

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2014 12:20 CET

Riktlinjer
FSOL ställer sig bakom remissens förslag om att upphandlande
myndigheter och enheter ska anta riktlinjer för genomförande av direktupphandlingar.

Dokumentationsplikt
Enligt FSOL bör det införas en dokumentationsplikt för
upphandlingar vars värde överstiger 50 procent av beloppsgränsen för direktupphandling vilket idag
för LOU motsvarar ett belopp på ca 270 000 kr. FSOL anser vidare att lagstiftaren eller tillsynsmyndigheten ska besluta vad en dokumentation om direktupphandling ska innehålla.

Annonsering
FSOL har uppfattningen att ett annonseringskrav ska införas för upphandlingar vars värde överstiger 50 procent av beloppsgränsen för direktupphandling vilket idag för LOU motsvarar ett belopp på ca 270 000 kr. Ett av kraven på annonserade upphandlingar bör vara att anbuden ska vara skriftliga. 

Hela remissvaret finns på http://fsol.se/public/FSOLremissyttrande.pdf

Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer -FSOL
är en intresseorganisation för företag och organisationer, som på ett eller annat sätt, levererar till offentlig sektor, eller som på olika sätt erbjuder tjänster som stödjer affärsrelationen mellan näringsliv och offentlig sektor.

FSOL:s verksamhetsidé är att verka för bästa möjliga långsiktiga affärsnytta, affärsmässighet, en ökad transparens och effektivitet i affärsrelationer och i den offentliga upphandlingen samt att verka för en mer marknadsdriven offentlig sektor.

FSOL arbetar för bättre och långsiktiga regelverk och praxis. Vi vill tillvarata medlemsföretagens intressen genom goda relationer med beslutsfattare och genom att verka som etablerad remissinstans. Vi är också en viktig och kunnig aktör i debatten om offentlig upphandling. FSOL ska även utveckla sin roll som nätverk för erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretagen.