Fundior

Fundior: Bokslutskommuniké 2010 1 januari - 31 december 2010

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 09:10 CET

 

Fundior AB (publ) FO-nummer: 556695-0100

28 februari 2011

Helåret 2010
- Nettoomsättning var 0 kronor (1,9 miljoner kronor)
- Övriga rörelseintäkter var 0,7 miljoner kronor (5,0 miljoner kronor)
- Nettoresultat var -2,9 miljoner kronor (2,8 miljoner kronor)
- Resultat per aktie uppgick till -0,01 kronor (0,01 kronor)
- Styrelsen föreslår att det inte lämnas någon utdelning för 2010

Siffrorna i bokslutsrapporten har inte reviderats.

Styrelsen/VD-kommentar:
"Fundior är snart redo att lansera nya finansiella tjänster för att stödja kapitalanskaffningen för framtida fastighetsförvärv"

Verksamhet
Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Bolaget investerar i fastigheter, ägarlägenheter, fastighetsbolag och fastighetsrelaterade aktier. Styrelsen har beslutat att Bolaget skall sträva efter att bli en betydande aktör på den svenska fastighetsmarknaden. För att stödja behovet av kapitalanskaffning för framtida fastighetsförvärv så kommer Bolaget att under 2011 lansera nya finansiella tjänster, inklusive kapital- och pensionsförsäkringar under eget märke och inlåningsverksamhet.

Fundior har inte haft någon omsättning under 2010 på grund av att Bolagets affärsmodell med fastighetsinvesteringar har introducerats under året och ännu inte har hunnit skapa någon omsättning. Bolagets nettoresultat var negativt med 2,9 miljon kronor. Det negativa resultatet är orsakat huvudsakligen av kostnader härförliga till bolagets affärsutvecklingsarbete rörande affärsmodellen fastighetsinvesteringar och bolagets arbete med att ta fram nya finansiella tjänster. Det positiva resultatet från detta arbete bedöms kunna skönjas under 2011 när Bolagets nya finansiella tjänster lanserats och bolaget hunnit göra ytterligare fastighetsrelaterade investeringar.

Viktiga händelser under 2010
Fundior AB genomförde en företrädesemission mellan datumen 15.01.2010 - 05.02.2010 och en riktad nyemission i mars 2010. Bolaget tillfördes totalt 6,8 MSEK genom dessa emissioner.

Fundior AB genomförde 02.-23.06.2010 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) avseende att överlåta samtliga sina aktier i ICT mot betalning i form av nyemitterade aktier i Fundior. Erbjudandet innebar att Fundior erbjud elva nyemitterade Fundior-aktier för två ICT-aktier. Fundior lyckades genom detta erbjudande bli den största aktieägaren i ICT med ett totalt innehav på 31.67%.

Bolaget har registrerad tre dotterbolag under 2010; Fundior Fastighetsfond 1 AB och Fundior Finans & Försäkring AB i Sverige och Fundior Omistusasunnot Oy i Finland. Fundior Fastighetsfond 1 AB och Fundior Omistusasunnot Oy kommer att investera i fastigheter och ägarlägenheter. Fundior Finans & Försäkring AB kommer att erbjuda försäkringsförmedling och inlåningsverksamhet.

Fundior Omistusasunnot Oy har förvärvat bostads-ägarlägenheter i Sibbostrand nära Helsingfors i syfte att hyra ut dem. Dessa ägarlägenheter är under uppförande och den första av dem är färdig under juni 2011 och de andra två kommer att stå färdiga februari 2012. Fundior Omistusasunnot Oy har även tecknat ett preliminärt köpeavtal för en kommersiell ägarlägenhet vid Sibbostrand som kommer att hyras ut till ett privat daghem. Denna ägarlägenhet kommer att vara klar i september 2012.

Fundior AB genomförde en offentlig obligations-emission emitterat i SEK och EUR 30.11.-31.12.2010. Emission tecknades med 62 680 000 kronor i Obligationslån SEK och i Obligationslån EUR 3 005 000 euro. Fundior AB:s dotterbolag har tecknat Obligationer i ovan nämnda emission till ett värde om 60 miljon kronor i Obligationslån SEK och 3 miljon euro i Obligationslån EUR för att användas som förvärvslikvid vid framtida fastighetsinvesteringar.