Fundior

FUNDIOR OFFENTLIGGÖR PROSPEKT

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 09:15 CET

Fundior AB (publ) offentliggör idag prospekt avseende utgivande av obligationslån. Prospektet är godkänt och registrerat av Finansinspektionen.

Bakgrund
Styrelsen i Fundior beslöt den 10 november 2010 om utgivande av dels ett obligationslån om maximalt 100 miljoner kronor ("Obligationslån Nr. 1") och dels ett obligationslån om maximalt 30 miljoner euro ("Obligationslån Nr. 2") och att erbjuda allmänheten att teckna de Obligationer som ges ut under Obligationslånen ("Erbjudandet"). Bolaget avser att notera Obligationerna på Aktietorget.

· Obligationerna SEK 2011/2021 som ges ut under Obligationslån Nr. 1 löper med 6,5 procents fast årlig ränta med kvartalsvis utbetalning.
· Obligationerna EUR 2011/2021 som ges ut under Obligationslån Nr. 2 löper med 6,0 procents fast årlig ränta med kvartalsvis utbetalning.

Syfte med Erbjudandet
Syftet med Erbjudandet är att ge Fundior en lämplig kapitalbas för att finansiera fastighetsinvesteringar i linje med bolagets strategi. Genom Erbjudandet kommer Fundior att tillföras maximalt 100 miljoner kronor och 30 miljoner euro (före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 3 miljoner kronor respektive 0,9 miljoner euro). Utgivandet av Obligationerna under Obligationslånen i enlighet med Erbjudandet kommer att tillsammans med Fundiors eget kapital och banklån att utgöra bas för uppbyggnaden av en fastighetsportfölj.

Villkor i sammandrag
· Teckningsperioden infaller mellan den 30 november 2010 och den 20 december 2010.
· Minsta teckningspost för Obligationerna SEK 2011/2021 är 50.000 kronor och minst teckningspost för Obligationerna EUR 2011/2021 är 5.000 euro.
· Varje Obligation SEK 2011/2021 uppgår till nominellt 10.000 kronor och varje Obligation EUR 2011/2021 uppgår till nominellt 1.000 euro.
· Löptiden på Obligationerna är 10 år.
· Årlig ränta utgår med 6,5 procent för Obligationerna SEK 2011/2021 och utbetalas kvartalsvis med första utbetalningstillfälle 15 april 2011. Årlig ränta utgår med 6 procent för Obligationerna EUR 2011/2021 och utbetalas kvartalsvis med första utbetalningstillfälle 15 april 2011.

Prospektet finns tillgängligt på Fundiors webbplats www.fundior.se,  samt på Mangold Fondkommissions webbplats www.mangold.se.  

2010-11-26

För ytterligare information kontakta:
Reijo Kirstua
VD, Fundior AB (publ)
Tel: 08-551 106 10
E-post: reijo.kirstua@fundior.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Fundior Pressrelease 2010-11-26.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Fundior

Om Fundior
Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Bolaget investerar i fastigheter, ägarlägenheter, fastighetsbolag och fastighetsrelaterade aktier. Fundior AB (publ) har sitt säte och kontor i Stockholm. Fundior AB (publ) aktie är listad på marknadsplatsen AktieTorget i Stockholm.

Ytterligare information: www.fundior.se

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd, direkt eller indirekt, att distribueras, publiceras eller offentliggöras i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan, Hong Kong eller Australien eller andra länder där deltagande i Erbjudandet skulle förutsätta ytterligare prospekt- registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land.

Informationen i detta pressmeddelande ska inte konstituera ett erbjudande om att teckna Obligationer, ett påbud om att teckna, inte heller ska det ske någon utgivning av Obligationer till vilka refereras häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, påbud eller utgivande inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende försäljning av värdepapper i Fundior AB (publ) i USA eller Kanada, inte heller ska värdepappren erbjudas eller försäljas i frånvaro av registrering eller undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 samt regler och föreskrifter därunder. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av ett erbjudande av värdepapper i Fundior AB (publ) i USA eller Kanada eller att genomföra ett publikt erbjudande av Obligationerna i USA eller Kanada.

Informationen är sådan som Fundior AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 november 2010.


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här