Europaparlamentet

Funktionshindrade i EU - handlingsplan 2006–2007

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 16:44 CET

Parlamentet har antagit ett initiativbetänkande av Elisabeth LYNNE (ALDE, UK) om situationen för funktionshindrade personer i EU. Ledamöterna påpekar att tillgången till kollektivtrafik samt informations- och kommunikationsteknik är av stor betydelse för funktionshindrade personer. De uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bättre integrera funktionshindrade i utbildning och på arbetsmarknaden.


Ledamöterna välkomnar den ökade tendensen att avskaffa olika former av diskriminering som personer med funktionshinder möter när de utnyttjar flygtransporter samt färdmedel på land och till sjöss. De konstaterar att EU-lagstiftning redan existerar när det gäller rättigheter för funktionshindrade vid flygresor och uppmanar kommissionen att utöka lagstiftningen till att gälla alla typer av transporter.

Ledamöterna välkomnar kommissionens arbete för att skapa bättre tillgång till informations- och kommunikationsteknik eftersom det effektivt kan bidra till att minska arbetslösheten bland personer med funktionshinder. De konstaterar ändå att över 80 procent av de offentliga webbplatserna, också hos Europeiska unionen, i allmänhet inte är tillgängliga för funktionshindrade. Därför uppmanar de medlemsstaterna att vidta konkreta åtgärder för att se till att alla offentliga myndigheters hemsidor är tillgängliga för funktionshindrade.

För att uppmuntra integreringen av funktionshindrade personer i utbildning bör kommissionen arbeta tillsammans med medlemsstaterna, anser ledamöterna. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna verka för att de funktionshindrade redan från tidig ålder ska kunna integreras i den vanliga undervisningen så ofta som detta är möjligt, men erkänner samtidigt att särskolor i vissa fall behövs samt att föräldrarna måste ha rätt att bestämma var deras barn skall gå i skolan.

Ledamöterna framhåller att informationskampanjer behövs för att garantera att arbetsgivarna har en fördomsfri syn på anställning av funktionshindrade personer. Parlamentet påpekar att det bör göras mer för att förbättra kommunikationsmöjligheterna i syfte att utbyta exempel på bästa praxis och göra arbetsgivarna mer medvetna om vilka skyldigheter och vilket ansvar de har. De tycker också att medlemsstaterna mer intensivt bör utforska sätt att erbjuda arbete till funktionshindrade personer.

Ledamöterna välkomnar att man alltmer frångått anstaltsvården av funktionshindrade och konstaterar att denna utveckling ställer krav på ett adekvat utbud av samhällstjänster med god kvalitet så att de funktionshindrade kan bo självständigt, med rätt till personlig assistans, och fullt ut delta i samhällslivet i medlemsstaterna. De rekommenderar medlemsstaternas regeringar att koncentrera det nuvarande stödet på tjänster som är inriktade på att främja integrationen av funktionshindrade i samhället och på arbetsmarknaden.

Europaparlamentet uppmanar slutligen kommissionen att, efter att ha genomfört en lämplig övervakning, en gång vartannat år utarbeta och offentliggöra en framstegsrapport om den politik och de bästa metoder som de enskilda medlemsstaterna i EU genomfört inom olika sektorer till förmån för personer med funktionshinder.Föredragande: Elisabeth LYNNE (ALDE, UK)Betänkande: A6-0351/2006Beslutsförfarande: InitiativbetänkandeDebatt: och omröstning: 30.11.2006