Swedish Meats

Fusionsförslag överlämnat till KLS styrelse: Sammanfattning av förslag till fusion mellan KLS och Swedish Meats

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2006 10:14 CET

I slutet av november förra året tog Swedish Meats styrelse initiativet till en diskussion med KLS styrelse om en fusion mellan föreningarna. Det var ett konkret förslag som också innehöll möjligheter för KLS styrelse att påverka den slutliga utformningen av en eventuell sammanslagning. I dagarna har vi i detalj redovisat bakgrunden och innehållet i vårt förslag till en fusion för hela KLS styrelse. Swedish Meats styrelse och ledning är beredda att ge kompletterande information och svara på direkta frågor från KLS medlemmar (frågor kan skickas till info@swedishmeats.com).

Bara under de senaste tre åren har hela marknadssituationen för livsmedel i Sverige förändrats drastiskt. Handeln har stärkt sin position betydligt genom central sortimentstyrning och grossistdistribution. Samtidigt har den blivit mer internationell, både genom internationellt ägarskap men också genom nyetablering. Detta har lett till en stark prispress parat med en väldigt snabb tillväxt av handelns egna varumärken.

Trots kraftig ökad konsumtion av kött de senaste 10 åren har den svenska köttproduktionen minskat. Under 2005 föll både nöt- och grisproduktionen med 5 respektive 6 procent. Vi måste stärka den svenska betalningsförmågan till våra leverantörer för att vända den negativa trenden.

På samma gång utvecklas de nordeuropeiska handelsmönstrena och barriärerna mellan nationsgränser blir allt lägre, speciellt inom EU. Vi möter redan idag konkurrensen av produkter som har tillverkats i lågkostnadsländer, både inom och utom EU. Det leder till att vi tappar marknad och vi får en mindre s.k. kritisk massa, d.v.s. mindre pengar att utveckla vår egen industri och produkter. Genom en sammanslagning av KLS och Swedish Meats kan vi öka effektiviteten, vilket också ger oss möjligheter att söka positiva syneregier med andra aktörer i branschen.

Sammanfattningsvis innehåller vårt fusionsförslag följande:

* KLS medlemmar erbjuds fullt medlemskap i Swedish Meats, vilket innebär möjlighet att påverka företagets framtid
* KLS medlemmar (leverantör under 2005) tillförs 50 MSEK som extra betalning under närmaste två åren efter fusion, motsvarande 1,56 kr/kg
* KLS medlemmar ges en 10 års garanti att kostnaden för transporter ska räknas till slakteriet i Kalmar, oavsett framtida strukturutveckling. Ett införande av separata transportkostnader är inte aktuellt

Kortfattat ger en sammanslagning mellan KLS och Swedish Meats följande:

* Betydande synergivinster leder till stärkt konkurrenskraft. De årliga synergivinsterna är beräknade till 76-90 MSEK efter att engångskostnaderna är betalda.
* Synergivinster finns framförallt att hämta i produktion, försäljning och overhead. Men också i samordning av distribution och möjligheten till att gemensamt utveckla den växande marknaden av konsumentpackat kött
* Ökad betalningsförmåga till leverantörerna, d.v.s. syneregivinsterna kan ge motsvarande 30 öre per kilo.
* Ett starkt svensk bondeföretag på marknaden – förstärker kommunikationen om de svenska mervärdena
* Förstärkta resurser till innovativ produktutveckling, satsningar på nya marknadssegment och varumärkesprofilering
* Bättre förhandlingsposition i en koncentrerad marknadssituation
* Stärkt konkurrenskraft, speciellt mot den växande importen
* Nuvarande låga lönsamhet och kapitalbas kan stärkas genom en sammanslagning


Detta fusionsförslag har tillkommit efter dialog med KLS styrelse och verkställande ledning. Avsikten är att förslaget till fusion ska uppfattas som en offensiv strategi att möta den marknadsutveckling vi ser framför oss, vilket ligger i båda våras medlemmars intresse. I den utveckling som vi har beskrivit och ser framför oss ger en fusion mellan KLS och Swedish Meats en rejäl möjlighet att stärka svensk kött- och charkproduktion.

Sören Kvantenå
Styrelseordförande
Swedish Meats

Åke Modig
Koncernchef
Swedish Meats