Statistiska centralbyrån, SCB

Fyra procent av spannmålsskörden ekologiskt odlad 2003

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 10:09 CEST

För första gången har en undersökning genomförts om skördenivåer för den ekologiska odlingen i praktisk drift. Undersökningen visar bland annat att åtta procent av spannmålsarealen odlades ekologiskt under 2003, men bara fyra procent av den totala skörden kom från dessa arealer. Detta beror på att den ekologiska odlingen i stor utsträckning ligger i områden med sämre avkastningspotential och att odlingsformen i sig ger en lägre avkastning per hektar.

För spannmål var totalskörden från ekologiska odlingar 233 000 ton, för oljeväxter 2 000 ton, för matpotatis 10 500 ton och för slåttervall 966 000 ton. Detta motsvarar för spannmål cirka fyra procent av den totala skörden, för oljeväxter och matpotatis cirka två procent. För slåttervall var motsvarande uppgift hela 25 procent av den totala skörden i landet.

En genomgående tendens för flertalet av grödorna är att skillnaden i skördenivå mellan ekologisk och konventionell odling är större i slättbygderna än i skogsbygderna. I skogsbygderna bedrivs den konventionella odlingen vanligen mindre intensivt, det vill säga med mindre bekämpningsmedel och handelsgödsel. En av förklaringarna till att skillnaden är mindre i skogsbygderna är alltså att de två odlingsmetoderna är mer lika varandra där.

Undersökningen genomfördes under 2003 av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Jordbruksverket. Uppgifter har samlats in för spannmålsgrödor, oljeväxter, slåttervall, ärter och matpotatis. Totalskördar har beräknats för arealer med miljöstöd för ekologiska produktionsformer.


Publikation


En mer utförlig redovisning av undersökningen publiceras i Statistiska meddelanden JO 16 SM 0402 och finns på Jordbruksverkets webbplats under Statistik & Fakta samt på SCB:s webbplats.


Mer om ...


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
Statistikansvarig myndighet
Statens jordbruksverk (SJV)
551 82 Jönköping

Ulf Svensson
Tfn 036 15 50 74
Epost jordbruksverket@sjv.se
Producent
SCB, Lantbrukets ekonomi och produktion
701 89 ÖREBRO
Fax 019-17 64 17

Förfrågningar
Gerda Ländell
Tfn 019-17 68 07
Epost gerda.landell@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.