Europaparlamentet

Fyrverkerier och andra pyrotekniska artiklar

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 16:46 CET

Parlamentet har antagit ett betänkande som stöder kommissionens förslag om ett direktiv om utsläppande på marknaden av pyrotekniska artiklar, däribland fyrverkerier, i syfte att förbättra lagstiftningen och därmed säkerheten och kvaliteten hos dessa artiklar. En del ändringar antogs bl.a. för att förlänga vissa tidsfrister.Parlamentet antog med 565 röster för 22 emot och 6 nedlagda I Joel HASSE FERREIRAs (PSE, PT) betänkande om kommissionens förslag till direktiv om utsläppande på marknaden av pyrotekniska artiklar.

Antalet olycksfall i samband med fyrverkerier varierar kraftigt mellan länderna. Som mest kan man befara att det totala antalet olycksfall med fyrverkerier uppgår till 45 000 i det utvidgade EU (andra siffror anger 9 000 olyckor). Statistik finns också som visar att oproportionerligt många minderåriga skadas till följd av dåligt fungerande eller felaktigt använda fyrverkerier.

Det föreslagna direktivet handlar om utsläppande på marknaden och användning av pyrotekniska artiklar, d.v.s. dels fyrverkerier, dels skyddssystem för bilpassagerare (i huvudsak luftkuddar och bältessträckare). EU-marknaden för fyrverkerier beräknas uppgå till cirka 1,5 miljarder euro och för skyddssystem för bilpassagerare (luftkuddesystem och bältessträckare) till ett värde av cirka 5,5 miljarder euro.

För närvarande utarbetas lagstiftningen om marknadsföring och användning av pyrotekniska artiklar av medlemsstaterna i EU utan något ömsesidigt erkännande av testresultat. Kommissionen vill ersätta de nationella godkännandesystem, med ett enda EU-direktiv innehållande harmoniserade säkerhetskrav (som grundar sig på principen ”testad en gång, godkänd överallt”). Tillverkare och importörer kommer att tvingas uppfylla dessa krav, vilket i sin tur ger dem rätt att använda CE-märkningen och full tillgång till hela den inre marknaden. Samtidigt ges fortfarande medlemsstaterna möjlighet att upprätthålla egna strängare bestämmelser vad beträffar åldersgränser samt marknadsföring och användning av vissa kategorier av fyrverkerier.

Kommissionens text föreskriver i Artikel 6 att medlemsstaterna inte får förbjuda, begränsa eller hindra utsläppande på marknaden av de pyrotekniska artiklar som omfattas av direktivet och som inte uppfyller angivna krav. Parlamentet gör en precisering som säger att bestämmelserna i direktivet utesluter att en medlemsstat kan vidta åtgärder för att förbjuda eller begränsa innehavet, användningen och/eller försäljningen av fyrverkerier i kategorierna 2 eller 3, pyrotekniska artiklar för teaterbruk samt andra pyrotekniska artiklar till allmänheten av skäl som rör allmän säkerhet, allmän ordning eller miljöskydd.

Parlamentet stöder för övrigt kommissionens system med minimiålder med hänsyn till risknivån och till ljudnivån, efter ett tillägg från parlamentet.

Kategori 1: Fyrverkerier med låg risknivå, inklusive fyrverkerier avsedda för inomhusbruk - 12 år.
Kategori 2: Fyrverkerier med låg risknivå avsedda för användning utomhus - 16 år
Kategori 3: Fyrverkerier med låg risknivå avsedda för användning utomhus 18 år.
Kategori 4: Fyrverkerier med hög risknivå avsedda att användas endast av personer med specialistkunskaper och för yrkesmässig användning, understryker parlamentet.

I Sverige finns 18-årsgräns för ett litet antal artiklar.

Ledamöterna tillägger att ljudnivån inte för någon av kategorierna får vara farlig för människors hälsa.

Då uppgifter från 2004 visar att 96 procent av fyrverkerierna på marknaden i EU importeras från Kina, antogs ett ändringsförslag som fastslår att "om tillverkaren inte är etablerad i gemenskapen skall importören av de pyrotekniska artiklarna påta sig alla tillverkarens skyldigheter enligt detta direktiv".

I syfte att ge tillverkare mer tid att anpassa sig till de nya bestämmelserna införde parlamentet en förlängning. Medlemsstaterna ska senast 30 månader (och inte 18 mån) efter offentliggörandet av direktivet anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. Dessa bestämmelser ska tillämpas tre (och inte tvår) år efter offentliggörandet av direktivet när det gäller fyrverkerier i kategorierna 1, 2 och 3 och 6 år (istället för fem) efter offentliggörandet när det gäller andra pyrotekniska artiklar, fyrverkerier i kategori 4 och pyrotekniska artiklar för teaterbruk.

De ändringsförslag som antogs i plenum återspeglar den överenskommelse som träffats mellan rådet och parlamentet varför ärendet kan slutföras genom denna enda behandling.


Ref.: 20061129IPR00713
Kontakt:
Pernilla JOURDE
Redaktion & Information
E-postadress : press-sv@europarl.europa.eu
Telefonnummer i Bryssel : (32-2) 28 43411 (BXL)
Telefonnummer i Strasbourg : (33-3) 881 72420 (STR)