G & L Beijer AB

G & L Beijer, Bolagsstämma 2003

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2003 00:00 CEST

Aktieägarna i G & L Beijer AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 29 april 2003 kl 16.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 17 april 2003,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 23 april 2003 kl 12.00 under adress
G & L Beijer AB (publ), Norra Vallgatan 70, 211 22 Malmö, besöksadress:
N Vallgatan 70, Malmö, eller per telefon 040-35 89 00.

Vid anmälan skall anges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. För aktieägare som företräds genom ombud skall skriftlig dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. För att detta skall kunna ske i tid måste begäran om ägarregistrering göras några bankdagar före torsdagen den 17 april 2003.

Från i år går det även att anmäla sig genom e-post. Vänligen notera att ovannämnda uppgifter måste finnas med.
Senaste datum för e-post är onsdagen den 23 april 2003 kl 12.00 till info@gl.beijer.se


Ärenden/Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut i fråga om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
d) rätt för bolaget att återköpa egna aktier
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman
9. Fastställande av arvoden åt de av stämman utsedda styrelseledamöterna
10. Fastställande av revisorsarvoden
11a. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11b. Val av revisorer och revisorsuppleanter

Punkt 7 B. Utdelning
Styrelsen föreslår, att utdelning för verksamhetsåret 2002 lämnas med 4:00 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 5 maj 2003. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning skickas från VPC den 8 maj 2003 till dem som på avstämningsdagen är införda i den av VPC förda aktieboken.

Punkt 7 D. Återköp av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före den ordinarie bolagsstämman 2004. Förvärv av egna aktier skall uppgå till högst 1/10 av samtliga aktier i bolaget och skall ske över börs eller genom förvärvserbjudande till aktieägarna. Överlåtelse av egna aktier skall uppgå till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och skall kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv av verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat än pengar. Förvärv och överlåtelse av aktier får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
Bolagsstämmans beslut under denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Förslag till beslut under punkterna 8-11
Aktieägare som tillsammans representerar 62 % av det totala röstetalet i bolaget har anmält att de vid bolagsstämman kommer att stödja följande förslag:

Punkt 8 Styrelsen föreslår att det antal styrelseledamöter som skall utses av bolagsstämman skall vara fem stycken. Inga styrelsesuppleanter skall utses.

Punkt 9 Arvode till styrelsen föreslås utgå med tillhopa 770 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna efter styrelsens beslut.

Punkt 10 Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt lämnad offert.

Punkt 11a Omval av styrelseledamöterna Joen Magnusson, Peter Jessen Jürgensen samt Poul Friis.
Bo Liedholm och Gunnar Ekdahl har avböjt omval.

Nyval av Mikael Karlsson f. 1962
Styrelseordförande i Axis AB och Öresund IT Academy. Vice styrelseordförande i Institutet för Ekonomisk forskning vid Lunds Universitet m. fl.

Nyval av Anne-Marie Pålsson f. 1951
Docent i Nationalekonomi vid Lunds Universitet. Styrelseledamot i 2:a AP-fonden, Aktiespararna m. fl. Riksdagsledamot (m).

11b Mandatperioden för nuvarande revisorer Åke Christiansson och Mikael Eriksson löper ut vid slutet av den ordinarie bolagsstämman 2003, varför val av revisorer för kommande mandatperiod skall äga rum.

Redovisningshandlingar och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att finnas tillgängligt hos bolaget från och med den 15 april 2003 och kommer att sändas till de aktieägare som så begär med angivande av adress.


Malmö den 31 mars 2003
G & L Beijer AB (publ)
Styrelsen

För mer information ring
Joen Magnusson, VD
G & L Beijer AB
Telefon 040-35 89 00