Spintrack AB

Går Victoriasjön mot en miljökatastrof?

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 14:22 CET

Just nu pågår “United Nations Climate Change Conference” i Nairobi. Några mil därifrån ligger Victoriasjön som har blivit allt mer förorenad. Befolkningsökningen, fattigdomen och de snabbt växande städerna har lett till kraftigt ökade utsläpp. Det finns ett 90-tal större städer kring sjön, som släpper ut mängder av orenat avloppsvatten. Befolkningstrycket gör att känslig mark odlas upp och ökad kemikalianvändning i jordbruket leder till övergödning. Nästan all skog runt sjön är avverkad. Läget blir allt mer akut.

Under oktober månad reste Björn Söderberg och Freddy Jönsson från det svenska företaget Spintrack runt Lake Victoria. Miljöproblemen var uppenbara, men det fanns också intressanta initativ för att skydda miljön. I Uganda planerar man att bygga vindkraftverk, i Tanzania arbetar man tillsammans med svensk expertis, för att utöka användningen av solkraft. Vattenhyacinten har ett poetiskt namn, men som främmande art var den nära att orsaka kollaps av sjöns ekosystem. Världsbanken är nu engagerat i problemet och åtgärder vidtas.

Vi träffade Dr. Ladisy K. Chengula arbetar på Världsbankens kontor i Nairobi. I diskussionerna med honom framkom att man idag ser den ökande befolkningsmängden med tillhörande nedskräpning, jorderosion och framförallt användning av kemiska bekämpningsmedel och tungmetaller vid jordbruk och industrier runt sjön som det stora hotet. Det arbetas därför bland annat med att få jordbruk och företag att arbeta enligt internationella miljöstandarder. Genom implementering av miljösystem arbetar företagen systematiskt bort orsakerna till nedsmutsningen.

På svenska ambassaden i Nairobi arbetar Elphas Ojiambo som är regional programhandläggare för det s.k. Lake Victoria Initiative. I augusti 2004 antog den svenska regeringen en strategi för fattigdoms-bekämpning och hållbar utveckling i Lake Victoria-området. Diskussionerna med honom rörde bla att man idag ser goda möjligheter till att återställa balans och hållbar utveckling runt Victoriasjön. En metod bland många är att det privata näringslivet tränas i miljömedvetet agerande genom t.ex. ISO14001-arbete. Certifieringsmomentet gör att företagen får en tydlig målbild och dessutom en ”biljett” till handel med kunder som kräver miljöcertifiering.

Privatsektorutveckling som ett medel för att skapa hållbar utveckling

- ”I de industrialiserade länderna är vi – den svenska energipolitiken och de senaste årens problem till trots - relativt bortskämda med en stabil elförsörjning”, säger Björn Söderberg, Senior Advisor på Spintrack. ”Vad vi ser i dessa länder är seriösa försök att överbrygga problemen med otillräcklig och undermålig kraftgenerering och eldistribution, men många av dessa initiativ saknar stöd i arbetet med att utveckla fungerande företag och landa investeringar. Man saknar ofta kunskap och erfarenheter från både företagande och samarbete mellan privat och offentlig sektor (så kallade Public- Private Partnerships).”

- ”Jag tror att en stark privat sektor är en förutsättning för hållbar utveckling”, säger Freddy Jönsson, Spintracks VD. ”Vi har noterat att överraskande många entreprenörer i utvecklingsländer har en god uppfattning om vikten av ett hållbart agerande, det är verktygen och finansieringen för att implementera positiva förändringar som saknas. De östafrikanska företagen måste få kvalificerad internationell hjälp att nå upp till standards för kvalitet och miljö och komma igång med handel. Då har vi en både miljömässig och ekonomiskt hållbar utveckling.”

För mer information kontakta Spintrack på tel 08-52800310 eller info@spintrack.com