Gamers Paradise Holding AB

Gamers Paradise kallar till extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 11:32 CEST

Kallelse
Aktieägarna i Gamers Paradise Holding AB kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 23 november 2004 kl 14.00 i bolagets lokaler, Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm.

Förslag till dagordning
1 Val av ordförande vid stämman.
2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
3 Godkännande av dagordning.
4 Val av en eller två protokolljusterare.
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6 Förslag om antagande av ny bolagsordning innebärande att aktiekapitalets gränser i
fortsättningen ska vara lägst 24 000 000 kr och högst 96 000 000 kr.
7 Förslag om ökning av aktiekapitalet med 14 446 275 kr genom emission med företrädesrätt för
bolagets aktieägare att för två gamla A- eller B-aktier teckna tre nya B-aktier till en kurs av 12 öre per
aktie.
8 Stämmans avslutande.

Anmälan till stämman
Aktieägare som önskar deltaga ska dels vara införd i den av VPC förda aktieboken senast den 12 november 2004, dels anmäla sitt deltagande per telefon 040-16 76 80 eller per e-post mats.lofgren@gamersparadise.se senast den 16 november 2004. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren i god tid före den 12 november 2004.

Handlingar till stämman
Årsredovisningen och koncernredovisningen, registrerad bolagsordning och föreslagen ny bolagsordning samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 ovan jämte redogörelse och revisorsyttrande kommer att från och med den 12 november 2004 hållas tillgängligt på bolagets kontor och kan på begäran tillställas aktieägare som så önskar.

Stockholm i oktober 2004
Styrelsen


För ytterligare information kontakta:
Mats Löfgren, Verkställande direktör, Gamers Paradise Holding AB (publ)
Tel nr 0704-91 81 71, E-post mats.lofgren@gamersparadise.seGamers Paradise affärsidé är att utveckla marknadsledande system för centraliserad drift av Gaming Centers samt att i egen regi och via franchising driva sådana Gaming Centers. Bolagets vision är att utveckla och tillhandahålla marknadsledande och optimerade spelupplevelser samt att etablera en internationell kedja av Gaming Centers sammanhållna av ett mycket starkt varumärke. För ytterligare information om Gamers Paradise, vänligen se www.gamersparadise.se.

Bolagets aktie handlas på den auktoriserade marknadsplatsen Aktietorget. Såsom market maker har bolaget anlitat fondkommissionären Remium Securities. För kursinformation, vänligen se www.aktietorget.se. Bolaget har cirka 700 aktieägare.